Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1673/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố 20 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7598 : 2007

Ngũ cốc, đậu đỗ, sản phẩm ngũ cốc nghiền, hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi - Xác định Nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng Protein thô.

2.

TCVN 7605 : 2007
(ISO 21569 : 2005)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic.

3.

TCVN 7606 : 2007
(ISO 21571 : 2005)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Tách chiết axit nucleic.

4.

TCVN 7607 : 2007
(ISO 21572 : 2004)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên Protein.

5.

TCVN 7608 : 2007
(ISO 24276 : 2006)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Yêu cầu chung và định nghĩa.

6.

TCVN 7599 : 2007

Thủy tinh xây dựng - Blốc thủy tinh rỗng.

7.

TCVN 7624 : 2007

Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật.

8.

TCVN 7625 : 2007

Kính gương - Phương pháp thử

9.

TCVN 6530-9 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử
Phần 9: Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (hình chữ thập)

10.

TCVN 7636 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt

11.

TCVN 7637 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin cách nhiệt.

12.

TCVN 7638 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Xác định hàm lượng zircon dioxit.

13.

TCVN 7609-1 : 2007
(ISO 10555-1: 1995)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 1: Yêu cầu chung.

14.

TCVN 7609-2 : 2007
(ISO 10555-2 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 2: Ống thông chụp mạch.

15.

TCVN 7609-3 : 2007
(ISO 10555-3 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 3: Ống thông tĩnh mạch trung tâm.

16.

TCVN 7609-4 : 2007
(ISO 10555-4 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 4: Ống thông có bóng nong.

17.

TCVN 7609-5 : 2007
(ISO 10555-5 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 5: Ống thông ngoại biên bao kim.

18.

TCVN 7610-3 : 2007
(ISO 1135-3 : 1986)

Thiết bị truyền dùng trong y tế. Phần 3: Bộ dây lấy máu.

19.

TCVN 7611 : 2007
(ISO 3826 : 1993)

Túi nhựa mềm để chức máu và chế phẩm máu người.

20.

TCVN 7612 : 2007
(ISO 6710 : 1995)

Ống chức mẫu máu tĩnh mạch dùng một lần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng