Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1670/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 7635:2007

Kỹ thuật mật mã - Chữ ký số

2

TCVN ISO/TS 15000-1:2007

(ISO/TS 15000-1:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 1: Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa thuận giao thức hợp tác (ebCPP)

3

TCVN ISO/TS 15000-2:2007

(ISO/TS 15000-2:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 2: Quy định kỹ thuật về dịch vụ thông điệp (ebMS)

4

TCVN ISO/TS 15000-3:2007

(ISO/TS 15000-3:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 3: Quy định kỹ thuật về mô hình thông tin đăng ký (ebRIM)

5

TCVN ISO/TS 15000-4:2007

(ISO/TS 15000-4:2004)

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) Phần 4: Quy định kỹ thuật về dịch vụ đăng ký (ebRS)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1670/QĐ-BKHCN năm 2007 công bố 5 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 1670/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Quốc Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản