Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1676/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố 12 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 7575-1 : 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng

Phần 1: Quy định kỹ thuật

2

TCVN 7575-2 : 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng

Phần 2: Phương pháp thử

3

TCVN 7575-3 : 2007

Tấm 3D dùng trong xây dựng

Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng

4

TCVN 4868 : 2007

(ISO 2230: 2002)

Sản phẩm cao su - Hướng dẫn lưu kho

5

TCVN 7647 : 2007

(ISO 5603 : 1986)

Cao su, lưu hóa - Xác định độ kết dính với sợi kim loại

6

TCVN 5321 : 2007

(ISO 812 : 2002)

Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ giòn ở nhiệt độ thấp

7

TCVN 1595-1 : 2007

(ISO 7619-1 : 2004)

Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ cứng ấn lõm

Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (Độ cứng Shore)

8

TCVN 4866 : 2007

(ISO 2781 : 1988)

Cao su, lưu hóa - Xác định khối lượng riêng

9

TCVN 2229 : 2007

(ISO 188 : 1998)

Cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Phép thử già hóa nhanh và độ chịu nhiệt

10

TCVN 200 : 2007

(ISO 1928 : 1995)

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần bằng phương pháp bom đo nhiệt lượng và tính giá trị tỏa nhiệt thực

11

TCVN 173 : 2007

(ISO 1171 : 1997)

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tro

12

TCVN 4917 : 2007

(ISO 540 : 1995)

Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định tính nóng chảy của tro - Phương pháp ống nhiệt độ cao

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng