Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1675/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN ISO 9000 : 2007
(ISO 9000 : 2005)

Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

2

TCVN ISO/IEC 17000:2007

(ISO/IEC 17000 : 2004)

Đánh giá sự phù hợp - Từ vựng và các nguyên tắc chung

3

TCVN ISO/IEC 17050-1:2007

(ISO/IEC 17050-1 : 2004)

Đánh giá sự phù hợp - Công bố của nhà cung ứng về sự phù hợp - Phần 1: Yêu cầu chung

4

TCVN ISO/IEC 17050-2:2007

(ISO/IEC 17050-2 : 2004)

Đánh giá sự phù hợp - Công bố của nhà cung ứng về sự phù hợp - Phần 2: Các tài liệu hỗ trợ

5

TCVN ISO/IEC 17011:2007

(ISO/IEC 17011 : 2004)

Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với cơ quan công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

6

TCVN ISO 10002:2007

(ISO 10002 : 2004)

Hệ thống quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong tổ chức

7

TCVN 7564:2007

(ISO/IEC GUIDE 60: 2004)

Đánh giá sự phù hợp - Quy phạm thực hành tốt

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN