Hệ thống pháp luật

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 729/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 14 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 2265 : 2007

Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho gà.

2

TCVN 1547 : 2007

Thức ăn chăn nuôi – Thức ăn hỗn hợp cho lợn.

3

TCVN 4585 : 2007

Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc.

4

TCVN 1537: 2007

(ISO 6869 : 2000)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng can xi, đồng, sắt, magiê, mangan, kali, natri và kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

5

TCVN 4329 : 2007

(ISO 6865 : 2000)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng xơ thô - Phương pháp có lọc trung gian.

6

TCVN 5281 : 2007

(ISO 5510 : 1984)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng lyzin hữu dụng.

7

TCVN 4805 : 2007

(ISO 5061 : 2002)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định vỏ hạt thầu dầu - Phương pháp dùng kính hiển vi.

8

TCVN 5283 : 2007

(ISO 13904 : 2005)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tryptophan.

9

TCVN 4328-1 : 2007

(ISO 5983-1 : 2005)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô.

Phần 1: Phương pháp Kjeldahl.

10

TCVN 4327 : 2007

(ISO 5984 : 2002)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định tro thô.

11

TCVN 1526-1 : 2007

(ISO 6490-1 : 1985)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng canxi.

Phần 1: Phương pháp chuẩn độ.

12

TCVN 4325 : 2007

(ISO 6497 : 2002)

Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu.

13

TCVN 6599 : 2007

(ISO 6651 : 2001)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định bán định lượng aflatoxin B1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng.

14

TCVN 4806 : 2007

(ISO 6495 : 1999)

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng hàm lượng clorua hòa tan trong nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 729/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 729/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/05/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Trần Quốc Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 08/05/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản