Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1929/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 9 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1. TCVN 6610-1-1:2007

(IEC 60227-1:1998)

Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V - Phần 1: Yêu cầu chung

2. TCVN 6610-2:2007

(IEC 60227-2:2003)

Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh điện đến và bằng 450/750V - Phần 2: Phương pháp thử

3. TCVN 6610-5:2007

(IEC 60227-5:2003)

Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh điện đến và bằng 450/750V - Phần 5: Cáp (dây) mềm

4. TCVN 6612:2007

(IEC 60228:2004)

Ruột dẫn của cáp cách điện

5. TCVN 7655:2007

(IEC 60059:1999)

Dãy đồng điện tiêu chuẩn theo IEC

6. TCVN 7589-21:2007

(IEC 62053-21:2003)

Thiết bị đo điện (xoay chiều) - Yêu cầu cụ thể - Phần 21: Công tơ điện kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 1 và 2)

7. TCVN 7589-22:2007

(IEC 62053-22:2003)

Thiết bị đo điện (xoay chiều) - Yêu cầu cụ thể - Phần 22: Công tơ điện kiểu tĩnh đo điện năng tác dụng (cấp chính xác 0.2S và 0.5S)

8. TCVN 5926-1:2007

(IEC 60269-1:2005)

Cầu chảy hạ áp - Phần 1: Yêu cầu chung

9. TCVN 5926-3:2007

(IEC 60269-3:2987)

Cầu chảy hạ áp - Phần 3: Yêu cầu bổ sung đối với cầu chảy để người không có chuyên môn sử dụng (cầu chảy chủ yếu để người dùng trong gia đình và các ứng dụng tương tự)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng