Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1937/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 9 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1. TCVN 5023:2007

(ISO 1456:2003)

Lớp phủ kim loại - Lớp mạ Niken-Crom và mạ Đồng-Niken-Crom

2. TCVN 5024:2007

(ISO 1458:2002)

Lớp phủ kim loại - Lớp mạ niken

3. TCVN 5026:2007

(ISO 2081:1986)

Lớp phủ kim loại - Lớp mạ kẽm trên gang hoặc thép

4. TCVN 5027:2007

(ISO 2082:1986)

Lớp phủ kim loại - Lớp mạ cadimi trên gang hoặc thép

5. TCVN 5408:2007

(ISO 1461:1999)

Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

6. TCVN 5596:2007

(ISO 2093:1986)

Lớp mạ thiếc - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

7. TCVN 5878:2007

(ISO 2178:1982)

Lớp phủ không từ trên chất nền từ - Đo chiều dầy lớp phủ - Phương pháp từ

8. TCVN 7664:2007

(ISO 4525:2003)

Lớp phủ kim loại - Lớp mạ Niken - Crom trên vật liệu dẻo

9. TCVN 7665:2007

(ISO 1460:1992)

Lớp phủ kim loại - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt - Xác định khối lượng lớp mạ trên đơn vị diện tích

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng