Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5986/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;
Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 115 văn bản thuộc lĩnh vực Tổ chức bộ máy đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB : PVP/NC
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH SÁCH

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

195/QĐ-UB

28/05/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành điều lệ (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2252/QĐ-UB

04/09/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiện toàn tổ chức cơ quan Trọng tài kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

435/QĐ-UB

25/07/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

321/QĐ-UB

03/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành “quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp- thủy lợi huyện”

12/QĐ-UB

31/01/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng (tổ) Vật giá Quận, huyện.

96/QĐ-UB

23/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định và tổ chức và hoạt động của Sở Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

15/QĐ-UB

03/02/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Sửa đổi bổ sung về tổ chức và hoạt động của Trọng tài Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

180/QĐ-UB

24/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về phân công trách nhiệm quản lý công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp giữa Sở Công nghiệp, Phòng Công nghiệp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã thuộc Thành phố

178/QĐ-UB

21/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ty Lâm nghiệp thành phố

182/QĐ-UB

31/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Vật giá thành phố

162/QĐ-UB

01/08/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh

504/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

157/QĐ-UB

26/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

153/QĐ-UB

24/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy lợi

503/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

150/QĐ-UB

17/07/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Về tổ chức và hoạt động của Ban sản xuất xã và sản xuất ấp

502/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 11

501/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 10

140/QĐ-UB

26/06/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Thành phố

500/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

499/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 5

498/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 4

497/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 1

58/QĐ-UB

17/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của các tổ chức Thanh tra Nhà nước

56/QĐ-UB

14/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập phòng xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

52/QĐ-UB

12/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban vận động chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

51/QĐ-UB

12/04/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng phân phối nhà Thành phố

41B/QĐ-UB

28/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận 3

41A/QĐ-UB

28/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận 1

42B/QĐ-UB

27/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thanh lập Phòng Vật tư quận

42A/QĐ-UB

23/03/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Vật giá ở các quận

29/QĐ-UB

23/02/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

28/QĐ-UB

23/02/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận 10

02/QĐ-UB

02/01/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

706/QĐ-UB

16/12/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng xây dựng huyện Hóc Môn

193/QĐ-UB

21/09/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban phân vùng Kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

190/QĐ-UB

11/09/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Tổ chức và hoạt động của Ban thủy lợi ở các huyện ngoại thành

392/QĐ-UB

28/06/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Tổ vật giá ở các quận, huyện

186/QĐ-UB

08/09/1978

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố

612/QĐ-UB

16/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa các cấp thành phố và cấp quận, huyện

605/QĐ-UB

04/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

601/QĐ-UB

01/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban quản lý thị trường các quận, huyện thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

603/QĐ-UB

03/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

598/QĐ-UB

28/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè

575/QĐ-UB

11/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành, thành phố và phân cấp quản lý giữa các cấp thành phố và cấp quận, huyện

572/QĐ-UB

08/10/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

556/QĐ-UB

29/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận 3

08/QĐ-UB

15/01/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ty Lâm nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

508/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

507/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

506/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức

505/QĐ-UB

13/09/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban cải tạo Công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

343/QĐ-UB

07/05/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban Pháp chế thay Phòng Pháp chế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

218/QĐ-UB

30/03/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng quy hoạch tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

212/QĐ-UB

16/03/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành Bản quy định tạm thời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ngành thương binh và xã hội

216/QĐ-UB

25/03/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Thống kê quận, huyện (tách từ Phòng Thống kê - Kế hoạch quận, huyện)

26/QĐ-UB

07/02/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Chuyển Ban Nông thôn thành Ban Cải tạo nông nghiệp Thành phố

156/QĐ-UB

15/05/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tài chánh giá cả Thành phố

172/QĐ-UB

07/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới của thành phố và Ban Khai hoang sản xuất quận, huyện

175/QĐ-UB

13/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Y tế - Thể dục thể thao quận, huyện

176/QĐ-UB

13/06/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định của Ban Vật tư Thương nghiệp Đời sống quận, huyện

230/QĐ-UB

15/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Giáo dục - Nhà trẻ quận, huyện

245/QĐ-UB

10/09/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban Thanh tra về cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh

276/QĐ-UB

31/10/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Hợp nhất Sở Quản lí nhà đất và Sở quản lí công trình công cộng thành Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng

281/QĐ-UB

08/11/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chánh

08/QĐ-UBTC

14/01/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng

10/QĐ-UB

16/01/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa và Thông tin quận, huyện

16/QĐ-UB

01/02/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành Điều lệ tạm thời về hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu của Hội đồng nhân dân

23/QĐ-UB

19/02/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban Điều phối định cư và cải tạo lao động Thành phố

62/QĐ-UB

30/05/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban xây dựng nhà đất và công trình công cộng quận, huyện

113/QĐ-UB

27/09/1980

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng Thuế Công thương nghiệp nằm trong Ban Tài chánh - Giá cả quận, huyện

33/QĐ-UBTC

17/02/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban phân vùng kinh tế Thành phố

52/QĐ-UB

19/03/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về phân công phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân quận, huyện

53/QĐ-UB

20/03/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Ban hành bản quy định về phương hướng và nội dung phân công, phân cấp quản lý cho phường, xã

77/QĐ-UB

07/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức chính quyền quận, huyện thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

78/QĐ-UB

07/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

100/QĐ-UB

28/05/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện

118/QĐ-UB

22/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Hội đồng xử lý hành chánh

123/QĐ-UB

25/06/1981

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

05/QĐ-UB

07/01/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Ban Giáo dục lao động công nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

23/QĐ-UB

18/02/1982

Văn bản bị bãi bỏ

Tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghiệp quận, huyện

151/QĐ-UB

15/06/1984

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Chi cục Điều động lao động và dân cư thuộc Sở Lao động

24/QĐ-UB

22/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 8

26/QĐ-UB

02/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tổ chức và hoạt động của Sở Lương thực Thành phố

27/QĐ-UB

02/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý ngành lương thực thành phố Hồ Chí Minh

33/QĐ-UB

04/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận Bình Thạnh

37/QĐ-UB

11/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 6

44/QĐ-UB

18/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 11

45/QĐ-UB

18/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 10

46/QĐ-UB

18/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 1

48/QĐ-UB

20/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 5

49/QĐ-UB

20/03/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận Phú Nhuận

65/QĐ-UB

02/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 4

66/QĐ-UB

02/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận Tân Bình

67/QĐ-UB

02/04/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá ngoại thương thuộc Ủy ban Vật giá thành phố

96/QĐ-UB

11/05/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận 3

106/QĐ-UB

15/05/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Giao nhiệm vụ cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên địa bàn Thành phố

157/QĐ-UB

11/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Nhà Bè

167/QĐ-UB

20/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Duyên Hải

174/QĐ-UB

26/07/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Hóc Môn

180/QĐ-UB

13/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Củ Chi

188A/QĐ-UB

21/08/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc tách Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng thành 2 Sở: Sở Quản lý Nhà đất và Sở Công trình Đô thị

204/QĐ-UB

13/09/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Bình Chánh

206/QĐ-UB

22/10/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá quận Gò Vấp

06/QĐ-UB

04/01/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành quy chế và hoạt động của Phòng Thủy sản nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

11/QĐ-UB

06/01/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Sở Kinh tế đối ngoại trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố

373/QĐ-UB

27/06/1989

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Giao thông Vận tải quận Gò Vấp

216/QĐ-UB

11/06/1990

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành bản quy định về cải tiến thủ tục hành chánh

1059/QĐ-UB

04/07/1992

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập các Đội kiểm tra thị trường thành phố trên địa bàn quận, huyện

299/QĐ-UB

23/02/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đổi tên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý đất đai

1259/QĐ-UB

20/08/1993

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Hợp tác và Đầu tư Thành phố

318/QĐ-UB

28/01/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc kiện toàn tổ chức Ban Việt kiều thành phố Hồ Chí Minh

2526/QĐ-UB-CN

08/08/1994

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc đổi tên Ban Quản lý đất đai thành Sở Địa chính thành phố Hồ Chí Minh

233/QĐ-UB

22/08/1979

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc ban hành bản quy định về xét thưởng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh

22/QĐ-UB

19/02/1985

Văn bản bị bãi bỏ

Về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Thủ Đức

658/QĐ-UB

24/11/1977

Văn bản bị bãi bỏ

Thành lập Phòng xây dựng huyện Thủ Đức

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 5986/QĐ-UB-NC năm 1998 bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  • Số hiệu: 5986/QĐ-UB-NC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/11/1998
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Võ Viết Thanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/11/1998
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản