Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41A/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Xét đề nghị của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 6 (công văn số 46/UB ngày 14 tháng 02 năm 1978) và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Phòng Xây dựng và quy hoạch trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 1 gọi tắt là Phòng Xây dựng. Phòng Xây dựng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân Quận, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban Nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo về kế hoạch, chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và của Viện Quy hoạch tổng hợp Thành phố.

Điều 2. Phòng Xây dựng Quận có nhiệm vụ:

1) Quản lý công tác thi đua xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Quận. Phòng làm chức năng tham mưu, chức năng quản lý hành chính – kinh tế và chỉ đạo toàn bộ công tác quy hoạch và xây dựng trong Quận.

2) Tổ chức và quản lý các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác xã thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng của Quận.

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, tổ chức lại và quản lý các cơ sở tư doanh trong Quận về thiết kế, thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng theo sự phân cấp cụ thể của Sở Xây dựng.

3) Kết hợp với Viện quy hoạch thành phố nghiên cứu, điều tra quy hoạch, cải tạo xây dựng toàn Quận, quản lý quy hoạch xây dựng của toàn Quận, kiểm tra ngăn chặn các trường hợp xây dựng trái phép trong Quận.

4) Tổ chức thiết kế quy hoạch Phường và thiết kế các công trình phục vụ sinh hoạt cho các Phường như: trạm xá, cửa hàng phục vụ, nhà trẻ, trường học, v.v…

5) Quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ giá cả do Nhà nước quy định trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng đối với các cơ sở thi công xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

Điều 3. Phòng Xây dựng Quận 1 do một Trưởng phòng điều khiển, có một Phó Phòng giúp việc Trưởng phòng.

Biên chế của Phòng Xây dựng Quận 1 được ấn định trong năm 1978 là 12 người (mười hai).

Điều 4. Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch tổng hợp, Chủ tịch UBND Quận 1, Trưởng Phòng Xây dựng Quận 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4;
BTC Thành-ủy;
Ban TCCQ (3b);
Lưu VP Ủy ban.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại