Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 603/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Tân Bình là một Ban chuyên môn của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận, chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận ủy và của Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Tân Bìnhcó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận.

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí NGUYỄN THÁI BẢO, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng Ban

2) Đồng chí ĐÀO VĂN THIẾT, Thường vụ QU, Phó CT Quận làm Phó Ban Thường trực.

3) Đồng chí VÕ SONG LANG, Quận ủy viên làm Phó Ban Thường trực.

4) Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐỊNH - Ủy viên Thường trực.

5) Đồng chí PHẠM CÔNG MỸ, Phó Thư ký LHCĐ Quận, Ủy viên Thường trực.

6) Đồng chí HUỲNH THÀNH SƠN, QUV, Phó Công an Quận, Ủy viên.

7) Đồng chí TRẦN NGỌC QUẾ, QUV, Phó ban Tuyên huấn QU, Ủy viên.

8) Đồng chí DƯƠNG VĂN CỤA, QUV, Phó  ban Tổ chức QU, Trưởng ban Tổ chức CQ, Ủy viên.

9) Đồng chí NGUYỄN VĂN NIÊN, QUV, Trưởng phòng Thương nghiệp Quận, Ủy viên.

10) Đồng chí NGUYỄN THÀNH NĂM, Trưởng phòng Công nghiệp, Ủy viên.

11) Đồng chí NGUYỄN THÁI SỬ, Trưởng phòng Thống kê Kế hoạch, Ủy viên.

12) Đồng chí NGUYỄN THÀNH HUỆ, Trưởng phòng Quản lý nhà đất, Ủy viên.

13) Đồng chí NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH, Trưởng phòng GT vận tải, Ủy viên.

14) Đồng chí PHẠM VĂN BẢY, Ủy viên Ban Tổ chức QU, Ủy viên.

15) Đồng chí BÙI THẮNG, Thường trực Mặt trận Tổ quốc Quận, Ủy viên.

16) Đồng chí VÕ THỊ LƯƠNG, QUV, Hội trưởng Phụ nữ Quận, Ủy viên.

17) Đồng chí LÂM VĂN TIẾP, Bí thư Quận đoàn TN, Ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Tân Bình là 25 (hai mươi lăm)người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Tân Bình nằm trong kinh phí chung của Quận và Ban Cải tạo Quận được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình và Ban Cải tạo Quận Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn