Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 175/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN (HUYỆN)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật T ổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ quyết định số 37/QĐ-UB ngày 23-2-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành “Bản quy định về phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân quận (huyện) và cơ cấu tổ chức khối cơ quan chánh quyền quận (huyện) ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ban hành kèm theo quyết định này “Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện)”.

Điều 2. - Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thể dục thể thao, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (huyện) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

BẢN QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN (HUYỆN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-UB ngày 13 - 6 - 1979 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

A. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG :

Ban Y tế - Thể dục thể thao là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận (huyện), vừa là một bộ phận của hệ thống quản lý ngành y tế và ngành thể dục thể thao, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận (huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và Sở Thể dục thể thao thành phố.

Ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận (huyện) và ngành cấp trên về quản lý, chỉ đạo công tác bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân trong quận (huyện), gắn liền với sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc, về công tác chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế và thể dục thể thao, các kế hoạch, quy định về chuyên môn nghiệp vụ của ngành y tế và thể dục thể thao.

Ban Y tế - Thể dục thể thao được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng.

B. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

a/ Về y tế :

1/ Theo dõi, nắm chắc và báo cáo kịp thời lên Ủy ban nhân dân quận (huyện) và Sở Y tế thành phố tình hình dịch, bệnh trong quận, huyện ; tổ chức chỉ đạo thực hiện kịp thời và có hiệu quả việc phòng, chống bệnh, dịch ; tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn nhân dân, cán bộ và các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh lao động ; giúp Ủy ban nhân dân quận (huyện) chỉ đạo xây dựng và quản lý tốt các công trình vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và vệ sinh lao động.

2/ Quản lý chặt chẽ các loại bệnh tật, tổ chức việc khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân theo tuyến trên địa bàn quận (huyện) được phân công, phân cấp ; tổ chức việc cấp cứu, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe cho cán bộ, học sinh, trẻ em trong các nhà trẻ, mẫu giáo trong quận (huyện).

3/ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch.

4/ Tổ chức nuôi trồng dược liệu (đối với quận (huyện) có điều kiện đất đai, thu mua và sơ chế dược liệu. Quản lý và phân phối thuốc hợp lý, đúng chính sách, thuận tiện cho nhân dân.

5/ Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ y tế, vệ sinh trên địa bàn quận (huyện).

- Xây dựng, củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở ; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ y tế sơ cấp, y tế dân lập, chữ thập đỏ, cấp cứu viên, v.v.. giúp đỡ, tạo điều kiện cho lương y hoạt động phục vụ nhân dân.

- Quản lý ngân sách, lao động, vật tư của ngành y tế quận (huyện) (của bệnh viện, nhà hộ sinh, các phòng khám đa khoa khu vực, các tổ hoặc đội lưu động, kinh phí đào tạo bổ túc cán bộ y tế theo sự phân công, phân cấp của Sở Y tế).

6/ Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và thực hiện các chính sách, chế độ, quy chế, tiêu chuẩn, v.v.. về y và dược trong quận (huyện).

b/ Về thể dục thể thao :

1/ Nắm vững tình hình phong trào thể dục thể thao trong quận (huyện) và những phương hướng, chủ trương, chỉ tiêu, kế hoạch về thể dục thể thao của thành phố mà đề xuất với Ủy ban nhân dân quận (huyện) những phương hướng, chủ trương, kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thể.

2/ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phường, xã, thị trấn và các đơn vị xí nghiệp, cơ quan, trường học,.. thực hiện những chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao, đồng thời trực tiếp xây dựng một số cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

3/ Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày hướng dẫn viên, cán bộ thể dục thể thao cho cơ sở theo sự phân cấp của Sở Thể dục thể thao, và kiện toàn, củng cố tổ chức thể dục thể thao ở cơ sở.

4/ Phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và kiến thức khoa học thể dục, thể thao trong nhân dân, cán bộ, nhằm xây dựng và phát triển vững chắc phong trào thể dục thể thao ở phường, xã và cơ quan, xí nghiệp.

5/ Trực tiếp hoặc hướng dẫn các cơ sở tổ chức các hoạt động thi đấu, đồng diễn thể dục thể thao, v.v.. nhằm động viên cổ vũ phong trào phục vụ nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt văn hóa của địa phương.

6/ Giúp đỡ các cơ sở xây dựng, củng cố sân bãi, hồ bơi và tự trang tự chế dụng cụ, thiết bị thể dục thể thao, chỉ đạo và trực tiếp quản lý những cơ sở thể dục, thể thao của quận (huyện).

c/ Ngoài ra, Ban Y tế - thể dục thể thao quản lý thống nhất vốn và kinh phí, lao động, vật tư ngành y tế và ngành tyể dục thể thao của quận (huyện).

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1/ Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện) được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

Ban đặt dưới quyền điều khiển của một Trưởng Ban, có từ 2 đế 3 Phó Ban giúp việc Trưởng Ban.

Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận (huyện) và Sở Y tế, Sở Thể dục thể thao về toàn bộ công tác và hệ thống tổ chức của Ban Y tế - Thể dục thể thao. Trưởng Ban trực tiếp phụ trách các công tác quan trọng như quy hoạch, kế hoạch, tổ chức cán bộ và các công tác trọng tâm đột xuất từng thời kỳ. Trưởng Ban phải am hiểu chuyên môn về y tế và thể dục thể thao.

Phó Trưởng Ban kiêm Tổ trưởng Y tế (phải là cán bộ chuyên môn về y tế) được phân công và ủy nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ y tế đối với các cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh trực thuộc ngành y tế quận (huyện) mình và các Trạm Y tế cơ sở ở phường, xã, thị trấn, xí nhgiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương. Một Phó Trưởng Ban kiêm Bệnh viện trưởng bệnh viện quận (huyện) (ở nơi có bệnh viện).

Phó Trưởng Ban kiêm Tổ trưởng Tổ Thể dục thể thao (phải là cán bộ chuyên môn về thể dục thể thao) được phân công và ủy nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao ở các cơ sở trong quận (huyện).

Các Phó Trưởng Ban được thay mặt Trưởng Ban ký các văn bản về mặt chỉ đạo chuyên môn ngihệp vụ của mình và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nội dung các văn bản đó.

Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng, Phó Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện) do Ủy ban nhân dân quận (huyện) đề nghị có sự tham khảo ý kiến của giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Thể dục thể thao và Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định.

2/ Bộ máy của Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện) gồm có hai tổ công tác : Tổ Y tế và Tổ Thể dục thể thao.

3/ Các đơn vị sự nghiệp y tế và thể dục thể thao của quận (huyện) mà Ban y tế - Thể dục thể thao được Ủy ban nhân dân ủy nhiệm quản lý và chỉ đạo gồm có :

a/ Về Y tế :

- Bệnh viện đa khoa, nhà hộ sinh (ở những nơi cần thiết), các phòng khám đa khoa khu vực.

- Đội vệ sinh phòng dịch, hoặc đội y tế lưu động.

- Đội đặt vòng và tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch.

b/ Về thể dục thể thao :

- Sân vận động, nhà tập

- Hồ bơi, bể bơi đơn giản

- Câu lạc bộ thể dục thể thao

- Các cơ sở tập luyện thể thao khác.

Các cơ sở thể dục thể thao trên đây là những đơn vị sự nghiệp có thu.

4/ Các đơn vị sản xuất kinh doanh :

- Hiệu thuốc quận (huyện) bao gồm các chi nhánh, quầy, điểm bán thuộc, tổ hoặc cửa hàng thu mua và sơ chế dược liệu, cơ sở nuôi trồng dược liệu ; chế biến, pha chế, sản xuất, đóng gói thuốc, phân phối thuốc, y dụng cụ, hóa chất dùng trong y tế.

Hiệu thuộc là đơn vị kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản và con dấu riêng.

5) Ngoài ra, bên cạnh Ban còn có các tổ chức là Hội đồng hoặc Hội quần chúng hoạt động về mặt y tế và thể dục thể thao mà Ban Y tế - thể dục thể thao được ủy nhiệm chỉ đạo. Các tổ chức này được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

6) Về biên chế lao động của Ban Y tế - Thể dục thể thao : Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện) quản lý các loại biên chế sau đây :

- Biên chế quản lý Nhà nước bao gồm cán bộ, nhân viên công tác tại bộ máy cơ quan Ban. Số lượng được ấn định dựa theo tinh thần thông tư hướng dẫn số 745/BYT-TDTT ngày 28-10-1978 của Liên bộ Y tế và Tổng cục Thể dục thể thao từ 12 đến 16 người tùy theo loại quận (huyện) gồm có : Tổ Y tế từ 7 đến 9 người, Tổ Thể dục thể thao từ 5 đến 7 người (kể cả Phó Ban).

- Biên chế sự nghiệp được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao và tiêu chuẩn, định mức hiện hành của Nhà nước.

- Lao động sản xuất – kinh doanh được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cân đối với kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

III. QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Quan hệ với Ủy ban nhân dân quận (huyện)

Ban Y tế - Thể dục thể thao chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận (huyện). Trên cơ sở nghiên cứu, theo dõi các hoạt động chuyên môn kỹ thuật và nắm vững đường lối, quan điểm về y tế, thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước, Ban Y tế - Thể dục thể thao làm tham mưu về chủ trương, kế hoạch và biện pháp nhằm thúc đẩy sự nghiệp y tế và thể dục thể thao trong quận (huyện) phát triển mạnh mẽ ; Ban phải chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận (huyện), tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch, biện pháp của Ủy ban trong các đơn vị y tế và thể dục thể thao của quận (huyện) và trong mạng lưới y tế và thể dục thể thao ở phường, xã, xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương.

2. Quan hệ với Sở Y tế và Sở Thể dục thể thao :

Ban Y tế-Thể dục thể thao quận (huyện) cần có quan hệ chặt chẽ với Sở Y tế và Sở Thể dục thể thao, Ban phải nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với hai sở.

Trong trườnghợp vấn đề chưa thống nhất giữa sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận (huyện) với sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế - Sở Thể dục thể thao thì Ban phải báo cáo rõ để Ủy ban nhân dân quận (huyện) trực tiếp bàn lại với Sở, nếu là vấn đề thuộc về chủ trương quan trọng thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết.

3. Quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể trong quận (huyện) :

Đây là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng theo tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo, điều phối của Ủy ban nhân dân quận (huyện).

Một mặt, Ban Y Tế - Thể dục thể thao phải chú trọng tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, mặt khác, Ban thông qua các mặt hoạt động của mình để đóng góp chung thúc đẩy các mặt công tác khác của tất cả các Ban trong quận (huyện) hoạt động nhịp nhàng, cân đối.

4. Quan hệ với Ủy ban nhân dân phường, xã và các cơ quan, xí nghiệp, trường học, ... đóng ở địa phương :

Ban Y tế - Thể dục thể thao giúp đỡ các Ủy ban nhân dân phường, xã và các xí nghiệp, cơ quan, trường học xây dựng màng lưới cơ sở y tế, thể dục thể thao ; chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức thuộc màng lưới cơ sở y tế và thể dục thể thao.

5. Với Trạm Y tế và các tổ chức chuyên trách công tác y tế, thể dục thể thao ở phường, xã, thị trấn, xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương.

Các Trạm Y tế thuộc tuyến y tế cơ sở và các tổ chức chuyên trách công tác y tế, thể dục thể thao ở phường, xã, thị trấn, xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Y tế - Thể dục thể thao. Nếu sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Y tế - Thể dục thể thao có khác với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và thủ trưởng các xí nghiệp, cơ quan, trường học thì Ban phải trực tiếp bàn bạc cùng nhau giải quyết, trường hợp chưa nhất trí, báo cáo Ủy ban nhân dân quận (huyện) để giải quyết.

IV. KHOẢN THI HÀNH

Căn cứ vào nội dung Bản quy định này, các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Sở Thể dục thể thao theo chức năng của ngành mình có trách nhiệm hướng dẫn cho Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện) về chế độ, lề lối làm việc, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp và có kế hoạch triển khai thực hiện sự phân cấp quản lý của ngành cho quận (huyện) theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bản quy định này có giá trị thực hiện kể từ ngày ban hành. Việc bổ sung, sửa đổi Bản quy định này do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Các quy định của thành phố đã ban hành trước đây trái với Bản quy định này nay bãi bỏ.