Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 500/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SÁU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Sáu, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Sáu.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Sáu là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Sáu có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí LÊ MINH CHÂU, Bí thư quận ủy, Trưởng Ban

2) Đồng chí NGUYỄN THANH SƠN, Ủy viên Thường vụ quận ủy, Phó Ban

3) Đồng chí DƯƠNG CÔNG MẠNH, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch quận, Phó Ban

4) Đồng chí HÀ TANG, Quận ủy viên, Ủy viên thơ ký Quận, Phó Ban Thường trực

5) Đồng chí LÊ VĂN BẢN, Ủy viên thường trực

6) Đồng chí NGUYỄN VĂN HOÀ, Thường vụ Liên hiệp Công đoàn, Quận ủy viên thường trực

7) Đồng chí NGUYỄN THỊ VÂN, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Mặt trận, Ủy viên

8) dòng này bị mất trong bản gốc

9) Đồng chí NGUYỄN HỒNG TIẾN, Thường vụ Quận đoàn Thanh niên, ủy viên

10) Đồng chí TRẦN ĐỨC, Phó Công an Quận, ủy viên

11) Đồng chí TRƯƠNG NHỰT QUANG, Quận ủy viên, Trưởng phòng TTVH, ủy viên

12) Đồng chí TRẦN SÁNG, Quận ủy viên, Phó Ban tổ chức Quận ủy, ủy viên

13) Đồng chí CAO VĂN TẤN, Phó phòng Tổ chức chánh quyền Quận, ủy viên

14) Đồng chí NGUYỄN THỊ NHẪN, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban kinh tế mới, ủy viên

15) Đồng chí LÊ VĂN NGỮ, Quận ủy viên,Trưởng phòngThuế, ủy viên

16) Đồng chí NGUYỄN CÔNG MINH, Quận ủy viên, Trưởng phòng Thương nghiệp Quận, ủy viên

17) Đồng chí LÊ VĂN XỆ, Quận ủy viên dự khuyết, Trưởng phòng Kế hoạch. ủy viên

18) Đồng chí NGUYỄN TRÍ BÁ, Trưởng phòng Công nghiệp Quận, ủy viên

19) Đồng chí BÙI QUANG MINH, Trưởng phòng nhà đất, ủy viên

20) Đồng chí LÊ VĂN TÌNH, Trưởng phòng Giao thông vận tải, ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Sáu là 25 (hai mươi lăm) người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Sáu nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Sáu và Ban Cải tạo Quận Sáu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn