Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 151/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC ĐIỀU ĐỘNG LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-06-1983 ;
- Căn cứ Quyết định số 217/CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chánh phủ về việc giao Bộ Lao động làm nhiệm vụ điều động lao động và dân cư, và Quyết định số 09 ngày 25-7-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống tổ chức làm nhiệm vụ trên ;
- Căn cứ Quyết định số 237/LĐ-QĐ ngày 8-9-1981 của Bộ trưởng Bộ Lao động về việc tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ điều động lao động và dân cư từ trung ương đến địa phương ;
- Căn cứ Thông tư liên bộ Lao động – Ban Tổ chức chánh phủ số 14/TT-LB ngày 5-10-1981 hướng dẫn thành lập hệ thống tổ chức làm nhiệm vụ điều động lao động và dân cư ở các cấp ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Lao động và Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Chi cục điều động lao động và dân cư trực thuộc Sở Lao động thành phố.

Chi cục điều động lao động và dân cư là một đơn vị sự nghiệp vừa chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Sở Lao động, vừa chịu sự chỉ đạo của Cục điều động lao động và dân cư thuộc Bộ Lao động, dự toán độc lập, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng để hoạt động.

Điều 2.- Chi cục điều động lao động và dân cư có nhiệm vụ :

1.- Trên cơ sở lao động, dất đai và tài nguyên và phương hướng nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, phối hợp với Ủy ban Kế hoạch Thành phố xây dựng dự án kế hoạch phân bố Lao động và dân cư trên địa bàn thành phố và ngoài Thành phố hàng năm và 5 năm trình Ủy ban Nhân dân thành phố xét duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch ấy.

2.- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phân bố lao động và dân cư Thành phố, nghiên cứu chỉ tiêu phân bố cụ thể cho các quận, huyện ; dự trù vật tư, hàng hoá, lương thực thực phẩm, phương tiện vận chuyển phục vụ cho kế hoạch điều động lao động và dân cư; tổ chức và hướng dẫn các qâụn huyện thực hiện tốt kế hoạch điều động lao động và dân cư (bao gồm tuyên truyền vận động, tổ chức sắp xếp lực lượng, giải quyết chính sách, tổ chức đua đi và bàn giao cho nơi tiếp nhận); kiểm tra việc chi tiêu, sử dụng kinh phí, vật tư, hàng hoá đúng chính sách, chế độ và tiêu chuẩn quy định.

3.- Quản lý, phân phối và sử dụng vật tư, tiền vốn, biên chế, quỹ lương do Bộ Lao động cấp (qua Cục điều động lao động và dân cư) để sử dụng vào việc điều động lao động và dân cư theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước. Thanh toán và quyết toán với Bộ Lao động (qua Cục điều động lao động và dân cư) theo chế độ hiện hành.

4.- Đối với các địa phương và đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận lao động, Chi cục cùng với Cục điều động lao động và dân cư phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, đôn dốc thực hiện việc bảo đảm chuẩn bị điều kiện để lao động có thể bắt tay ngay vào sản xuất và ổn định đời sống.

5.- Hướng dẫn các Phòng lao động quận huyện (tổ điều động lao động và dân cư) thực hiện các kế hoạch điều động lao động và dân cư và quản lý biên chế, tiền vốn, vật tư do Chi cục điều động lao động và dân cư giao cho Phòng lao động quản lý.

Điều 3.- Cho phép các quận huyện có nhiệm vụ điều động lao động và dân cư đưộc tổ chức một tổ điều động lao động và dân cư chuyên trách nằm trong Phòng lao động của quận huyện.

Tổ điều động lao động và dân cư thuộc phòng lao động quận huyện, có nhiệm vụ:

1.- Trên cơ sở quản lý lao động của toàn quận huyện, thực hiện cân đối kế hoạch lao động tại đaị phương và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch điều động lao động và dân cư của Thành phố giao, nghiên cứu xác định đối tượng, cơ cấu, hình thức tổ chức đưa lao động đi và phân bố cụ thể chỉ tiêu điều động lao động và dân cư cho các phường, xã, trình Ủy ban Nhân dân quận huyện quyết định và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đó.

2.- Phối hợp vói các đoàn thể nhân dân trong quận huyện tổ chức và hướng dẫn các phường, xã tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tự nguyện, thông suốt chủ trương, chánh sách của Nhà nước về phân bố lao động và dân cư; cùng với các ngành có liên quan giải quyết các chính sách, chế độ đối với lao động và dân cư đi xây dựng kinh tế.

3.- Giúp Phòng lao động tuyển chọn lao động và phối hợp với đơn vị tiếp nhận lao động để tổ chức lực lượng lao động, bố trí cán bộ quản lý và làm thủ tục cho người lao động đi xây dựng kinh tế.

4.- Cùng với Chi cục điều động lao động và dân cư thành phố tổ chức thực hiện cụ thể việc điều động lao động và dân cư đi xây dựng kinh tế và bàn giao lao động cho nơi tiếp nhận.

Điều 4.- Ban khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới Thành phố và Ban khai hoang sản xuất các quận huyện từ nay thôi không làm nhiệm vụ điều động lao động và dân cư để tập trung lực lượng trực tiếp tổ chức khai hoang, xây dựng các nông trường và cac khu kinh tế mới, chuyển hồ sơ tài liệu, cán bộ và phần kinh phí Thành phố trợ cấp làm công tác điều động lao động cho Chi cục điều động lao động và dân cư (ở cấp thành phố) và cho tổ điều động lao động và dân cư (ở cấp quận huyện).

Kinh phí hoạt động của tổ điều động lao động và dân cư các quận huyện nằm trong dự toán kinh phí chung của Chi cục điều động lao động và dân cư Thành phố, trích từ kinh phí do Cục điều động lao động và dân cư thuộc Bộ lao động cấp hàng năm.

Biên chế lao động của Chi cục điều động lao động và dân cư Thành phố tạm thời xác định 10 người. Ở mỗi quận, huyện, Tổ điều động lao động có từ 2-4 người tuỳ theo đặc điểm của từng quận huyện.

Giám đốc Sở Lao động có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, cơ cấu tổ chức của Chi cục và Tổ điều động lao động theo nguyên tắc tinh gọn, có hiệu lực.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động, trưởng ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các Sở, Ban, ủy ban, Công ty và các ngành cấp thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải