Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 230/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁO DỤC – NHÀ TRẺ QUẬN (HUYỆN)”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UB ngày 23-2-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành “Bản quy định về phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân quận (huyện) và cơ cấu tổ chức khối cơ quan chánh quyền quận (huyện) ;
- Xét đề nghị của đồng chí Trưởng ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Giáo dục - Nhà trẻ quận (huyện)”.

Điều 2.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền, Giám đốc Sở Giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận (huyện) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

BẢN QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁO DỤC NHÀ TRẺ QUẬN (HUYỆN)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UB ngày 15-8-1979 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

I.- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

A.-VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG :

Ban Giáo dục – nhà trẻ quận (huyện) là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận (huyện) đồng thời là cơ quan trong hệ thống quản lý ngành giáo dục và ngành bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Ban Giáo dục – nhà trẻ chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận (huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố. Ban có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện các mặt công tác giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, mẫu giáo, nhà trẻ trong phạm vi được phân cấp quản lý, theo đúng đường lối, chủ trương, chánh sách của Đảng, Nhà nước và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban Giáo dục – nhà trẻ được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng.

(Theo Quyết định 139/CP ngày 14-6-1978 Hội đồng Chánh phủ thì Ban Giáo dục – nhà trẻ có chức năng đào tạo công nhân, nhưng hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa phân cấp cho quận (huyện), khi có điều kiện triển khai ở cấp quận (huyện), Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có quy định sau ).

B.- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo của quận (huyện) theo sự phân cấp, theo phương hướng, chủ trương của Trung ương và thành phố và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể của quận (huyện).

2. Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở giáo dục, nhà trẻ thi đua thực hiện tốt chương trình giảng dạy, các nhiệm vụ công tác khác, các quy chế, chế độ, chánh sách về giáo dục và nhà trẻ nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và nuôi dạy trẻ.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận (huyện) trong việc quản lý bố trí, sử dụng tốt và thực hiện đầy đủ các chế độ, chánh sách, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng về các mặt chánh trị, tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và cô nuôi dạy trẻ. Tham gia góp phần vào việc xây dựng cơ sở Đảng, Đoàn và Đội trong nhà trường, nhà trẻ.

4. Dự trù ngân sách giáo dục và nhà trẻ hằng năm, hằng quý của quận (huyện) và tổ chức thực hiện ngân sách này sau khi được xét duyệt. Phối hợp với Ban Xây dựng – Nhà đất - Công trình công cộng để hướng sẫn, kiểm tra việc xây dựng, tu bổ trường lớp, nhà trẻ và những cơ sở khác của nhà trường (nhà ăn, nơi ở của giáo viên, thư viện, phòng thí nghiệm... ) theo kế hoạch và mẫu thiết kế của từng loại hình xây dựng.

5. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục, nhà trẻ thực hiện tốt việc sử dụng, giữ gìn bảo quản trường sở, trang thiết bị và tài sản của trường học và nhà trẻ, theo các quy định hiện hành của Nhà nưóc và của ngành.

6. Phối hợp với các cơ quan chánh quyền, đoàn thể vận động nhân dân tham gia giúp đỡ xây dựng sự nghiệp giáo dục ở địa phương, đồng thời chỉ đạo các nhà trường, nhà trẻ tham gia các mặt công tác theo yêu cầu của chánh quyền địa phương nhằm góp phần xây dựng phường xã sở tại.

II.- CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Giáo dục – nhà trẻ quận (huyện) được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trường.

Ban đặt dưới quyền điều khiển của một Trưởng Ban có từ 2 hoặc 3 Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban.

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận (huyện) và Sở Giáo dục, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố và toàn bộ công tác của Ban Giáo dục – nhà trẻ và được Ủy ban quận (huyện) ủy nhiện quản lý chỉ đạo các cơ sở giáo dục, nhà trẻ trực thuộc quận (huyện), Trưởng ban trực tiếp phụ trách các công tác quan trọng như quy hoạch, kế hoạch, tổ chức cán bộ và các công tác trọng tâm đột xuất từng thời kỳ.

Phó Trưởng ban kiêm Tổ trưởng Giáo dục (gồm phổ thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo) được phân công và ủy nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động đối với các cơ sở sự nghiệp giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo bao gồm các trường, lớp và các cơ sở phụ thuộc ngành trong quận (huyện).

Phó Trưỏng ban kiêm Tổ trưởng nuôi dạy trẻ được phân công và ủy nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ nhà trẻ trong quận (huyện).

Các Phó trưởng Ban được thay mặt Trưởng ban ký các văn bản về mặt chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của mình và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nội dung các văn bản đó.

Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng, Phó Ban Giáo dục – nhà trẻ quận (huyện) do Ủy ban nhân dân các quận (huyện) đề nghị có sự tham khảo ý kiến của Giám đốc Sở Giáo dục và Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em và Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định.

2. Bộ máy của Ban Giáo dục - nhà trẻ quận (huyện) gồm có :

- Tổ giáo dục bao gồm các nhóm : phổ thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo.

- Tổ nuôi dạy trẻ.

- Bộ phận hành chánh - tổ chức – tài vụ.

3. Các đơn vị sự nghiệp mà Ban Giáo dục- nhà trẻ được Ủy ban nhân dân các quận (huyện ) ủy nhiệm quản lý và chỉ đạo gồm có :

- Các trường phổ thông cấp 1, 2 và mẫu giáo.

- Các trường bổ túc văn hóa tập trung và tại chức.

- Thư viện giáo dục huyện.

- Tổ học liệu và trang bị nhà trẻ (phát hành sách giáo khoa, đồ dùng dạy học..)

- Các nhà trẻ trực thuộc.

Biên chế lao động của các đơn vị nêu trên là biên chế sự nghiệp được giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao và tiêu chuẩn định mức hiện hành của Nhà nước.

Các quận (huyện) có khả năng mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chánh trị, nghiệp vụ cho giáo viên và cô nuôi dạy trẻ thì theo từng thời kỳ Ủy ban nhân dân quận (huyện) có dự trù kinh phí riêng cho các lớp đó).

III.- QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Ban Giáo dục - nhà trẻ chiụ sự lãnh đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân quận (huyện). Trên cơ sở nghiên cứu, theo dõi các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững đường lối, quan điểm về giáo dục thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước. Ban Giáo dục - nhà trẻ làm tham nưu cho Ủy ban về chủ trương, kế hoạch và biện pháp nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và nhà trẻ trong quận (huyện) phát triển mạnh mẽ ; mặt khác Ban phải chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận (huyện), tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch, biện pháp của Ủy ban trong các đơn vị giáo dục và nhà trẻ.

2. Mối quan hệ với Sở Giáo dục và Ủy ban Bão vệ bà mẹ và trẻ em thành phố :

Ban Giáo dục - nhà trẻ quận (huyện) cần quan hệ chặt chẽ và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thành phố. Ban phải tôn trọng và thực hiện các chủ trương công tác, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của 2 cơ quan trên.

Nếu có trường hợp chưa thống nhất giữa sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận (huyện) với sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thì Ban phải báo cáo rõ để Ủy ban nhân dân quận (huyện) trực tiếp bàn lại với 2 cơ quan trên, nếu là vấn đề thuộc về chủ trương quan trọng thì Ủy ban nhân dân quận (huyện ) phải báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết.

3. Quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể trong quận (huyện) :

Đây là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng theo tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo, điều phối của quận (huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân quận (huyện).

Một mặt Ban Giáo dục – nhà trẻ phải chú trọng tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, mặt khác Ban thông qua các hoạt động của mình để đóng góp chung thúc đẩy các mặt công tác khác của tất cả các Ban trong quận (huyện) hoạt động nhịp nhàng, cân đối. Trong khi bàn công tác nếu có ý kiến khác nhau làm trở ngại đến việc thực hiện nhiệm vụ thì Ban báo cáo với Ủy ban nhân dân quận (huyện) để giải quyết.

4. Quan hệ với Ủy ban nhân dân phường, xã, tổ chức chuyên trách về nhà trẻ của Ủy ban nhân dân phường, xã, Ban quản trị hợp tác xã và các cơ quan, xí nghiệp trong quận (huyện) :

Ban Giáo dục - nhà trẻ quận (huyện) có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị trên nắm được nhiệm vụ và yêu cầu của nhà trường, nhà trẻ để các cơ quan đó giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, nhà trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Quan hệ công tác với các trường phổ thông cơ sở, trường, lớp bổ túc văn hóa, mẫu giáo và nhà trẻ (kể các các cơ sở dân lập ở phường, xã và các cơ sở do cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã lập ra) :

Ban Giáo dục - nhà trẻ được Ủy ban nhân dân quận (huyện) ủy nhiệm quản lý chỉ đạo các mặt công tác về nhà trường, nhà trẻ trong quận (huyện). Các hiệu trưởng, các cán bộ phụ trách bổ túc văn hóa, mẫu giáo, chủ nhiệm nhà trẻ phải chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo đó. Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc của Ban Quản trị hợp tác xã, của thủ trưởng cơ quan và xí nghiệp thì các cán bộ phụ trách giáo dục và nhà trẻ ở nơi đó phải báo cáo với Ban Giáo dục - nhà trẻ quận (huyện) để giải quyết. Nếu là vấn đề thuộc về chủ trương quan trọng thì Ban phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận (huyện) giải quyết.

6. Quan hệ với trường phổ thông trung học (trường phổ thông cấp 3) :

Ban Giáo dục - nhà trẻ có trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ các trường phổ thông trung học thực hiện những mặt công tác được Sở Giáo dục và Ủy ban nhân dân quận (huyện) phân công cho Ban phụ trách. Hiệu trưởng các trường phổ thông Trung học có trách nhiệm chấp hành nghiên chỉnh sự hướng dẫn đó. Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa sự hướng dẫn của Ban Giáo dục - nhà trẻ với sự lãnh đạo của Sở Giáo dục thì HIệu trưởng phải báo cáo với Sở và Ủy ban nhân dân quận (huyện) để giải quyết.

IV.- MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Ban Giáo dục - nhà trẻ làm việc theo chế độ thủ trưởng nhưng để phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của cán bộ, nhân viên trong Ban, trước khi quyết định chủ trương, kế hoạch công tác, Trưởng ban cần tham khảo ý kiến của tập thể (tùy phạm vi từng vấn đề). Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa Trưởng và các Phó Trưởng ban thì Phó Trưởng ban cũng phải chấp hành quyết định của Trưởng ban, nếu là vấn đề quan trọng thì Phó Trưởng ban báo cáo ý kiến của mình với Ủy ban nhân dân quận (huyện) và cơ quan ngành dọc cấp trên đề nghị xem xét.

2. Do đặc điểm của 2 ngành (giáo dục, nhà trẻ) về các mặt kế hoạch, tài chánh, tổ chức cán bộ, ... có những điểm khác nhau, nên cần phân công có cán bộ chuyên trách công tác kế hoạch, tài chánh, tổ chức cán bộ về nhà trẻ nhằm bảo đảm các mặt công tác nhà trẻ được hoàn thành tốt.

3. Do diện công tác ngành giáo dục rất rộng, nội dung chuyên môn đa dạng mà số cán bộ của Ban có hạn, nên số cán bộ chỉ đạo, thanh tra cần được phân công kiêm nhiệm một cách hợp lý.

Ngoài ra, khi cần, từng thời gian và được sự đồng ý của Sở Giáo dục, Ban được chọn một số giáo viên giỏi, để cộng tác với Ban về các mặt thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

4. Các cán bộ của Ban Giáo dục - nhà trẻ cần dành thời gian đi sát hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở giáo dục, nhà trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ.

5. Ban Giáo dục - nhà trẻ làm việc phải có chương trình kế hoạch công tác, có lịch chỉ đạo hàng tuần, tháng, học kỳ và cả năm học đối với các trường và nhà trẻ. Phải có kế hoạch và biện pháp nắm vững tình hình các trường, nhà trẻ và phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo thỉnh thị lên cấp trên.

6. Phải thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua kết hợp giữa chỉ đạo điểm và diện, ra sức xây dựng hạt nhân điển hình tiên tiến, từ đó mà phát động hướng dẫn vận dụng thực hiện rộng rãi và phổ biến.

V.- KHOẢN THI HÀNH

Căn cứ vào Bản quy định này, các đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em theo chức năng của ngành mình có trách nhiệm hướng dẫn cho Ban Giáo dục - nhà trẻ quận (huyệm) về lề lối làm việc, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp và có kế hoạch triển khai thực hiện sự phân cấp quản lý của ngành cho quận (huyện) theo quy định của Ủy bna nhân dân thành phố.

- Bản quy định này có giá trị thực hiện kể từ ngày ban hành. Việc bổ sung, sửa đổi bản Quy định này do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

- Các quy định của thành phố đã ban hành trước đây trái với Bản quy định này nay bãi bỏ.