Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 51/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHÂN PHỐI NHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
Xét về vấn đế nhà cửa ở thành phố hết sức quan trọng và phức tạp, để việc phân phối được công bằng hợp lý, cần tổ chức một Hội đồng làm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân trong vấn đề này,
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Phân phối nhà thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố,

Hội đồng là tổ chức tư vấn, có chức năng tham mưu giúp cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện việc phân phối, điều chỉnh nhà cửa cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học…trong thành phố phù hợp với quy hoạch của thành phố.

Điều 2. Hội đồng Phân phối nhà thành phố có nhiệm vụ như sau:

Trên cơ sở chủ trương, chính sách về nhà cửa của Đảng và Chính phủ, căn cứ vào quy hoạch nhà cửa của thành phố, vào tiêu chuẩn, thể lệ sử dụng nhà cửa, vào khả năng nhà cửa và yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, cửa hàng, v.v…, đề xuất cho Ủy ban Nhân dân thành phố về điều chỉnh nhà cửa theo chính sách và tiêu chuẩn sử dụng; về xử lý các vụ mất mát, hư hỏng tài sản, nhà cửa và chiếm nhà bất hợp pháp, bất hợp lý; về việc xử lý các vụ tranh chấp nhà cửa.

1. Điều chỉnh nhà cửa theo quy hoạch chung của thành phố.

2. Phân phối nhà cửa theo chính sách và tiêu chuẩn sử dụng.

3. Kiến nghị xử lý các vụ mất mát, hư hỏng và xâm chiếm nhà cửa và tài sản trong nhà.

4. Kiến nghị xửa lý các vụ tranh chấp nhà cửa.

Điều 3. Hội đồng Phân phối nhà thành phố gồm có các thành viên sau:

1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố - Chủ tịch Hội đồng;

2. Thường vụ Liên hiệp Công đoàn thành phố - Phó Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Đỗ Hoàng Hải;

3. Giám đốc Sở Quản lý nhà đất - Ủy viên thường trực Hội đồng, đồng chí Lê Tấn Ích

4. Ban Tổ chức Thành ủy - Ủy viên Hội đồng, đồng chí Lê Thị Kiểu.

5. Ban Tổ chức chánh quyền - Ủy viên Hội đồng, đồng chí Trương Công Sũng;

6. Trưởng phòng Quản lý tài sản - Sở Tài chánh Ủy viên Hội đồng, đồng chí Phạm Văn Thời;

7. Sở Công an Trưởng phòng Quản lý trị an, Ủy viên Hội đồng, đồng chí Trịnh Văn Tấn;

8. Viện phó Viện Quy hoạch thành phố - Ủy viên Hội đồng, đồng chí Nguyễn Nam Thái;

Giám đốc Sở Quản lý nhà đất, Ủy viên thường trực Hội đồng, sử dụng bộ máy của Sở giúp việc cho Hội đồng.

Điều 4. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các sở, ban, ngành thuộc phạm vi thành phố có nhiệm vụ cung cấp các tài liệu cho công tác của Hội đồng, hợp tác chặt chẽ để Hội đồng có điều kiện giúp Ủy ban Nhân dân thành phố phân phối, điều chỉnh nhà cửa thành phố đạt hiệu quả.

Điều 5. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, các thành viên của Hội đồng và các cấp, các ngành thuộc phạm vi thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu