Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 503/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Nhà Bè là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Nhà Bè có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí ĐOÀN THỊ VINH, Phó Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban

2) Đồng chí TỪ VĂN SÁNG, Thường vụ Phó Chủ tịch - Phó Ban

3) Đồng chí HUỲNH BÁ TRIỆU, HUV Trưởng phòng Kế hoạch, - Phó Ban

4) Đồng chí VÕ VĂN SÁU - Phó Ban

5) Đồng chí NGUYỄN VĂN THUẬN, HUB Thư ký Công đoàn Huyện - Ủy viên

6) Đồng chí VÕ THỊ HỒNG, HUV Hội trưởng Phụ nữ Huyện - Ủy viên

7) Đồng chí CHÂU MƯỜNG THANH, Phó Bí thư Huyện đoàn - Ủy viên

8) Đồng chí LÊ NGỌC LIỆP, Thường trực Mặt trận - Ủy viên

9) Đồng chí TRẦN THỊ CẨM NHUNG, HUV Trưởng phòng Thương nghiệp - Ủy viên

10) Đồng chí TRẦN VĂN CÔNG, Trưởng Ban vùng Kinh tế mới, Ủy viên

11) Đồng chí TRẦN THẾ KỶ, Trưởng phòng TCN Huyện - Ủy viên

12) Đồng chí DƯƠNG VĂN MAI, Trưởng phòng GTVT Huyện - Ủy viên

13) Đồng chí NGUYỄN THỊ LAN, Trưởng phòng Y tế Huyện - Ủy viên

14) Đồng chí VÕ ĐĂNG TÍNH, Phó Công an Huyện - Ủy viên

15) Đồng chí NGUYỄN VĂN TƯƠNG, Trưởng phòng Kiến trúc nhà đất Huyện - Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Nhà Bè là 10 (mười) người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Nhà Bè nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè và Ban Cải tạo Huyện Nhà Bè chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn