Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 497/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Một, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Một.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Một là một Ban chuyên môn của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận, chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận ủy và của Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Mộtcó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận.

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí DƯƠNG VĂN ĐẦY, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng Ban

2) Đồng chí TRẦN TƯ BÌNH, Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận, làm Phó Ban Thường trực.

3) Đồng chí NGUYỄN VĂN CÒN, Quận ủy viên làm Phó Ban Thường trực.

4) Đồng chí HUỲNH THỊ BẠCH TUYẾT – TT cải tạo, ủy viên thường trực.

5) Đồng chí TRẦN MINH PHAN, TTĐKKD, ủy viên thường trực.

6) Đồng chí VÕ VĂN HÒA, Liên hiệp Công đoàn quận, ủy viên thường trực.

7) Đồng chí TRẦN THỊ VINH, Liên hiệp Phụ nữ quận, ủy viên.

8) Đồng chí THÂN HẢI THANH, bí thư quận đoàn, ủy viên.

9) Đồng chí PHAN TRUNG KIÊN, Mặt trận, làm ủy viên.

10) Đồng chí HUỲNH HỮU PHƯỚC, Trưởng phòng thương nghiệp quận, ủy viên.

11) Đồng chí ĐẠT HẢI, Trưởng phòng Thông tin văn hóa quận, ủy viên.

12) Đồng chí NGUYỄN BĂNG THẢO, Phó Ban Tổ chức quận ủy, trưởng phòng tổ chức quận ủy, ủy viên.

13) Đồng chí ĐỖ QUANG TỈNH, trưởng phòng Thống kê kế hoạch quận, ủy viên.

14) Đồng chí PHAN QUỐC, Phó phòng Công nghiệp quận, ủy viên.

15) Đồng chí LÊ TRUÂN, Phó công an quận, ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Một là 25 (hai mươi lăm)người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Một nằm trong kinh phí chung của Quận và Ban Cải tạo Quận được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Một và Ban Cải tạo Quận Một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 497/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Một do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 497/QĐ-UB
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/09/1977
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Lê Đình Nhơn
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/09/1977
  • Ngày hết hiệu lực: 11/11/1998
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản