Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 507/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Bình Chánh là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Bình Chánh có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí HỒ NGỌC ĐIỀN, Phó Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban

2) Đồng chí NGUYỄN QUỐC TRỌNG, TP Ngân hàng Huyện - Phó Ban T/trực

3) Đồng chí PHẠM VĂN HOÀNH - Phó Ban chuyên trách TT

4) Đồng chí TRẦN VĂN LINH, Phó Chủ tịch Huyện - Phó Ban

5) Đồng chí LÂM ANH TÙNG, Trưởng phòng TN Huyện – Phó Ban

6) Đồng chí LÂM MINH DẦN, Phó Công an Huyện là Ủy viên

7) Đồng chí NGUYỄN VĂN HỒNG, Trưởng phòng Nhà đất Huyện - Ủy viên

8) Đồng chí NGUYỄN VĂN PHÂN, đại diện Phòng GTVT Huyện - Ủy viên

9) Đồng chí HÀ THÔNG, đại diện Phòng Công nghiệp Huyện - Ủy viên

10) Đồng chí NGUYỄN VĂN XINH, Thơ ký Công đoàn Huyện - Ủy viên

11) Đồng chí HÀ QUANG VINH, Huyện đoàn phó - Ủy viên

12) Đồng chí NGUYỄN THỊ BÔNG, BCH Phụ nữ Huyện - Ủy viên

13) Đồng chí NGUYỄN VĂN QUANG - Ủy viên

14) Đồng chí DƯƠNG VĂN HƯỞNG, cán bộ Phòng Công nghiệp - Ủy viên

15) Đồng chí NGUYỄN VĂN BÉ, đại diện Phòng Tài chánh - Ủy viên

16) Đồng chí HOÀNG THẾ ÂN, đại diện Phòng Thuế Huyện - Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Bình Chánh là 15 (mười lăm) người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Bình Chánh nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh và Ban Cải tạo Huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn