Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 505/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Gò Vấp là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Gò Vấp có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí PHÙNG VĂN PHÚ, Bí thư Quận ủy làm Trưởng Ban

2) Đồng chí TRẦN VĂN ĐỨC, Phó Chủ tịch Quận - Phó Ban

3) Đồng chí TỐNG THỊ THANH TUYỀN, Phó Chủ tịch Quận - Phó Ban

4) Đồng chí TRƯƠNG THANH SƠN - Phó Ban

5) Đồng chí HỒ NHƯ THỬ - đại diện Công đoàn - Ủy viên Thường trực

6) Đồng chí BÙI XUÂN HOÀNG - Ủy viên Thường trực

7) Đồng chí ĐẶNG THỊ HỒNG HOA, đại diện Mặt trận Tổ quốc Quận làm Ủy viên

8) Đồng chí NGUYỄN THỊ CHÂU, đại diện Phụ nữ Quận - Ủy viên

9) Đồng chí LÊ THANH TẠO - đại diện Quận đoàn TNCS HCM Ủy viên

10) Đồng chí LÊ MINH PHỤNG, Trưởng phòng Tổ chức Chánh quyền, Ủy viên

11) Đồng chí NGUYỄN VĂN HỘI, đại diện Ban Tổ chức Quận ủy - Ủy viên

12) Đồng chí HÀ XUÂN CẢNH, đại diện Phòng Công nghiệp Quận - Ủy viên

13) Đồng chí VÕ THÀNH VĂN, đại diện Phòng Nông nghiệp Quận - Ủy viên

14) Đồng chí NGUYỄN TRƯỜNG CỒN, đại diện Phòng Thông tin văn hóa Quận - Ủy viên

15) Đồng chí HUỲNH BẢY TƯ, đại diện Ban Tuyên huấn- Ủy viên

16) Đồng chí NGUYỄN TRUNG PHÚC, đại diện Công an Quận - Ủy viên

17) Đồng chí PHẠM KHƯƠNG, đại diện Phòng Kế hoạch - Ủy viên

18) Đồng chí NGUYỄN THANH HỒNG, đại diện Phòng Thương nghiệp Quận - Ủy viên

19) Đồng chí NGUYỄN VĂN NGHIÊM, đại diện Nông hội Quận là Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Gò Vấp là 20 (hai mươi) người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Gò Vấp nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp và Ban Cải tạo Quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn