Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3258/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 338/TB-PTPL ngày 14/03/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thiết bị dùng cho giàn giáo (phục vụ thi công công trình của doanh nghiệp): ống thép hợp kim mạ kẽm không hàn, có mặt ngang hình tròn rỗng, kích thước: (48.3*4*5800) mm (mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Boilermaster Việt Nam. Địa chỉ: Số 2 VSIP Quảng Ngãi, đường 4A, KCN VSIP Quảng Ngãi, KKT Dung Quất, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Mã số thuế: 4300743878.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10065943323/A11 ngày 05/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống bằng thép không hợp kim, (hàm lượng C ≈ 0,048% tính theo trọng lượng), đường kính ngoài 48mm, chiều dày 4mm, đã hàn dọc theo chiều dài, bề mặt được mạ kẽm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống bằng thép không hợp kim, (hàm lượng C ≈ 0,048% tính theo trọng lượng), đường kính ngoài 48mm, chiều dày 4mm, đã hàn dọc theo chiều dài, bề mặt được mạ kẽm.

thuộc nhóm 73.06 “Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)”, phân nhóm 7306.30 - Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim, mã số 7306.30.90 - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Hữu Nghị (Cục HQ tỉnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty TNHH Boilermaster VN (Số 2 VSIP Quảng Ngãi, đường 4A, KCN VSIP Quảng Ngãi, KKT Dung Quất, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 3258/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là ống thép hợp kim mạ kẽm không hàn, có mặt ngang hình tròn rỗng dùng cho giàn giáo do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3258/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 20/04/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản