Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 1505/TB-PTPL ngày 11 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sten Đồng (hàm lượng Cu >=35%, Ag >=550g/tấn, độ ẩm <= 8%. (Mục 1 TK hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần Tứ Đỉnh;

Địa chỉ: Tổ 1, phố Cầu Mây, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

MST: 5300323635

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30059226355/E62 ngày 30/10/2015 tại Chi cục Hải quan CK Lào Cai (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sten đồng (chủ yếu là dạng sunfua đồng và sắt, thu được từ quá trình nung tinh quặng đồng gốc sunfua), hàm lượng Cu=41,89% theo khối lượng.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sten đồng (chủ yếu là dạng sunfua đồng và sắt, thu được từ quá trình nung tinh quặng đồng gốc sunfua), hàm lượng Cu=41,89% theo khối lượng.

Thuộc nhóm 74.01, mã số 7401.00.00 “Sten đồng; đồng xi măng hóa (đồng kết tủa)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Nhóm 74.01 “Sten đồng; đồng xi măng hóa (đồng kết tủa)”, mã số 7401.00.00 “- Sten đồng” tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Lào Cai (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần Tứ Đỉnh; (Đ/C: T 7, ph Cầu Mây, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 270/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sten Đồng do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 270/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 12/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản