Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) tại thông báo số 395/TB-PTPL ngày 07/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất bánh kẹo: Hương dâu STRAWBERRY FLAVOR 41000221 - hàng mới 100% (Mục 31).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation VN; Địa chỉ: Lô 8, đường Tiền Phong 7, KCN Maple Tree Bình Dương; MST: 3702110859.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046622251/A12 ngày 07/07/2015 tại Chi cục Hải quan VSIP (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có chứa các chất thơm như: 2-Octenoic acid, cis-; Pentanoic acid, 4-methyl-, methyl ester; Hexanoic acid, ethyl ester; Bicyclo[4.1.0]heptane, 7-(1-methylethylidene)-; 1,6-Octadien-3-ol,3,7-dimethyl-; 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-; Trans-2-undecenoic acid; 1,3-Dioxolane,2-heptyl-4-methyl-... trong chất mang Propylene glycol. Dùng trong công nghiệp thực phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có chứa các chất thơm như: 2-Octenoic acid, cis-; Pentanoic acid, 4-methyl-, methyl ester; Hexanoic acid, ethyl ester; Bicyclo[4.1.0]heptane, 7-(1-methylethylidene)-; 1,6-Octadien-3-ol,3,7-dimethyl-; 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-; Trans-2-undecenoic acid; 1,3-Dioxolane,2-heptyl-4-methyl-... trong chất mang Propylene glycol. Dùng trong công nghiệp thực phẩm.

thuộc nhóm 33.02 “Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này; dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống”, phân nhóm 3302.10 “- Loại dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống”, mã số 3302.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Republic Biscuit Corporation VN;
Địa chỉ: Lô 8, đường Tiền Phong 7, KCN Maple Tree Bình Dương.
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái