Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TB-TCHQ

Hà Nội, Ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quả phân tích số 2627/TB-PTPL ngày 30/11/2015 thay thế thông báo số 2053/TB-PTPLHCM ngày 14/9/2015, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột sữa béo BMP chế biến sữa (Butter Milk Powder) - Fat 6.2%- Protein 37.1%- 25kg/bao. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam; Địa chỉ: Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3700229344.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050166712/A12 ngày 04/8/2015 tại Chi cục Hải quan QL HXNK NKCN- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột Butter Milk (Butter Milk powder) có thành phần chính gồm chất béo (~ 4%), protein (~ 33%), đường lactose (~ 36%),...

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột Butter Milk (Butter Milk powder) có thành phần chính gồm chất béo (~ 4%), protein (~ 33%), đường lactose (~ 36%),... Thuộc nhóm 04.03 “Buttermilk, sữa đông, kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc a-xit hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nut) hoặc cacao”, phân nhóm 0403.90 “- Loại khác”, mã số 0403.90.10 “- - Buttermilk” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL HXNK NKCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam (Đ/c: Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái