Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2623/TB-PTPL ngày 27/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột MALT-POWDER MALT EXTRACT DIAMES 50 -Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm (hàng xin tạm áp HS) (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty CP nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn; địa chỉ: Lô C-9E-CN, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; mã số thuế: 3700916876.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056367426/A12 ngày 23/09/2015 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mẫu phân tích là chiết xuất malt, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu phân tích là chiết xuất malt, dạng bột.

thuộc nhóm 19.01 “Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao, đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1901.90 “- Loại khác”; mã số 1901.90.20 “- - Chiết xuất malt” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty CP nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn (địa chỉ: Lô C-9E-CN, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 558/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu chế biến thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 558/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 20/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản