Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng tại thông báo số 851/TB-PTPL ngày 14 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Phụ tùng xe máy Dream: Xích tải 100L, hàng mới 100% (Mục 2 TK hải quan);

- Phụ tùng xe máy Wave RS: Xích tải 106L, hàng mới 100% (Mục 4 TK hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh.

Địa chỉ: Tầng 2 số 08, Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

MST: 3200263410.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10061476111/A11 ngày 04/11/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Xích con lăn gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề, bằng thép, dùng cho xe mô tô.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Xích con lăn gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề, bằng thép, dùng cho xe mô tô.

Thuộc Nhóm 73.15 “Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép”, phân nhóm “- ch gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó:”, phân nhóm 7315.11 “- - Xích con lăn:”, mã số 7315.11.10 “- - - Xích xe đạp hoặc xích xe mô tô” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh; (Đ/c: Tầng 2 s 08, Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 271/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ tùng xe máy do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 271/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 12/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản