Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích, thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nẵng tại Thông báo số 503/TB-PTPL ngày 02/10/2015, công văn số 356/PTPLĐN-NV ngày 29/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000MU (mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Daiwa Việt Nam

Địa chỉ: Lô M đường số 5, KCN Hòa Khánh Liên Chiểu, Đà Nẵng

MST: 0400511094

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054130300/E11 ngày 07/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh Liên Chiểu - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Axit sulfuric, Đồng sulfate, Polyethylene glycol và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Axit sulfuric, Đồng sulfate, Polyethylene glycol và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.

thuộc nhóm 32.04 Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu hữu cơ tổng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, mã số 3204.20.00 “- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Hòa Khánh Liên Chiểu (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Lô M đường s 5, KCN Hòa Khánh Liên Chiểu, Đà Nng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 458/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000MU do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 458/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 18/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản