Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 37/TB-PTPL ngày 07 tháng 01 năm 2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phôi thép không hợp kim SD390V20: (C>=0.25%) (size 120 x 120 x 6000)mm. (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH thép Vina Kyoei.

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

MST: 3500106761.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10064560801/A11 ngày 26/11/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon (C=0.258%) từ 0.25% trở lên đến dưới 0.6% tính theo trọng lượng. Kích cỡ: (120 x 120 x 6000)mm. 

5. Kết quả phân loại: Thép không hợp kim, dạng bán thành phẩm, có hàm lượng carbon (C=0.258%) từ 0.25% trở lên đến dưới 0.6% tính theo trọng lượng. Kích cỡ: (120 x 120 x 6000)mm.

Thuộc nhóm 7207 “Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm”, phân nhóm 7207.20 “- Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng”, phân nhóm “-- Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng”, phân nhóm “--- Loại khác”, mã số 7207.20.29 “----Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH thép Vina Kyoei; (Đ/c: KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái