Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2004 - 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2004 - 2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong kỳ hệ thống hóa năm 2004-2013 (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa năm 2004-2013), (Chi tiết theo biểu Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2004-2013 (Chi tiết theo biểu Phụ lục số 02 đính kèm).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa năm 2004-2013 (Chi tiết theo biểu Phụ lục số 03 đính kèm).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2004-2013 (Chi tiết theo biểu Phụ lục số 04 đính kèm).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh Điện Biên, trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; đăng Công báo Danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa năm 2004-2013 theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản của HĐND, UBND thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản.

Điều 3. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, các huyện, thị xã, thành phố công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của cấp mình và các nội dung theo quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN