Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ, CÔNG TRÌNH VĂN HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2003/QĐ-UB NGÀY 04/6/2004 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU (CŨ)

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ban hành ngày 10/12/2003 Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 10.

Căn cứ Quyết định số 42/2003/QĐ-UBND ngày 04/6/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) ban danh danh mục và mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu (cũ)

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 228/TB- HĐND ngày 25/3/2004 về kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu khi NSĐP và biên chế quản lý hành chính năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Sửa đổi, bổ sung mức thu phí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội quy định tại Mục VI của biểu Danh mục, mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 42/2003/QĐ-UBND ngày 04/6/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) như sau:

"VI- Lĩnh vực vãn hóa xã hội:

Phí tham quan đối với danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá thuộc địa phương quản lý:

- Đôí với người lớn từ 18 tuổi trở lên mức thu: 5.000 đồng/ người/ lượt/ điểm.

(Riêng phí tham quan di tích hầm Đờcátxtri mức thu: 3.000 đồng / người/ lượt)

- Đôí với khách tham quan du lịch đi theo đoàn từ 20 người trở lên được giảm 30 % mức thu phí.

Miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đối với đối tượng là cựu chiến binh.

Điều 2: Giao sở Tài chính phối hợp với Cục thuế tỉnh hướng dẫn, tổ chức thu phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý việc thu nộp, sử dụng tiền thu phí đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2004; các quy định khác tại Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 28/3/2003 và Quyết định số 42/2003/QĐ-UB ngày 04/6/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) v/v ban hành danh mục và mức thu một sôi loại phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu (cũ) vẫn có hiệu lực thi hành.

Các Ông: Chánh Văn phòng HĐND & UBNĐ tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có tổ chức thu phí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND LÂM THỜI
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh