Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT, DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 ĐẾN 31/12/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật (Phụ lục I), Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật (Phụ lục II) do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ năm 2004 đến 31/12/2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Hoa

 


PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 ĐẾN HẾT 31/12/2011 CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành và trích yếu nội dung

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

I. Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước: 38 văn bản

01

Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v thành lập một số trường trung học phổ thông

Không xác định

Sở GD và ĐT

02

Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Lai Châu, huyện Mường Lay và đổi tên thị xã Lai Châu, huyện Mường Lay, thị trấn huyện Mường Lay; thành lập thị trấn huyện Điện Biên Đông; chia tách, thành lập một số xã của huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông

Không xác định

Sở Nội vụ

03

Nghị quyết số 39/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v chia tách các xã Nà Hỳ, Chà Cang, Mường Toong thuộc huyện Mường Nhé

Không xác định

Sở Nội vụ

04

Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách một số xã của huyện Mường Chà

Không xác định

Sở Nội vụ

05

Nghị quyết số 58/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, thành lập một số xã huyện Tuần Giáo; mở rộng, đổi tên thị trấn Mường Ảng huyện Tuần Giáo

Không xác định

Sở Nội vụ

06

Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v Điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách huyện Tuần Giáo, thành lập huyện Tuần Giáo và Mường Ảng

Không xác định

Sở Nội vụ

07

Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v thành lập trường Trung học phổ thông Mùn Chung, huyện Tuần Giáo và trường Trung học phổ thông huyện Mường Nhé

Không xác định

Sở Giáo dục và Đào tạo

08

Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND  ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện và bố trí bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ

19/7/2010

Ban Dân tộc

09

Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v quy định chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố

19/7/2010

Sở Nội vụ

10

Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19/7/2010

Sở Tài chính

11

Quyết định số 05/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tách Bảo tàng Điện Biên Phủ

14/04/2004

Sở Nội vụ

12

Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trung tâm Thông tin Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

14/04/2004

Sở Nội vụ

13

Quyết định số 14/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc cho phép thành lập Hội Châm cứu

14/04/2004

Sở Nội vụ

14

Quyết định số 16/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc nâng hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh

14/04/2004

Sở Nội vụ

15

Quyết định số 18/2004/QĐ-UBND ngày 23/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên thành lập Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

23/04/2004

Sở Nội vụ

16

Quyết định số 19/2004/QĐ-UBND ngày 23/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc đổi tên Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và thuỷ nội địa

23/04/2004

Sở Nội vụ

17

Quyết định số 22/2004/QĐ-UBND ngày 27/05/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

27/05/2004

Sở Nội vụ

18

Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 08/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

08/07/2004

Sở Nội vụ

19

Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 14/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14/07/2004

Sở GTVT

20

Quyết định số 34/2004/QĐ-UB ngày 26/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên

26/07/2004

Sở Nội vụ

21

Quyết định số 42/2004/QĐ-UB ngày 6/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc đổi tên theo địa giới hành chính và kiện toàn lại Hội đồng Giám định Y khoa

6/8/2004

Sở Nội vụ

22

Quyết định số 43/2004/QĐ-UB ngày 6/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc đổi tên theo địa giới hành chính

6/8/2004

Sở Nội vụ

23

Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 10/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trung tâm tiếp đón thân nhân liệt sỹ và điều dưỡng người có công với cách mạng

10/8/2004

Sở Nội vụ

24

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 30/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Mường Luân huyện Điện Biên Đông

30/8/2004

Sở Nội vụ

25

Quyết định số 57/2004/QĐ-UB ngày 30/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nà Tấu huyện Điện Biên

30/8/2004

Sở Nội vụ

26

Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 30/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Mường Nhà huyện Điện Biên

30/8/2004

Sở Nội vụ

27

Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 30/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Búng Lao huyện Tuần Giáo

30/8/2004

Sở Nội vụ

28

Quyết định số 60/2004/QĐ-UBND ngày 07/9/2004 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

08/7/2004

BCĐ di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên

29

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 1/3/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý thực hiện Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La

01/3/2005

BCĐ di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên

30

Quyết định số 2013/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường Phòng chống Sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình Phòng, chống sốt rét Quốc gia" do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (vòng 7) giai đoạn 2009 - 2013

18/12/2008

Sở Y tế

31

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/6/2010

Sở Nội vụ

32

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố

 13/8/2010

Sở Nội vụ

33

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

07/9/2010

Sở Y tế

34

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

 07/9/2010

Sở Tư pháp

35

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 20/05/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ, chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/06/2011

Sở NN

và PTNT

36

Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 5/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên

15/8/2011

Văn phòng UBND tỉnh

37

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 4/11/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định mẫu về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

14/11/2011

Sở Tư pháp

38

Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 7/11/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Tiêu thức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở

17/11/2011

Sở Nội vụ

II. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách: 21 văn bản

39

Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 28/07/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Không xác định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

40

Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao

Không xác định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

41

Nghị quyết số 25/2004/NQ-HĐND ngày 14/12/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên Về thực hiện chương trình di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Không xác định

BCĐ di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên

42

Nghị quyết số 149/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao

16/12/2008

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43

Nghị quyết số 152/2008/NQ-HĐND  ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn 2050

16/12/2008

Sở Xây dựng

44

Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 của tỉnh Điện Biên

20/12/2010

Sở Tài chính

45

Nghị quyết số 206/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

20/12/2010

Sở Tài chính

46

Nghị quyết số 248/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015

30/7/2011

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

Nghị quyết số 254/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

08/01/2012

Sở Tài chính

48

Nghị quyết số 256/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2012

08/01/2012

Sở Tài chính

49

Nghị quyết số 260/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

08/01/2012

Sở Tài chính

50

Nghị quyết số 262/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2012

08/01/2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

51

Quyết định số 32/2004/QĐ-UB ngày 14/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Dự án quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang tỉnh Điện Biên

14/07/2004

Sở Kế hoạch và Đầu tư

52

Quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 30/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Nhé

30/07/2004

Sở Kế hoạch và Đầu tư

53

Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 30/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Mường Nhé huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên

30/07/2004

Sở Xây dựng

54

Quyết định số 39/2004/QĐ-UB ngày 2/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm đô thị huyện lỵ Mường Nhé huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên

2/8/2004

Sở Xây dựng

55

Quyết định số 45/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

6/8/2004

Sở Kế hoạch và Đầu tư

56

Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và ủy quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

10/10/2010

Sở Kế hoạch và Đầu tư

57

Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 của tỉnh Điện Biên

25/12/2010

Sở Tài chính

58

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015

25/12/2010

Sở Tài chính

59

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 10/03/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 15/04/2010 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

10/03/2011

Sở Ngoại vụ

III. Lĩnh vực Nông nghiệp - Công nghiệp: 45 văn bản

60

Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND ngày 20/07/2006 của HHĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006 - 2015

Không xác định

Sở NN và PTNT

61

Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Về mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Không xác định

Sở Công Thương

62

Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Điện Biên

Không xác định

Sở NN và PTNT

63

Nghị quyết số 106/2007NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Điện Biên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

17/12/2007

Sở Công Thương

64

Nghị quyết số 107/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên Về định hướng và giải pháp phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên

17/12/2007

Sở NN và PTNT

65

Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên Thông qua chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015

16/12/2008

Sở NN và PTNT

66

Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên Thông qua quy hoạch phát triển cây cao su và Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020

16/12/2008

Sở NN và PTNT

67

Nghị quyết số 167/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020

19/7/2009

Sở Công Thương

68

Nghị quyết số 168/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009 - 2020

19/7/2009

Sở NN và PTNT

69

Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 16/10/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Thông qua “Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên”

19/7/2010

Sở Công Thương

70

Nghị quyết số 192/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2015 có xét đến 2020

19/7/2010

Sở Tài nguyên và Môi trường

71

Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về điều chỉnh chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19/7/2010

Sở NN và PTNT

72

Nghị quyết số 195/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước; sửa đổi chính sách đầu tư hỗ trợ kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19/7/2010

Sở NN và PTNT

73

Nghị quyết số 212/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thông qua quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/12/2010

Sở Tài nguyên và Môi trường

74

Nghị quyết số 261/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Thông qua bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012

08/01/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường

75

Quyết định số 02/2004/QĐ-UBND ngày 23/03/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định thứ tự ưu tiên các hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23/03/2004

Sở Công Thương

76

Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 16/08/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy chế quản lý hoạt động Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

26/8/2006

Sở Tài nguyên và Môi trường

77

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/06/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

02/7/2007

Sở Tài chính

78

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12/10/2007

Sở Tài nguyên và Môi trường

79

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12/10/2007

Sở Tài nguyên và Môi trường

80

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/06/2007 của UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

27/4/2008

Sở Tài nguyên và Môi trường

81

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Bổ sung mục 7, Điều 1 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2008 của UBND tỉnh

10/07/2008

Sở Tài nguyên và Môi trường

82

Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Bổ sung mục 7, Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên

29/11/2008

Sở Tài nguyên và Môi trường

83

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 9/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án di dân tái định cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/12/2008

Sở Tài nguyên và Môi trường

84

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015

22/12/2008

Sở NN và PTNT

85

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 24/2/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và quy định đơn giá vận chuyển di dân tái định cư thủy điện Sơn La tới một số khu điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu

24/2/2009

Sở Tài nguyên và Môi trường

86

 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 11/09/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

11/9/2009

Sở Tài nguyên và Môi trường

87

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy đinh chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/8/2010

Sở Tài nguyên và Môi trường

88

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 27/3/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc quy định cụ thể một số nội dung của Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Quyết định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh

07/4/2010

Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng

89

Quyết định số 10a/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên

08/8/2010

Sở Công Thương

90

Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2011

Sở NN và PTNT

91

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

14/8/2010

Sở NN và PTNT

92

Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 14/8/2010

Sở NN và PTNT

93

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 4/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

14/8/2010

Sở NN và PTNT

94

Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ thuê phương tiện vận chuyển tài sản Dự án tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 24/02/2009

01/01/2011

Sở Tài nguyên và Môi trường

95

Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2011

Sở Tài nguyên và Môi trường

96

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành các quy định cụ thể hoá một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/01/2011

Sở Tài chính, Sở TN và MT, Sở Xây dựng

97

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 19/04/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 8 và thay thế Điều 13 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/06/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy Điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

29/04/2011

Sở Tài nguyên và Môi trường

98

Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 22/04/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành định mức suất đầu tư hỗ trợ phát triển và bảo vệ rừng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

02/05/2011

Sở NN và PTNT

99

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 20/05/2011 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

30/05/2011

Sở NN và PTNT

100

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30/05/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản (nhà cửa, kiến trúc, cây trồng và vật nuôi) trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/06/2011

Sở Tài nguyên và Môi trường

101

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/05/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020

09/05/2011

Sở NN và PTNT

102

Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

18/07/2011

Sở NN và PTNT

103

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về Ban hành bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012

9/01/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường

104

Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND ngày 19/04/2006 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

19/04/2006

Sở Tài nguyên và Môi trường

IV. Lĩnh vực Xây dựng - Giao thông Vận tải: 10 văn bản

105

Quyết định số 65/2004/QĐ-UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô

16/12/2004

Sở Giao thông Vận tải

106

Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 07/06/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

17/6/2006

Sở Xây dựng

107

Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tại Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

31/12/2006

Sở Tài chính

108

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

04/2/2007

Sở Xây dựng

109

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư tại điểm TĐC Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng huyện Tủa Chùa thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

13/6/2008

Sở Xây dựng

110

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

30/4/2009

Sở Xây dựng

111

Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá và mức hỗ trợ công trình phụ đối với hộ tái định cư tại các khu, điểm tái định cư tập trung khu vực nông thôn thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

22/4/2010

Sở Xây dựng

112

Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 8/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà ở đối với các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

17/07/2010

Sở Xây dựng

113

Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2010 ngày 6/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên

13/10/2010

Sở Tài chính

114

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

02/10/2011

Sở Xây dựng

V. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 34 văn bản

115

Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức đi học

23/7/2007

Sở Tài chính

116

Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND ngày 10/12/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh chế độ tiền ăn cho bệnh nhân Phong và bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho Khu điều trị phong K10 Nậm Zin

01/01/2008

Sở Y tế

117

Nghị quyết số 117/2008/NQ-HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

20/7/2008

Sở Y tế

118

Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Điện Biên

01/8/2008

Sở Tài chính

119

Nghị quyết số 136/2008/NQ-HĐND ngày 15/09/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên

21/9/2008

Sở GD và ĐT

120

Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND  ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020

16/12/2008

Sở Giáo dục và Đào tạo

121

Nghị quyết số 162/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên thông qua Đề án đào tạo cán bộ, học sinh tỉnh Điện Biên tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, giai đoạn 2009-2020

19/7/2009

Sở Giáo dục và Đào tạo

122

Nghị quyết số 164/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản

19/7/2009

Sở Y tế

123

Nghị quyết số 186/2010/NQ - HĐND  ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

19/7/2010

Sở Tài chính

124

Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài

19/7/2010

Sở Tài chính

125

Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

19/7/2010

Sở Nội vụ

126

Nghị quyết số 207/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/01/2011

Sở Tài chính

127

Nghị quyết số 209/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/12/2010

Sở Giáo dục và Đào tạo

128

Nghị quyết số 217/2011/NQ-HĐND ngày 20/04/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/06/2011

Sở NN và PTNT

129

Nghị quyết số 218/2011/NQ-HĐND ngày 20/04/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục, lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/06/2011

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

130

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản và hỗ trợ tiền thuốc cho hoạt động của y tế thôn bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2008

Sở Y tế

131

Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức đi học

20/9/2007

Sở Nội vụ

132

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v: bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho khu điều trị phong K10 Nậm Zin và điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân phong

10/01/2008

Sở Y tế, Sở Tài chính

133

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 1)

01/8/2008

Sở Tài chính

134

Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên

29/9/2008

Sở GD và ĐT

135

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản

27/7/2009

Sở Y tế

136

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 20/07/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

30/07/2010

Sở TT và TT

137

Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/8/2010

Sở Tài chính

138

Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc  ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

01/8/2010

Sở Tài chính

139

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc  sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác tại nước ngoài

01/8/2010

Sở Tài chính

140

Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/8/2010

Sở Tài chính

141

Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về quản lí dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/9/2010

Sở Giáo dục và Đào tạo

142

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

03/01/2011

Sở Giáo dục và Đào tạo

143

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/01/2011

Sở Tài chính

144

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/01/2011

Sở LĐ, TB và XH

145

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/01/2011

Sở Tài chính

146

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 15/05/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Điều chỉnh, bổ sung mức trợ cấp, mức đóng góp, miễn giảm đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình, cộng đồng và chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

25/05/2011

Sở LĐ, TB và XH

147

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định về mức trợ cấp, trợ giúp và tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23/7/2011

Sở LĐ, TB và XH

148

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên

9/01/2012

Sở Nội vụ

VI. Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ: 04 văn bản

149

Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày 29/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành “Quy định về việc xác định các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh”

29/07/2004

Sở Khoa học và Công nghệ

150

Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND ngày 28/11/2005 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên

08/12/2005

Văn phòng UBND tỉnh

151

Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 15/05/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc thống nhất sử dụng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên

25/5/2006

Văn phòng UBND tỉnh

152

Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 29/09/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên

29/9/2008

Sở TT và TT

VII. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng: 14 văn bản

153

Nghị quyết số 176/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của Bảo vệ dân phố

01/01/2010

Công an tỉnh

154

Nghị quyết số 177/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2010

BCH Quân sự tỉnh

155

Nghị quyết số 246/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ

01/8/2011

BCH Quân sự tỉnh

156

Quyết định số 10/2005/QĐ-UBND ngày 15/04/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định quản lý đoàn của tỉnh Điện Biên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Điện Biên

25/04/2005

Sở Ngoại vụ

157

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

05/6/2008

Sở Ngoại vụ

158

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Điện Biên

27/3/2009

Công an tỉnh

159

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 9/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên V/v Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Điện Biên

19/11/2009

Công an tỉnh

160

Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2010

BCH Quân sự tỉnh

161

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Về việc thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố

10/01/2010

Công an tỉnh

162

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định giá tiền công thuê lao động phục vụ công tác tăng dầy mốc và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên

26/5/2011

Sở LĐ, TB và XH

163

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ

15/9/2011

BCH Quân sự tỉnh

164

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý người lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/9/2011

Sở LĐ, TB và XH

165

Chỉ thị số 07/2005/CT-UBND ngày 16/05/2005 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tổ chức thực hiện Nghị định 119 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở địa phương

16/05/2005

BCH Quân sự tỉnh

166

Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 20/04/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/04/2006

Công an tỉnh

VIII. Lĩnh vực Tư pháp: 21 văn bản

167

Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy định mức chi hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

19/7/2009

Sở Tư pháp

168

Nghị quyết số 240/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/8/2011

Sở Tư pháp

169

Nghị quyết số 258/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh

08/01/2012

Sở Tư pháp

170

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 09/08/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên

19/8/2006

Sở Tư pháp

171

Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL và mẫu văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp tỉnh Điện Biên

09/6/2008

Sở Tư pháp

172

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

24/8/2009

Sở Tư pháp

173

Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Chuyển giao việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2010

Sở Tư pháp

174

Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

11/11/2010

Sở Tư pháp

175

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên

23/12/2010

Sở Tư pháp

176

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên

24/01/2011

Sở Tư pháp

177

Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

10/03/2011

Sở Tư pháp

178

Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/9/2011

Sở Tư pháp

179

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 4/11/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên

14/11/2011

Sở Tư pháp

180

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên

9/01/2012

Sở Tư pháp

181

Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND ngày 12/04/2005 của UBND tỉnh Điện Biên V/v triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND

22/04/2005

Sở Tư pháp

182

Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 15/3/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành

25/3/2007

Sở Tư pháp

183

Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND ngày 07/09/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

17/09/2010

Sở Tư pháp

184

Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

27/9/2010

Sở Tư pháp

185

Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/11/2010 của UBND tỉnh Điện Biên V/v: tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản và triển khai thực hiện Nghị định số: 40/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

25/11/2010

Sở Tư pháp

186

Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

28/11/2010

Sở Tư pháp

187

Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai mô hình ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12/12/2010

Sở Tư pháp

IX. Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ phí: 16 văn bản

188

Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/07/2007 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23/7/2007

Sở Tài chính

198

Nghị quyết số 210/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/12/2010

Sở Tài chính

190

Nghị quyết số 241/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/8/2011

Sở Tài chính

191

Nghị quyết số 250/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08/01/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường

192

Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08/01/2012

Sở Tài chính

193

Quyết định số 22/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành giá tính thuế tài nguyên

01/9/2005

Cục Thuế tỉnh

194

Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

17/8/2006

Cục Thuế tỉnh

195

Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 9/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh

01/9/2007

Sở Công Thương

196

Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v miễn thực hiện và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2008

Sở Tài chính

197

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/01/2011

Sở Tài chính

198

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Điện Biên V/v miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

01/02/2011

Sở Tài chính

199

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

28/8/2011

Sở Tài chính

200

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định giá bán Báo và ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ

4/11/2011

Sở Tài chính

201

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/01/2012

Sở Tài chính

202

Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên

9/01/2012

Sở Tài chính

203

Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

9/01/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường

X. Lĩnh vực Cải cách hành chính: 12 văn bản

204

Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 8/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Điện Biên

l5/7/2004

Sở Nội vụ

205

Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Điện Biên Đông

01/8/2004

Sở Nội vụ

206

Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 12/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Tủa Chùa

15/8/2004

Sở Nội vụ

207

Quyết định số 50/2004/QĐ-UB ngày 16/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Tuần Giáo

15/8/2004

Sở Nội vụ

208

Quyết định số 1941/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên

12/12/2008

Sở Y tế

209

Quyết định số 1942/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông

12/12/2008

Sở TT và TT

210

Quyết định số 1943/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt danh mục các lĩnh vực công việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/12/2008

Sở NN và PTNT

211

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về quy trình tham gia ý kiến và thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh có quy định về thủ tục hành chính

02/10/2011

Văn phòng UBND tỉnh

212

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

07/10/2011

Văn phòng UBND tỉnh

213

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

8/10/2011

Văn phòng UBND tỉnh

214

Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND ngày 06/08/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tăng cường thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính

16/08/2007

Sở Nội vụ

215

Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ

25/10/2007

Sở Nội vụ

XI. Lĩnh vực khác: 2 văn bản

216

Chỉ thị số 14/2004/CT-UBND ngày 20/08/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tổ chức triển khai thi hành Luật thống kê

Không xác định

Cục Thống kê

217

Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 09/08/2005 của UBND tỉnh Điện Biên V/v tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

09/08/2005

Hội LHPN tỉnh

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH TỪ NĂM 2004 ĐẾN HẾT 31/12/2011 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 665/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên)

 

STT

Tên văn bản, số ký hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH: 15 văn bản

01

Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND ngày 28/07/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1378/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 về việc xử lý các quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái luật do UBND, TP trực thuộc Trung ương ban hành

02

Nghị quyết số 35/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn phù hợp với tổ chức, bộ máy hiện nay của tỉnh Điện Biên

03

Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v phê chuẩn phương án thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Không còn đối tượng điều chỉnh (điểm d khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

04

Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND ngày 12/11/2006 của HĐND tỉnh Điện Biên về chủ trương xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Trường Trung học KT-KTTH Điện Biên thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Trường đã được thành lập theo Quyết định số 1973/QĐ-BGDDT ngày 9/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật tỉnh Điện Biên

05

Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND ngày 14/07/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên Về chủ trương xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Trường Trung học y tế Điện Biên, thành lập trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Trường đã được thành lập theo Quyết định số 3294/QĐ-BGDĐT ngày 6/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tỉnh Điện Biên

06

Nghị quyết số 138/2008/NQ-HĐND ngày 15/9/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê chuẩn định mức cho đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài TDTT, các giải thi đấu thể thao tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động, huấn luyện viên và mức cho đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

07

Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 271/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

08

Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên Về chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 259/2011/NQ - HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên V/v sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09

Nghị quyết số 150/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

10

Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về phê chuẩn Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

11

Nghị quyết số 201/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

12

Nghị quyết số 205/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

13

Nghị quyết số 208/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

14

Nghị quyết số 211/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

15

Nghị quyết số 245/2011/NQ-HĐND ngày 30/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 39 văn bản

16

Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 10/8/1998 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) về việc ban hành Tiêu thức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 7 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Tiêu thức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở

17

Quyết định số 11/2002/QĐ-UBND ngày 19/2/2002 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

18

Quyết định số 06/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban quản lý Trung tâm Hội nghị - Nhà Khách tỉnh Điện Biên

Không còn đối tượng điều chỉnh (điểm d khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

19

Quyết định số 09/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 08/07/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

20

Quyết định số 10/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ

Được thay thay thế bởi Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 5/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên

21

Quyết định số 11/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Tài chính

Được thay thay thế bởi Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 5/5/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên

22

Quyết định số 15/2004/QĐ-UBND ngày 14/04/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc bàn giao Đài và Trạm Truyền thanh - Truyền hình

Không còn đối tượng điều chỉnh (điểm d khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

23

Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 29/04/2004 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo Quyết định số 42/2003/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ)

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh

24

Quyết định số 26/2004/QĐ-UBND ngày 28/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục và mức giá thu một phần viện phí đối với một số thủ thuật, dịch vụ kỹ thuật

Được thay thế bởi Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 31/03/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về mức thu một phần viện phí và một số dịch vụ y tế thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

25

Quyết định số 44/2004/QĐ-UBND ngày 6/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT -XH vùng cao giai đoạn đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

26

Quyết định số 46/2004/QĐ-UB ngày 6/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bị bãi bỏ bởi quyết định số 1378/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 về việc xử lý các quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái luật do UBND, TP trực thuộc Trung ương ban hành

27

Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 17/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành định mức sử dụng phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh

28

Quyết định số 01/2005/QĐ-UBND ngày 11/01/2005 của UBND tỉnh Điện Biên bổ sung các điểm bán hàng và đơn giá trợ cước vận chuyển mặt hàng giống nông nghiệp

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

29

Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND ngày 05/07/2005 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên.

30

Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 20/04/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về mức trợ cấp xã hội thường xuyên

Căn cứ pháp lý chính để ban hành đã hết hiệu lực pháp luật, được thay thế bằng văn bản khác

31

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 5/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên

32

Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành “Đơn giá ca máy và thiết bị thi công” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về bãi bỏ hiệu lực thi hành các đơn giá, định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

33

Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về bãi bỏ hiệu lực thi hành các đơn giá, định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

34

Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 07/08/2006 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành đơn giá xây dựng, lắp đặt

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về bãi bỏ hiệu lực thi hành các đơn giá, định mức trong lĩnh vực xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

35

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc Ban hành đơn giá công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Công văn số 663/SXD-CB ngày 04/11/2011 về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Phun nước đường nội thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

36

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về quản lý, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 về việc ban hành Quy chế hoạt động, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

37

Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 09/08/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành bảng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 9/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

38

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 10/09/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định nội dung chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên

39

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt giá đất khu tái định cư Bản Pom Ban xã Quài Tở huyện Tuần Giáo

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

40

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/03/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô

41

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy định về định mức chi đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên, các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên, Trọng tài TDTT, các giải thi đấu thể thao tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

42

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

43

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

44

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định về số lượng, chính sách hỗ trợ, chức năng, nhiện vụ và tiêu chuẩn của nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

45

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh Điện Biên

46

Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Điên Biên về quy định giá tiền công thuê lao động tại địa phương đi phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định giá tiền công thuê lao động phục vụ công tác tăng dầy mốc và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên

47

Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 5/4/2012 của UBND tỉnh Điện BiênVề ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

48

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành tại Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/12/2008 của UBND tỉnh Điện Biên

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên

49

Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định giá bán Báo và ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định giá bán Báo và ấn phẩm Báo Điện Biên Phủ

50

Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

51

Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Điên Biên Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2011

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

52

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/03/2011 của UBND tỉnh Điện Biên quy định chi tiết một số nội dung xét duyệt học sinh bán trú theo thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định chi tiết một số nội dung xét duyệt học sinh bán trú theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 2/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDT nội trú

53

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 22/04/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp năm 2011 tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng và các xã thuộc vùng ngập lòng hồ của Dự án thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

54

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Hết hiệu lực theo thời gian (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 02 văn bản

55

Chỉ thị số 11/2004/CT-UBND ngày 23/06/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tập trung giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ

Mức quỹ theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 14/2002/TTLT/BYT-BTC ngày 16/12/2002 của Chính phủ hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ hiện được thay thế bằng văn bản khác

56

Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND tỉnh ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý và củng cố tổ chức, hoạt động của các HTX dịch vụ điện năng trên địa bàn tỉnh

Không còn đối tượng điều chỉnh (điểm d khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004)