Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2006/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT TĂNG VỤ TRÊN ĐẤT RUỘNG MỘT VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2006-2010.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số: 43/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 5 về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2006

Sau khi xem xét Tờ trình số: 514/TTr-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2010; Báo cáo thẩm tra số: 84/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2006-2010 như tại Tờ trình số: 514/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn