Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2016 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số110/TTr-SNN ngày 24 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017 tỉnh Bắc Kạn theo nội dung chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017 theo đúng nội dung được phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/hiện);
- TT TU, HĐND tỉnh (B/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành ủy, Huyện ủy các huyện;
- LĐVP;
- Lưu VT, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

PHƯƠNG ÁN

SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2017, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng Phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP NĂM 2016

1. Trồng trọt

Diện tích cây lương thực đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 179.368 tấn, bằng 105,5% kế hoạch, trong đó vụ xuân 93.050 tấn bằng 111,2% kế hoạch, vụ mùa ước đạt 86.318 tấn bằng 100% kế hoạch.

2. Chăn nuôi, thủy sản1

- Tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) 83.741 con đạt 101% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 4 %; số con xuất bán giết mổ trên 9.400 con. Ước cả năm tổng đàn đại gia súc là 83.750 con đạt 101% kế hoạch và số đại gia súc giết mổ khoảng 23.500 con.

- Tổng đàn lợn là 197.000 con đạt 91,6% kế hoạch năm; số con xuất bán giết mổ là 115.000 con. Tổng đàn lợn cả năm ước đạt 215.000 con, số lượng giết mổ 263.000 con.

- Tổng đàn gia cầm 1.780.000 con, đạt 99% kế hoạch năm; ước tổng đàn gia cầm cả năm 1.800.000 con, số con giết mổ 1.600.000 con.

- Diện tích ao nuôi 1.190 ha đạt 104% kế hoạch. Hiện nay, nhân dân đang chăm sóc cá; diện tích nuôi chủ yếu là ao nuôi hộ gia đình và một số diện tích ruộng chủ động nước, sản lượng cả năm ước đạt 1.740 tấn.

3. Lâm nghiệp

- Tổng diện tích trồng rừng là: 7.023/7.000ha, đạt 100% kế hoạch2, trong đó diện tích trồng rừng theo dự án BVPTR là 5.546ha; diện tích trồng rừng lại sau khai thác 1.274ha.

- Tổng diện tích rừng trồng đang trong thời kỳ chăm sóc trên địa bàn tỉnh là 21.261ha.

II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2016 - 2017

1. Nhận định những thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phát triển sản xuất nông lâm nghiệp vẫn là ưu tiên của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; trong đó mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường là cơ sở cho việc chỉ đạo sản xuất.

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là các công trình thủy lợi đã và đang được xây mới, cải tạo và nâng cấp đưa vào sử dụng ngày càng có hiệu quả. Công tác cơ giới hóa trong sản xuất tiếp tục được áp dụng; giống cây trồng đa dạng, phong phú; phân bón và các loại vật tư khác khá đầy đủ.

- Sự quan tâm của các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất vụ Đông - Xuân nói riêng tiếp tục là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển.

1.2. Khó khăn

- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, quy mô diện tích nông hộ nhỏ lẻ không tạo sức hút để doanh nghiệp đầu tư trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường như rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa lũ, nguy cơ cao xảy ra các loại dịch bệnh hại cây trồng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

2. Mục tiêu

- Tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cho người sản xuất đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực, phát triển sản xuất ổn định, bền vững.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 175.000 tấn, trong đó vụ xuân 88.000 tấn.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phấn đấu có 3.200 ha đất ruộng đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên.

3. Kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017

3.1. Trồng trọt

3.1.1. Sản xuất vụ Đông năm 2016

Tổng diện tích gieo trồng 1.000 ha, trong đó: Cây khoai tây 80 ha, khoai lang 100 ha, rau các loại 550 ha, cây ngô 250 ha và thuốc lá 20 ha.

3.1.2. Sản xuất vụ Xuân năm 2017

a) Cây lương thực có hạt:

- Diện tích: Tổng diện tích gieo trồng 18.400 ha, trong đó diện tích trồng lúa 8.400 ha, diện tích trồng ngô 10.000 ha.

- Năng suất:

+ Năng suất lúa 54,1 tạ/ha;

+ Năng suất ngô 42,6 tạ/ha.

- Sản lượng: 88.038 tấn; trong đó lúa 45.485 tấn, ngô 42.553 tấn.

b) Cây chất bột:

- Dong riềng: Diện tích 850 ha, năng suất 700 tạ/ha, sản lượng 59.500 tấn.

- Khoai môn: Diện tích 235 ha, năng suất 81,1tạ/ha, sản lượng 1.906 tấn.

- Khoai lang: Diện tích 150 ha, năng suất 44,6 tạ/ha, sản lượng 669 tấn.

c) Cây công nghiệp:

- Tổng diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày: 2.045 ha, trong đó:

+ Đậu tương: Diện tích 400 ha, năng suất 15,9 tạ/ha, sản lượng 635 tấn.

+ Cây lạc: Diện tích 275 ha, năng suất 16,0 tạ/ha, sản lượng 440 tấn.

+ Thuốc lá: Diện tích 1.000 ha, năng suất 20,8 tạ/ha, sản lượng 2.080 tấn.

+ Cây mía: Diện tích 120 ha, năng suất 400 tạ/ha, sản lượng 4.800 tấn.

+ Cây gừng: Diện tích 250 ha, năng suất 270 tạ/ha, sản lượng 6.750 tấn.

- Cây chè: Diện tích 2.800 ha, diện tích cho thu hoạch 2.500 ha, năng suất 36,0 tạ/ha, sản lượng 9.000 tấn.

d) Cây rau, đậu các loại:

Tổng diện tích trồng rau, đậu các loại 950 ha, bao gồm:

- Rau các loại: 650 ha, năng suất 116,3 tạ/ha, sản lượng 7.557 tấn.

- Đậu đỗ các loại: 300 ha, năng suất 10,8 tạ/ha, sản lượng 325 tấn.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3.2. Chăn nuôi

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi phát triển ổn định; tăng tỷ lệ tiêm phòng, không có gia súc, gia cầm bị chết đói, chết rét, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi phát triển, phấn đấu tổng đàn trâu, bò, ngựa 105.770 con (trong đó xuất bán, giết thịt 23.500 con); đàn lợn 478.000 con (xuất bán, giết thịt 263.000 con); đàn gia cầm, thủy cầm 3.439.000 con (xuất bán, giết thịt 1.639.000 con).

3.3. Trồng rừng và chăm sóc rừng

- Tổng diện tích trồng rừng mới là: 6.400 ha, trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 5.600 ha.

 Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 50 ha.

 Trồng rừng sản xuất tập trung: 4.780 ha.

 Trồng cây phân tán: 770 ha.

+ Chủ rừng tự đầu tư trồng lại sau khai thác: 800 ha.

- Diện tích rừng trồng đang trong thời kỳ chăm sóc trên địa bàn tỉnh là 18.129ha; khoanh nuôi, bảo vệ rừng tự nhiên 100.747 ha.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Chỉ đạo khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; phát huy tiềm năng lợi thế của từng địa phương, giảm tối đa chi phí đầu vào trong sản xuất.

Tăng cường tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gieo trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như rau, đậu các loại, đậu tương, lạc, thuốc lá, dong riềng, mía, gừng...

Để sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017 đạt kế hoạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Trồng trọt

1.1. Chuẩn bị đầy đủ vật tư sản xuất, thực hiện tốt thời vụ, cơ cấu giống và các biện pháp kỹ thuật thâm canh

1.1.1. Làm đất

- Đối với đất lúa, ngô ruộng: Thực hiện triệt để kỹ thuật làm đất ải (cày ải) ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, tập trung cày ải trong tháng 12/2016.

- Đối với các loại cây trồng khác trên đất soi bãi, đất đồi khi làm đất phải hợp lý để giảm thiểu sự xói mòn, rửa trôi và thoát nước tốt khi mưa lũ xảy ra.

1.1.2. Thời vụ

a) Cây vụ Đông năm 2016: Công tác chỉ đạo sản xuất và cơ cấu giống vụ Đông năm 2016, thực hiện theo Văn bản số 569/SNN-TT&BVTV ngày 26/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

b) Cây trồng vụ Xuân năm 2017:

- Cây lúa: Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo mạ tập trung xung quanh tiết lập xuân (ngày 04/2/2017), phấn đấu gieo cấy tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3, kết thúc gieo cấy trước ngày 15/3/2017.

- Cây ngô: Trồng xong trước 15/3/2017 đối với đất ruộng và soi bãi, trước 30/4/2017 đối với đất đồi.

- Cây thuốc lá: Tập trung gieo trồng trong tháng 01/2017 và kết thúc trồng trong tháng 02/2017.

- Đối với đậu tương, lạc: Kết thúc gieo trồng trong tháng 3/2017.

- Cây dong riềng, khoai môn, khoai lang: Tập trung trồng trong tháng 2, đầu tháng 3/2017.

- Cây rau các loại: Căn cứ vào điều kiện thời tiết thuận lợi và thời điểm thu hoạch lúa để xác định thời gian gieo hạt phù hợp với từng loại rau. Trồng rải vụ để tránh tình trạng thừa lúc chính vụ làm rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế.

1.1.3. Cơ cấu giống

- Cây khoai tây: Trồng các giống có thời gian sinh trưởng 80 - 90 ngày như: Solara, Sinora.

- Cây lúa: Ưu tiên sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Đối với giống lúa thuần như: Giống lúa PC6, DT68, HT6, Hoa khôi 4, Khang dân 18, Khang dân đột biến, Nếp 97. Ngoài ra tùy theo điều kiện sản xuất cụ thể của các huyện, thành phố có thể sử dụng một số giống lúa lai như: Tạp giao I, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Q­.ưu số1.

- Cây ngô: Gieo trồng các giống ngô lai có tiềm năng năng suất như: CP999, CP888, Biosed9698, NK4300, 3Q, NK66, AG 59, MX10.

- Cây đỗ tương: Gieo trồng các giống đậu tương ngắn ngày, có tiềm năng năng suất cao gồm các giống: DT84, DT90, DT96, VX9-3, DT22 và DT51.

- Cây khoai lang: Chọn giống khoai ăn củ chất lượng cao hoặc rau ăn lá.

- Cây rau các loại: Trên cơ sở đất đai, nhu cầu thị trường, tập quán và kinh nghiệm canh tác để gieo trồng các loại rau cho phù hợp như cải bắp, su hào, súp lơ, đậu cô ve, đậu hà lan, rau cải các loại, dưa chuột, cà chua sử dụng các giống có nguồn gốc trong nước hoặc nhập nội...

1.1.4. Về phân bón

Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại phân sau:

- Phân hữu cơ: Phân chuồng, phân bắc, phân xanh đã ủ hoai mục.

- Phân vô cơ: Lân supe, lân nung chảy Văn Điển, đạm urê, kaly clorua.

1.1.5. Bảo vệ thực vật

Làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh; tham mưu kịp thời cho các cấp, ngành chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả; quản lý tốt chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.

1.2. Tập trung chỉ đạo chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch đối với từng loại sản phẩm cây trồng.

- Đối với cây lúa: Tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI); Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

- Đối với cây ngô: Áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất để phát huy tối đa tiềm năng, năng suất của giống; riêng diện tích ngô trồng trên đất đồi áp dụng phương pháp canh tác bền vững trên đất dốc để giảm thiểu sự xói mòn, rửa trôi.

- Cây chất bột (Dong riềng, khoai môn, khoai tây, khoai lang): áp dụng phương pháp canh tác bền vững trên đất dốc và chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

- Cây rau, đậu các loại: Sản xuất theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn.

- Cây ăn quả: Tăng cường chăm sóc, bón phân và quản lý sâu bệnh hại trên cây cam quýt, hồng không hạt, cây mơ, cây mận sớm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển thuận lợi, nhằm đạt năng suất, chất lượng tốt.

1.3. Về công tác thủy lợi, công tác phòng chống rét cho cây trồng

1.3.1. Công tác thủy lợi

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động tích nước các hồ chứa để đảm bảo nguồn nước tưới; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, sửa chữa nạo vét kênh mương, bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm và máy bơm. Xây dựng kế hoạch tưới, phương án chống hạn và tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi và công tác tưới phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017.

1.3.2. Phòng chống rét cho cây trồng

Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân không gieo trồng trong những ngày giá rét, nhiệt độ thấp dưới 150C kéo dài.

- Đối với mạ xuân khi gieo cần phải chọn nơi tưới tiêu chủ động, tiện cho chăm sóc và bảo vệ, đảm bảo 100% diện tích mạ phải được che bằng nilon trắng, không được sử dụng nilon cũ, bẩn và rách làm ảnh hưởng đến quang hợp của mạ, cũng như độ ẩm trong luống mạ sau khi che. Vòm che nilon phải đảm bảo độ cao giữa mặt luống và đỉnh vòm từ 50-55cm, nilon phải được phủ kín cả luống mạ, tuyệt đối không được để hở chân.

- Đối với cây thuốc lá: Diện tích cây thuốc lá trong vườn ươm phải che phủ bằng nilon để tránh sương muối và tránh rét cho cây con, tuyệt đối không trồng ra ruộng khi nhiệt độ ngoài trời dưới 150C.

- Đối với rau màu: Cần bón phân đầy đủ cân đối để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét.

- Đối với cây giống lâm nghiệp trong vườn ươm phải có các biện pháp che chắn chống rét cho cây, hàng ngày tiến hành tưới nước giữ ẩm cho cây vào sáng sớm và chiều tối.

1.4. Công tác quản lý nhà nước về vật tư sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở, đặc biệt vào thời điểm trước khi bước vào vụ sản xuất. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Kiên quyết không để giống kém chất lượng, giống không rõ nguồn gốc, giống không nằm trong cơ cấu giống cây trồng của tỉnh đưa vào sản xuất gây thiệt hại cho nông dân.

- Các giống đã nằm trong cơ cấu giống cây trồng của tỉnh trước khi cung ứng giống vào các huyện, thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo việc triển khai các hoạt động cung ứng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đưa vào khảo nghiệm, sản xuất thử, xây dựng mô hình tại các huyện, thành phố.

Đưa vào khảo nghiệm, sản xuất thử, xây dựng mô hình tại các huyện, thành phố đúng quy định của pháp luật.

1.5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm

- Vùng sản xuất lúa có chất lượng, giá trị kinh tế cao bằng các giống lúa địa phương như Bao thai, Khẩu nua Lếch và một số giống mới có chất lượng cao tại các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông và Chợ Mới đồng thời xây dựng các mô hình dịch vụ sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm tại các địa phương.

- Phát triển các cây rau màu theo hướng thâm canh tăng năng suất tại các địa phương trong tỉnh.

- Phát triển các vùng trồng cây dong riềng tại các huyện Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới và Chợ Đồn; vùng trồng cây thuốc lá tại các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì và Chợ Đồn. Xây dựng mô hình thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm dong riềng, thuốc lá tại các huyện.

- Đầu tư thâm canh, tăng năng suất số diện tích cây ăn quả hiện có như cam quýt tại các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể; hồng không hạt tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Ngân Sơn; cây mơ tại thành phố Bắc Kạn và các huyện Chợ Mới, Bạch Thông. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư thâm canh, cải tạo, trồng bổ sung diện tích cam quýt, hồng không hạt, mơ già cỗi để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tại các huyện, thành phố.

- Đầu tư thâm canh, cải tạo, trồng bổ sung, thay thế những diện tích chè già cỗi tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn và Ba Bể. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư thâm canh, cải tạo, trồng mới thay thế diện tích chè già cỗi để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm tại các huyện.

2. Chăn nuôi

- Làm tốt công tác tiêm phòng định kỳ, vệ sinh thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tích cực chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi trong mùa đông, không để tình trạng trâu, bò chết do đói, rét, cụ thể:

+ Về thức ăn: Tận thu phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân, lá ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang, lá sắn, cây lạc, bã dong giềng...., hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý chế biến để cải thiện giá trị dinh dưỡng của rơm rạ và các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi để chống rét.

+ Về chuồng trại: Gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, sử dụng các vật liệu sẵn có tại địa phương đảm bảo đủ ấm cho đàn vật nuôi trong mùa đông.

- Thực hiện phát triển chăn nuôi lợn theo các trang trại, gia trại nhằm nâng cao giá trị kinh tế đồng thời đảm bảo tốt vấn đề môi trường.

3. Trồng rừng

- Thời gian chuẩn bị hạt giống, vật tư, làm đất vườn ươm và tiến hành gieo ươm theo khung thời vụ của từng loài cây.

- Cơ cấu giống:

+ Trồng rừng phòng hộ: Trồng hỗn giao giữa cây tầng cao và cây tầng trung; trồng thuần loại các loài cây Mỡ, Keo Tai tượng, Thông, Lát, Quế, Trám ghép; Trúc …

+ Trồng rừng sản xuất: Trồng rừng tập trung chủ yếu trồng cây Mỡ, Keo Tai tượng, Thông, Sa mộc, Trúc, Lát, Tông dù, Hồi, Quế, Bồ đề, Xoan ta …

- Thiết kế ngoại nghiệp hoàn thành trong tháng 01/2017, lập hồ sơ tận dụng kèm theo hồ sơ thiết kế trồng rừng đối với diện tích có tận dụng gỗ.

- Chuẩn bị hạt giống và vật tư kỹ thuật, làm đất vườn ươm cơ bản hoàn thành trước 15/11/2016. Tổ chức gieo ươm theo khung thời vụ của từng loài cây.

- Phê duyệt thiết kế - Dự toán: Xong trước tháng 3/2017.

- Xử lý thực bì chuẩn bị trồng rừng: Từ tháng 11/2016 và hoàn thành trong tháng 3/2017.

- Thời vụ trồng rừng: Vụ Xuân - Hè năm 2017.

4. Tổ chức chỉ đạo sản xuất

4.1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, đảm bảo cơ cấu các loại cây trồng; chỉ đạo rộng rãi các biện pháp canh tác tiên tiến, đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị hàng hóa cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nông sản; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, sâu bệnh hại trên cây trồng để có hướng dẫn kịp thời cho các địa phương tổ chức thực hiện có kết quả trong sản xuất.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và chủ trương, kế hoạch của tỉnh để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu cho ngành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo sản xuất trên địa bàn, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác, biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng, công tác phòng chống rét cho cây trồng; tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh phát triển của sâu, bệnh hại và có phương án phòng, chống dịch kịp thời.

+ Trung tâm Khuyến nông khuyến lâm tăng cường công tác tuyên truyền cho nông dân sử dụng các giống lúa thuần, lúa tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế.

+ Chi cục Thủy lợi và PCLB chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn chủ động nguồn nước tưới (tích nước vào các đập, hồ chứa), phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chủ động tu sửa, nạo vét kênh mương, phát dọn cây cối, khơi thông dòng chảy; sửa chữa nạo vét kênh mương, bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm và máy bơm; hướng dẫn các biện pháp tưới tiêu hợp lý và phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng phương án phòng, chống hạn đảm bảo kế hoạch sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi và công tác tưới phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017.

+ Chi cục Thú y thực hiện tốt các biện pháp chống dịch bệnh trên đàn gia súc; công tác tiêm phòng đợt II năm 2016, công tác chống đói rét cho đàn vật nuôi trong vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017; thanh tra chuyên ngành, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Chi cục Lâm nghiệp chỉ đạo các Ban quản lý dự án Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các huyện, thành phố, Vườn Quốc gia Ba Bể, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn chuẩn bị đẩy đủ số lượng, chủng loại cây giống, hiện trường trồng rừng đảm bảo theo kế hoạch.

+ Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn chỉ đạo các Chi nhánh vật tư các huyện, thành phố cung ứng đầy đủ các loại giống lúa, ngô,... theo chỉ đạo cơ cấu giống của tỉnh và các loại vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo về chất lượng, đúng thời vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân, không để các địa phương thiếu hoặc chậm trễ về các nhu cầu thiết yếu cho sản xuất trên địa bàn tỉnh.

4.2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chính sách của phương án, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời trong công tác sản xuất nông lâm nghiệp, công tác phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, chống hạn, thiên tai, dịch bệnh và phòng chống cháy rừng…

- Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, thông tin tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ và biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông lâm nghiệp.

4.3. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016 - 2017 và giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị trong ngành Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch được giao, trên cơ sở đó hàng tháng các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp phù hợp.

- Chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh, đói rét trên cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

- Duy trì chế độ thông tin báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là nội dung phương án sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2016-2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên; trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để xem xét giải quyết./.

 

BIỂU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2016- 2017

(Kèm theo QĐ số/QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Các huyện, thị xã

Tổng số

TX.BK

Ba Bể

B.Thông

N.Sơn

Na Rì

C. Mới

C. Đồn

Pác Nặm

I

VỤ ĐÔNG NĂM 2016

 

1.000

20

150

173

35

107

320

185

10

1

Cây khoai tây + Diện tích

Ha

80

 

40

10

5

5

15

5

 

 

 + Năng suất

Tạ/ha

100,0

 

110

100

85

85

85

95

 

 

 + Sản lượng

Tấn

800

0

440

100

42,5

42,5

127,5

47,5

0

2

Rau các loại + Diện tích

Ha

550

20

80

60

30

100

70

180

10

 

 + Năng suất

Tạ/ha

117

120

117

118

110

112

118

120

110

 

 + Sản lượng

Tấn

6.430

240

936

708

330

1120

826

2160

110

3

Cây khoai lang + Diện tích

Ha

100

 

30

50

 

 

20

 

 

 

 + Năng suất

Tạ/ha

46

 

45,0

47,0

 

 

44,0

45,0

 

 

 + Sản lượng

Tấn

458

-

135,0

235,0

-

-

88,0

-

-

4

Cây ngô + Diện tích

Ha

250

 

 

50

 

 

200

 

 

 

 + Năng suất

Tạ/ha

30,4

 

 

32

 

 

30

 

 

 

 + Sản lượng

Tấn

760

 

 

160

 

 

600

 

 

5

Cây thuốc lá + Diện tích

Ha

20,0

 

 

3,33

 

1,65

15

 

 

 

 + Năng suất

Tạ/ha

-

 

 

15

 

15

15

 

 

 

 + Sản lượng

Tấn

-

 

 

 

 

 

 

 

 

II

VỤ XUÂN NĂM 2017

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Diện tích cây lương thực có hạt

Ha

18.400

400

3.250

1.700

950

3.450

2.400

3.100

3.150

*

Sản lượng lương thực có hạt

Tấn

88.038

2.025

15.955

8.745

4.510

16.538

11.390

15.510

13.365

 

Trong đó: + Thóc

Tấn

45.485

1.590

9.720

6.325

750

8.250

5.300

9.350

4.200

 

 + Ngô

Tấn

42.553

435

6.235

2.420

3.760

8.288

6.090

6.160

9.165

1.1

Cây lúa

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ xuân: + Diện tích

Ha

8.400

300

1.800

1.150

150

1.500

1.000

1.700

800

 

 + Năng suất

Tạ/ha

54,1

53,0

54,0

55,0

50,0

55,0

53,0

55,0

52,5

 

 + Sản lượng

Tấn

45.485

1.590

9.720

6.325

750

8.250

5.300

9.350

4.200

1.2

Cây ngô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ xuân: + Diện tích

Ha

10.000

100

1.450

550

800

1.950

1.400

1.400

2.350

 

 + Năng suất

Tạ/ha

42,6

43,5

43,0

44,0

47,0

42,5

43,5

44,0

39,0

 

 + Sản lượng

Tấn

42.553

435

6.235

2.420

3.760

8.288

6.090

6.160

9.165

2

 CÂY CHẤT BỘT

Ha

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Cây khoai môn: + Diện tích

Ha

235

5

 

60

 

30

70

40

30

 

 + Năng suất

Tạ/ha

81,1

95,0

 

85,0

 

86,0

80,0

80,0

70,0

 

 + Sản lượng

Tấn

1.906

48

-

510

-

258

560

320

210

2.2

Cây dong riềng: + Diện tích

Ha

850

 

200

50

30

500

30

40

 

 

 + Năng suất

Tạ/ha

700

 

700

700

700

700

700

700

 

 

 + Sản lượng

Tấn

59.500

-

14.000

3.500

2.100

35.000

2.100

2.800

-

2.3

Cây khoai lang: + Diện tích

Ha

150

 

 

-

-

50

30

50

20

 

 + Năng suất

Tạ/ha

44,6

 

 

-

-

47,0

44,0

46,0

36,0

 

 + Sản lượng

Tấn

669

-

-

-

-

235

132

230

72

3

CÂY CÔNG NGHIỆP

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Cây Đậu tương: + Diện tích

Ha

400

-

60

45

30

140

70

20

35

 

 + Năng suất

Tạ/ha

15,9

 

17,00

15,00

16,00

16,00

15,00

16,00

16,00

 

 + Sản lượng

Tấn

635

-

102

68

48

224

105

32

56

3.2

Cây lạc: + Diện tích

Ha

275

 

30

25

10

100

55

45

10

 

 + Năng suất

Tạ/ha

16,0

 

16,5

19,0

16,0

14,0

19,0

15,5

13,0

 

 + Sản lượng

Tấn

440

-

50

48

16

140

105

70

13

3.3

Cây thuốc lá: + Diện tích

Ha

1.000

-

-

190

700

 

80

30

-

 

 + Năng suất

Tạ/ha

20,8

-

-

18,0

22,0

 

18,0

18,0

-

 

 + Sản lượng

Tấn

2.080

-

-

342

1.540

-

144

54

-

3.4

Cây mía: + Diện tích

Ha

120

 

 

 

 

20

80

10

10

 

 + Năng suất

Tạ/ha

400

 

 

 

 

100

500

300

300

 

 + Sản lượng

Tấn

4.800

-

-

-

-

200

4.000

300

300

3.5

Cây gừng: + Diện tích

Ha

250

-

-

-

-

50

100

-

100

 

 + Năng suất

Tạ/ha

270

-

-

-

-

250

300

-

250

 

 + Sản lượng

Tấn

6.750

-

-

-

-

1.250

3.000

-

2.500

3.6

Cây chè + Diện tích

Ha

2.800

35

700

35

5

70

1.300

650

5

 

 + DT cho thu hoạch

Ha

2.500

35

650

35

5

35

1.100

640

 

 

 + Năng suất

Tạ/ha

36,0

34,3

35,4

34,3

-

45,7

36,4

35,9

 

 

 + Sản lượng búp tươi

Tấn

9.000

120,0

2.300,0

120,0

 

160,0

4.000,0

2.300,0

-

4

CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Cây rau: + Diện tích

Ha

650

50

90

125

25

70

100

100

90

 

 + Năng suất

Tạ/ha

116,3

120

117

118

110

112

118

120

110

 

 + Sản lượng

Tấn

7.557

600

1.053

1.475

275

784

1.180

1.200

990

4.2

Cây đậu đỗ: + Diện tích

Ha

300

5

30

10

20

120

50

20

45

 

 + Năng suất

Tạ/ha

10,8

12,0

12,0

14,0

9,0

11,0

12,0

7,0

10,0

 

 + Sản lượng

Tấn

325

6

36

14

18

132

60

14

45

5

CÂY ĂN QUẢ

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Cam, quýt: + Diện tích

Ha

2.440

50

180

1.340

40

170

210

440

10

 

 + DT cho thu hoạch

Ha

1.600

20

110

900

10

100

150

300

10,0

 

 + Năng suất

Tạ/ha

75,0

60,0

63,6

77,8

70,0

70,0

73,3

75,0

60,0

 

 + Sản lượng

Tấn

12.000

120

700

7.000

70

700

1.100

2.250

60

5.2

Hồng không hạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Diện tích

Ha

850

16

233

46

120

20

115

275

25

 

 + DT cho thu hoạch

Ha

430

10

120

30

80,00

10

45

115

20

 

 + Năng suất

Tạ/ha

41,9

30,0

41,7

40,0

43,8

40,0

44,4

43,5

30,0

 

 + Sản lượng

Tấn

1.800

30

500

120

350

40

200

500

60

 

Trong đó: Trồng mới

Ha

23

 

8

 

 

 

 

15

 

6

DIỆN TÍCH ĐẤT CANH TÁC ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN TRÊN HA

Ha

3.200

150

370

530

850

400

330

450

1201 Số liệu tại thời điểm 15/8/2016; 2 Số liệu trồng rừng tại thời điểm 06/9/2016