Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KỲ 2014-2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (đến hết ngày 31/12/2018), bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục I);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục II);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải trong kỳ 2014-2018 (Phụ lục III).

Điều 2.

1. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này, Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải;

2. Đối với các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đề nghị các cơ quan đơn vị đề xuất đưa vào kế hoạch chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Công báo;
- Báo GT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

STT

Tên loại VBQPPL

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL

Tên gọi của VBQPPL/Trích yếu nội dung của VBQPPL

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Luật

1.

Luật

Số 61/2014/QH13 Ngày 21/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

01/7/2015

 

Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ

2.

Nghị định

Số 66/2015/NĐ-CP Ngày 12/8/2015

Nghị định của Chính phủ quy định về nhà chức trách hàng không

01/10/2015

 

3.

Nghị định

Số 68/2015/NĐ-CP Ngày 18/8/2015

Nghị định của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

15/10/2015

 

4.

Nghị định

Số 92/2015/NĐ-CP Ngày 13/10/2015

Nghị định của Chính phủ về an ninh hàng không

27/11/2015

 

5.

Nghị định

Số 102/2015/NĐ-CP Ngày 20/10/2015

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

12/12/2015

 

6.

Nghị định

Số 125/2015/NĐ-CP Ngày 04/12/2015

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

26/01/2016

 

7.

Nghị định

Số 92/2016/NĐ-CP Ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực HKDD

01/7/2016

 

8.

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-TTg Ngày 29/11/2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

15/01/2017

 

9.

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-TTg Ngày 16/5/2017

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

01/7/2017

 

Thông tư của Bộ trưởng.

10.

Thông tư

Số 34/2014/TT-BGTVT Ngày 11/8/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay

01/3/2015

 

11.

Thông tư

Số 36/2014/TT-BGTVT Ngày 29/8/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không

01/12/2014

 

12.

Thông tư

Số 81/2014/TT-BGTVT Ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

01/3/2015

 

13.

Thông tư

Số 14/2015/TT-BGTVT Ngày 27/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

01/7/2015

 

14.

Thông tư

Số 18/2015/TT-BGTVT Ngày 14/5/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

01/7/2015

 

15.

Thông tư

Số 36/2015/TT-BGTVT Ngày 24/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

01/10/2015

 

16.

Thông tư

Số 41/2015/TT-BGTVT Ngày 12/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

01/10/2015

 

17.

Thông tư

Số 53/2015/TT-BGTVT Ngày 15/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

01/12/2015

 

18.

Thông tư

Số 85/2015/TT-BGTVT Ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không

01/3/2016

 

19.

Thông tư

Số 01/2016/TT-BGTVT Ngày 01/02/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình, an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

01/5/2016

 

20.

Thông tư

Số 03/2016/TT-BGTVT Ngày 31/3/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

15/5/2016

 

21.

Thông tư

Số 22/2016/TT-BGTVT Ngày 01/9/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động bay của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước

01/11/2016

 

22.

Thông tư

Số 33/2016/TT-BGTVT Ngày 15/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

01/01/2017

 

23.

Thông tư

Số 47/2016/TT-BGTVT Ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không

01/5/2017

 

24.

Thông tư

Số 48/2016/TT-BGTVT Ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không

01/3/2017

 

25.

Thông tư

Số 07/2017/TT-BGTVT Ngày 14/3/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

27/4/2017

 

26.

Thông tư

Số 11/2017/TT-BGTVT Ngày 05/4/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

01/6/2017

 

27.

Thông tư

Số 19/2017/TT-BGTVT Ngày 06/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

 

28.

Thông tư

Số 21/2017/TT-BGTVT Ngày 30/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

01/9/2017

 

29.

Thông tư

Số 27/2017/TT-BGTVT Ngày 25/8/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

01/11/2017

 

30.

Thông tư

Số 43/2017/TT-BGTVT Ngày 16/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không

15/01/2018

 

31.

Thông tư

Số 45/2017/TT-BGTVT 17/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

15/01/2018

 

32.

Thông tư

Số 02/2018/TT-BGTVT Ngày 09/01/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

15/01/2018

 

33.

Thông tư

Số 04/2018/TT-BGTVT Ngày 23/01/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

15/4/2018

 

34.

Thông tư

Số 10/2018/TT-BGTVT 14/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không: đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

10/5/2018

 

35.

Thông tư

Số 14/2018/TT-BGTVT Ngày 03/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

25/5/2018

 

36.

Thông tư

Số 34/2018/TT-BGTVT Ngày 28/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD

15/7/2018

 

37.

Thông tư

Số 51/2018/TT-BGTVT Ngày 19/9/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

05/11/2018

 

38.

Thông tư

Số 52/2018/TT-BGTVT Ngày 15/10/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

01/12/2018

 

 

B. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

STT

Tên loại văn bản QPPL

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ

1.

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-TTg; ngày 20/01/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp, TKCNHH trong vùng nước cảng biển và trên các vùng biển Việt Nam.

10/3/2014

 

2.

Quyết định

Số 62/2014/QĐ-TTg; ngày 6/11/2014

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền

01/01/2015

 

3.

Nghị định

Số 121/2014/NĐ-CP; ngày 24/12/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển

01/3/2015

 

4.

Nghị định

Số 146/2016/NĐ-CP; ngày 2/11/2016

Nghị định của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

01/7/2017

 

5.

Nghị định

Số 171/2016/NĐ-CP; ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

01/7/2017

 

6.

Nghị định

Số 170/2016/NĐ-CP; ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

01/7/2017

 

7.

Nghị định

Số 169/2016/NĐ-CP; ngày 27/12/2016

Nghị định của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

01/7/2017

 

8.

Nghị định

Số 05/2017/NĐ-CP; ngày 16/01/2017

Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

01/7/2017

 

9.

Nghị định

Số 38/2017/NĐ-CP; ngày 4/4/2017

Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

01/7/2017

 

10.

Nghị định

Số 58/2017/NĐ-CP; ngày 10/5/2017

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

01/7/2017

 

11.

Nghị định

Số 143/2017/NĐ-CP; ngày 14/12/2017

Nghị định của Chính phủ quy định bảo vệ công trình hàng hải.

01/02/2018

 

12.

Nghị định

Số 142/2017/NĐ-CP; ngày 11/12/2017

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hạnh chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

 

13.

Nghị định

Số 16/2018/NĐ-CP; ngày 02/02/2018

Nghị định của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

01/04/2018

 

14.

Nghị định

Số 147/2018/NĐ-CP Ngày 24/10/2018

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

24/10/2018

 

15.

Nghị định

Số 159/2018/NĐ-CP Ngày 28/11/2018

Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

11/01/2019

 

Thông tư của Bộ trưởng

16.

Thông tư

Số 07/2014/TT-BGTVT; ngày 11/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình.

01/6/2014

 

17.

Thông tư

Số 09/2014/TT-BGTVT; ngày 18/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau.

15/6/2014

 

18.

Thông tư

Số 13/2014/TT-BGTVT; ngày 9/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

01/7/2014

 

19.

Thông tư liên tịch

Số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 9/5/2014

Thông tư liên tịch số 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 9/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ GTVT hướng dẫn về thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

24/6/2014

 

20.

Thông tư

Số 21/2014/TT-BGTVT; ngày 04/06/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

01/8/2014

 

21.

Thông tư

Số 28/2014/TT-BGTVT; ngày 29/7/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn nhà nước

15/9/2014

 

22.

Thông tư

Số 47/2014/TT-BGTVT; ngày 10/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

15/12/2014

 

23.

Thông tư

Số 51/2014/TT-BGTVT; ngày 17/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

15/12/2014

 

24.

Thông tư

Số 60/2014/TT-BGTVT; ngày 3/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

01/01/2015

 

25.

Thông tư

Số 76/2014/TT-BGTVT; ngày 19/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

05/02/2015

 

26.

Thông tư

Số 02/2015/TT-BGTVT; ngày 25/2/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

01/05/2015

 

27.

Thông tư

Số 25/2015/TT-BGTVT; ngày 18/6/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

01/09/2015

 

28.

Thông tư

Số 28/2015/TT-BGTVT; ngày 30/6/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải

15/8/2015.

 

29.

Thông tư

Số 37/2015/TT-BGTVT; ngày 28/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

15/9/2015

 

30.

Thông tư

Số 43/2015/TT-BGTVT; ngày 20/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

01/11/2015

 

31.

Thông tư

Số 44/2015/TT-BGTVT; ngày 27/8/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc TP Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

01/11/2015

 

32.

Thông tư liên tịch

Số 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC; ngày 24/9/2015

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải

10/11/2015

 

33.

Thông tư

Số 07/2015/TT-BGTVT; ngày 7/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

01/6/2015

 

34.

Thông tư

Số 34/2015/TT-BGTVT; ngày 24/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

15/9/2015

 

35.

Thông tư

Số 75/2015/TT-BGTVT; ngày 24/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

28/6/2015

 

36.

Thông tư

Số 93/2015/TT-BGTVT; ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

15/3/2016

 

37.

Thông tư

Số 55/2015/TT-BGTVT; ngày 29/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

01/01/2016

 

38.

Thông tư

Số 57/2015/TT-BGTVT; ngày 19/10/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

01/01/2016

 

39.

Thông tư

Số 04/2016/TT-BGTVT; ngày 4/4/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

01/6/2016

 

40.

Thông tư

Số 05/2016/TT-BGTVT; ngày 4/4/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

01/6/2016

 

41.

Thông tư

Số 26/2016/TT-BGTVT; ngày 11/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

01/01/2017

 

42.

Thông tư

Số 08/2016/TT-BGTVT; hành ngày 4/5/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013

15/6/2016

 

43.

Thông tư

Số 14/2016/TT-BGTVT; ngày 28/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc cần xác nhận khối lượng toàn bộ công-ten-nơ vận tải biển tuyến quốc tế

20/8/2016

 

44.

Thông tư

Số 23/2016/TT-BGTVT; ngày 6/9/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hàng hải tàu biển

15/10/2016

 

45.

Thông tư

Số 11/2016/TT-BGTVT; ngày 02/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

23/11/2016

 

46.

Thông tư

Số 30/2016/TT-BGTVT; ngày 28/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải

01/7/2017

 

47.

Thông tư

Số 24/2016/TT-BGTVT; ngày 15/9/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý, vận hành hệ thống AIS

01/11/2016

 

48.

Thông tư

Số 27/2016/TT-BGTVT; ngày 12/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

01/7/2017

 

49.

Thông tư

Số 28/2016/TT-BGTVT; ngày 14/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

01/12/2016

 

50.

Thông tư

Số 29/2016/TT-BGTVT; ngày 20/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

01/7/2017

 

51.

Thông tư

Số 31/2016/TT-BGTVT; ngày 31/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

01/7/2017

 

52.

Thông tư

Số 37/2016/TT-BGTVT; ngày 25/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

01/7/2017

 

53.

Thông tư

Số 44/2016/TT-BGTVT; ngày 26/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

01/3/2017

 

54.

Thông tư

Số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

01/07/2017

 

55.

Thông tư

Số 17/2017/TT-BGTVT; ngày 31/5/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/7/2017

 

56.

Thông tư

Số 18/2017/TT-BGTVT; ngày 01/6/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

30/7/2017

 

57.

Thông tư

Số 23/2017/TT-BGTVT; ngày 28/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/9/2017

 

58.

Thông tư

Số 24/2017/TT-BGTVT; ngày 28/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

01/10/2017

 

59.

Thông tư

Số 33/2017/TT-BGTVT; ngày 28/9/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

01/12/2017

 

60.

Thông tư

Số 41/2017/TT-BGTVT; ngày 14/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Việt Nam

01/01/2018

 

61.

Thông tư

Số 05/2017/TT-BGTVT; ngày 21/2/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam

01/7/2017

 

62.

Thông tư

Số 13/2017/TT-BGTVT; ngày 28/4/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

01/7/2017

 

63.

Thông tư

Số 14/2017/TT-BGTVT; ngày 10/5/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

01/7/2017

 

64.

Thông tư

Số 44/2017/TT-BGTVT; ngày 16/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

01/01/2018

 

65.

Thông tư

Số 52/2017/TT-BGTVT; ngày 29/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải.

01/3/2018

 

66.

Thông tư

Số 39/2017/TT-BGTVT; ngày 07/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

01/01/2018

 

67.

Thông tư

Số 01/2018/TT-BGTVT; ngày 03/01/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

01/3/2018

 

68.

Thông tư

Số 46/2018/TT-BGTVT; ngày 20/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định

15/10/2018

 

69.

Thông tư

Số 47/2018/TT-BGTVT; ngày 24/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

15/10/2018

 

70.

Thông tư

Số 06/2018/TT-BGTVT; ngày 07/02/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống báo động an ninh tàu biển.

01/4/2018

 

71.

Thông tư

Số 17/2018/TT-BGTVT; ngày 09/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

01/7/2018

 

72.

Thông tư

Số 35/2018/TT-BGTVT; ngày 31/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn

30/7/2018

 

73.

Thông tư

Số 38/2018/TT-BGTVT; ngày 11/6/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

01/8/2018

 

74.

Thông tư

Số 43/2018/TT-BGTVT; ngày 01/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

01/10/2018

 

75.

Thông tư

Số 44/2018/TT-BGTVT; ngày 03/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

01/10/2018

 

76.

Thông tư

Số 48/2018/TT-BGTVT ngày 31/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/11/2018

 

77.

Thông tư

Số 07/2018/TT-BGTVT; ngày 07/2/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra tàu biển

01/04/2018

 

78.

Thông tư

Số 08/2018/TT-BGTVT; ngày 22/2/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

15/4/2018

 

79.

Thông tư

Số 54/2018/TT-BGTVT Ngày 14/11/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

01/01/2019

 

80.

Thông tư

Số 55/2018/TT-BGTVT Ngày 20/11/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

15/01/2019

 

81.

Thông tư

Số 57/2018/TT-BGTVT Ngày 14/12/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng trị

01/02/2019

 

82.

Thông tư

Số 58/2018/TT-BGTVT Ngày 14/12/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

01/02/2019

 

 

C. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

STT

Tên loại VBQPPL

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL

Tên gọi của VBQPPL/Trích yếu nội dung của VBQPPL

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

10/6/2014

 

2.

Nghị định

Số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012

20/8/2014

 

3.

Nghị định

Số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014

Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

01/12/2014

 

4.

Nghị định

Số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/04/2016

Nghị định của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

05/6/2016

 

5.

Nghị định

Số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01/8/2016

 

6.

Nghị định

Số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

01/7/2016

 

7.

Nghị định

Số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

01/7/2016

 

8.

Nghị định

Số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

19/9/2018

 

9.

Nghị định

Số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

01/12/2018

 

Thông tư của Bộ trưởng

10.

Thông tư

Số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu cầu treo và cầu trên đường dân sinh, đường giao thông nông thôn

15/6/2014

 

11.

Thông tư

Số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quy trình khai thác, vận hành, quản lý cầu treo, cầu trên đường dân sinh, đường giao thông nông thôn

15/6/2014

 

12.

Thông tư

Số 17/2014/TT-BGTVT ngày 27/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn chức danh làm việc tại Trạm KTTTX trên đường bộ.

01/8/2014

 

13.

Thông tư

Số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô

01/8/2014

 

14.

Thông tư

Số 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

01/01/2015

 

15.

Thông tư

Số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

01/10/2014

 

16.

Thông tư

Số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

01/12/2014

 

17.

Thông tư

Số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư 18/2013, Thông tư 23/2014)

01/01/2015

 

18.

Thông tư

Số 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình xe ô tô QCVN 31:2014/BGTVT

15/4/2015

 

19.

Thông tư

Số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

01/3/2015

 

20.

Thông tư

Số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

01/3/2015

 

21.

Thông tư

Số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng

01/3/2015

 

22.

Thông tư

Số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

01/3/2015

 

23.

Thông tư

Số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về định mức chi phí cứu hộ trên đường cao tốc

01/6/2015

 

24.

Thông tư

Số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT)

01/6/2015

 

25.

Thông tư

Số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (thay thế Thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013)

01/6/2015

 

26.

Thông tư

Số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15/5/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

15/7/2015

 

27.

Thông tư

Số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

01/10/2015

 

28.

Thông tư

Số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

15/9/2015

 

29.

Thông tư

Số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định thư và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

01/12/2015

 

30.

Thông tư

Số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

01/12/2015

 

31.

Thông tư

Số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

01/01/2016

 

32.

Thông tư

Số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải

01/01/2016

 

33.

Thông tư

Số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2013/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe ô tô khách

01/04/2016

 

34.

Thông tư

Số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe (QCVN 40:2015/BGTVT)

01/04/2016

 

35.

Thông tư

Số 85/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

01/03/2016

 

36.

Thông tư

Số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

01/03/2016

 

37.

Thông tư

Số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 .

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

01/03/2016

 

38.

Thông tư

Số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

01/11/2016

 

39.

Thông tư

Số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Trung ương quản lý;

01/1/2017

 

40.

Thông tư

Số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

01/1/2017

 

41.

Thông tư

Số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

01/3/2017

 

42.

Thông tư

Số 06/2017/TT-BGTVT ngày 28/02/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

01/5/2017

 

43.

Thông tư

Số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

01/6/2017

 

44.

Thông tư

Số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/9/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

15/10/2017

 

45.

Thông tư

Số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

1/12/2017

 

46.

Thông tư

Số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014 hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

15/12/2017

 

47.

Thông tư

Số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

24/7/2018

 

48.

Thông tư

Số 45/2018/TT-BGTVT ngày 13/8/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

01/10/2018

 

49.

Thông tư

Số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

03/2/2019

 

 

D. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

TT

Tên loại VBQPPL

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL

Tên gọi của VBQPPL/Trích yếu nội dung của VBQPPL

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 110/2014/NĐ-CP Ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

05/01/2015

 

2.

Nghị định

Số 24/1015/NĐ-CP Ngày 27/02/2015

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi bành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ.

01/5/2015

 

3.

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-TTg Ngày 05/10/2015

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT ĐTNĐ

01/12/2015

 

4.

Quyết định

Số 51/2015/QĐ-TTg Ngày 14/10/2015

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông ĐTNĐ

01/12/2015

 

5.

Nghị định

Số 132/2015/NĐ-CP Ngày 25/12/2015

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ

01/07/2016

 

6.

Nghị định

Số 78/2016/NĐ-CP Ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

01/07/2016

 

7.

Nghị định

Số 45/2018/NĐ-CP Ngày 13/3/2018

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

133/2018

 

8.

Nghị định

Số 128/2018/NĐ-CP Ngày 24/9/2018

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ

24/9/2018

 

9.

Nghị định

Số 159/2018/NĐ-CP Ngày 28/11/2018

Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

11/01/2019

 

Thông tư của Bộ trưởng

10.

Thông tư

Số 50/2014/TT-BGTVT Ngày 17/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

01/01/2015

 

11.

Thông tư

Số 61/2014/TT-BGTVT Ngày 27/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa

01/01/2015

 

12.

Thông tư

Số 56/2014/TT-BGTVT Ngày 24/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, CCCM thuyền viên, người lái PT TNĐ và đảm nhiệm chức danh thuyền viên PT TNĐ.

01/01/2015

 

13.

Thông tư

Số 66/2014/TT-BGTVT Ngày 12/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

01/01/2015

 

14.

Thông tư

Số 64/2014/TT-BGTVT Ngày 10/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về định mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa

01/01/2015

 

15.

Thông tư

Số 69/2014/TT-BGTVT Ngày 27/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa

01/02/2015

 

16.

 

 

 

 

 

17.

Thông tư

Số 75/2014/TT-BGTVT Ngày 19/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

15/02/2015

 

18.

Thông tư

Số 80/2014/TT-BGTVT Ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.

15/02/2015

 

19.

Thông tư

Số 47/2015/TT-BGTVT Ngày 14/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

01/01/2016

 

20.

Thông tư

Số 52/2015/TT-BGTVT Ngày 24/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành GTVT.

01/01/2016

 

21.

Thông tư

Số 59/2015/TT-BGTVT Ngày 30/10/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT

01/01/2016

 

22.

Thông tư

Số 61/2015/TT-BGTVT Ngày 02/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên ĐTNĐ

01/01/2016

 

23.

Thông tư

Số 65/2015/TT-BGTVT Ngày 05/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa".

01/01/2016

 

24.

Thông tư

Số 69/2015/TT-BGTVT Ngày 09/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

01/01/2016

 

25.

Thông tư

Số 83/2015/TT-BGTVT Ngày 30/12/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ

 

 

26.

Thông tư

Số 12/2016/TT-BGTVT Ngày 09/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ

01/8/2016

 

27.

Thông tư

Số 15/2016/TT-BGTVT Ngày 30/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa

15/9/2016

 

28.

Thông tư

Số 19/2016/TT-BGTVT Ngày 30/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo sát các tuyến ĐTNĐ phục vụ quản lý và thông báo luồng chạy tàu thuyền

15/9/2016

 

29.

Thông tư

Số 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT Ngày 29/6/2016

Thông tư liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ.

15/08/2016

 

30.

Thông tư liên tịch

Số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC Ngày 30/6/2016

Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương

15/08/2016

 

31.

Thông tư

Số 20/2016/TT-BGTVT Ngày 20/7/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

01/10/2016

 

32.

Thông tư

Số 25/2016/TT-BGTVT Ngày 03/10/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo TT số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014

01/01/2017

 

33.

Thông tư

Số 46/2016/TT-BGTVT Ngày 29/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

01/02/2017

 

34.

Thông tư

Số 01/2017/TT-BGTVT Ngày 20/01/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

28/7/2017

 

35.

Thông tư

Số 02/2017/TT-BGTVT Ngày 20/01/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014.

15/3/2017

 

36.

Thông tư

Số 03/2017/TT-BGTVT Ngày 20/01/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

15/3/2017

 

37.

Thông tư

Số 04/2017/TT-BGTVT Ngày 20/01/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT

15/3/2017

 

38.

Thông tư

Số 42/2017/TT-BGTVT Ngày 15/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

01/01/2018

 

39.

Thông tư

Số 49/2017/TT-BGTVT Ngày 15/12/2017

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa

15/02/2018

 

40.

Thông tư

Số 50/2017/TT-BGTVT Ngày 29/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa

15/02/2018

 

41.

Thông tư

Số 53/2017/TT-BGTVT Ngày 29/12/2017

Thông tư quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý, bảo trì ĐTNĐ quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách TW

01/3/2018

 

42.

Thông tư

Số 12/2018/TT-BGTVT Ngày 28/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực ĐTNĐ

15/5/2018

 

43.

Thông tư

Số 17/2018/TT-BGTVT Ngày 09/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

01/7/2018

 

44.

Thông tư

Số 18/2018/TT-BGTVT Ngày 11/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP.

01/6/2018

 

45.

Thông tư

Số 26/2017/TT-BGTVT Ngày 02/8/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ ĐTNĐ

01/01/2018

 

46.

Thông tư

Số 49/2018/TT-BGTVT Ngày 11/9/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/9/2012 quy định về lắp đặt kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

01/01/2019

 

 

E. DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

TT

Tên loại VBQPPL

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL

Tên gọi của VBQPPL/Trích yếu nội dung của VBQPPL

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 46/2016/NĐ-CP Ngày 26/5/2016

Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01/8/2016

 

2.

Nghị định

Số 46/2018/NĐ-CP Ngày 14/3/2018

Nghị định của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

14/3/2018

 

3.

Nghị định

Số 56/2018/NĐ-CP Ngày 16/4/2018

Nghị định của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

01/7/2018

 

4.

Nghị định

Số 65/2018/NĐ-CP Ngày 12/5/2018

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt

01/7/2018

 

5.

Nghị định

Số 75/2018/NĐ-CP Ngày 15/5/2018.

Nghị định của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

01/7/2018

 

Thông tư của Bộ trưởng

6.

Thông tư.

Số 21/2015/TT-BGTVT Ngày 05/6/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt (thay thế Thông tư 23/1998/TT-BGTVT ngày 7/2/1998)

01/9/2017

 

7.

Thông tư liên tịch

Số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách trung ương

01/7/2016

 

8.

Thông tư liên tịch

Số 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

01/7/2016

 

9.

Thông tư

Số 22/2017/TT-BGTVT Ngày 07/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

01/9/2017

 

10.

Thông tư

Số 28/2017/TT-BGTVT Ngày 29/8/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

15/10/2017

 

11.

Thông tư

Số 09/2018/TT-BGTVT Ngày 02/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

01/7/2018

 

12.

Thông tư

Số 11/2018/TT-BGTVT Ngày 28/3/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung

01/7/2018

 

13.

Thông tư

Số 16/2018/TT-BGTVT Ngày 04/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia

01/7/2018

 

14.

Thông tư

Số 20/2018/TT-BGTVT Ngày 26/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

01/7/2018

 

15.

Thông tư

Số 21/2018/TT-BGTVT Ngày 27/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

01/7/2018

 

16.

Thông tư

Số 22/2018/TT-BGTVT Ngày 02/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia

01/7/2018

 

17.

Thông tư

Số 23/2018/TT-BGTVT Ngày 04/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

01/7/2018

 

18.

Thông tư

Số 24/2018/TT-BGTVT Ngày 07/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

01/7/2018

 

19.

Thông tư

Số 25/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

01/7/2018

 

20.

Thông tư

Số 26/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

01/7/2018

 

21.

Thông tư

Số 27/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng

01/7/2018

 

22.

Thông tư

Số 28/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

01/7/2018

 

23.

Thông tư

Số 29/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

01/7/2018

 

24.

Thông tư

Số 30/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt.

01/7/2018

 

25.

Thông tư

Số 31/2018/TT-BGTVT Ngày 15/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

01/7/2018

 

26.

Thông tư

Số 32/2018/TT-BGTVT Ngày 15/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt (QCVN 06, 08)

01/7/2018

 

27.

Thông tư

Số 33/2018/TT-BGTVT Ngày 15/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

01/7/2018

 

 

F. DANH SÁCH VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

STT

Tên loại VBQPPL

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL

Tên gọi của VBQPPL/Trích yếu nội dung của VBQPPL

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 111/2014/NĐ-CP Ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu

05/01/2015

 

2.

Nghị định

Số 111/2016/NĐ-CP Ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu biển

01/07/2016

 

3.

Nghị định

Số 63/2016/NĐ-CP Ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

01/07/2016

 

4.

Nghị định

Số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

01/1/2019

 

Thông tư của Bộ trưởng

5.

Thông tư

Số 39/2013/TT-BGTVT Ngày 01/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

01/1/2014

 

6.

Thông tư

Số 45/2013/TT-BGTVT Ngày 19/11/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/1/2014

 

7.

Thông tư

Số 06/2014/TT-BGTVT Ngày 7/4/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

28/05/2014

 

8.

Thông tư

Số 18/2014/TT-BGTVT Ngày 27/05/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

08/08/2014

 

9.

Thông tư

Số 24/2014/TT-BGTVT ngày 30/6/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

01/10/2014

 

10.

Thông tư

Số 25/2014/TT-BGTVT Ngày 03/07/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 78:2014/BGTVT về vành bánh xe hợp kim nhẹ cho ô tô

01/07/2015

 

11.

Thông tư

Số 42/2014/TT-BGTVT Ngày 15/9/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ

01/11/2014

 

12.

Thông tư

Số 43/2014/TT-BGTVT-BCT Ngày 24/09/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống

01/12/2014

 

13.

Thông tư

Số 53/2014/TT-BGTVT Ngày 20/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

01/12/2014

 

14.

Thông tư

Số 54/2014/TT-BGTVT Ngày 20/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 ban hành quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

15/12/2014

 

15.

Thông tư

Số 55/2014/TT-BGTVT Ngày 20/10/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 ban hành quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

15/12/2014

 

16.

Thông tư

Số 62/2014/TT-BGTVT Ngày 7/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe ô tô khách thành phố phục vụ người khuyết tật

01/06/2015

 

17.

Thông tư

Số 68/2014/TT-BGTVT Ngày 13/11/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển

01/01/2015

 

18.

Thông tư

Số 79/2014/TT-BGTVT Ngày 27/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ

01/07/2015

 

19.

Thông tư

Số 82/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - sửa đổi lần 2 năm 2014

01/7/2015

 

20.

Thông tư

Số 04/2015/TT-BGTVT Ngày 23/03/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa

01/10/2015

 

21.

Thông tư

Số 06/2015/TT-BGTVT Ngày 2/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ

15/5/2015

 

22.

Thông tư

Số 13/2015/TT-BGTVT Ngày 21/4/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP

10/6/2016

 

23.

Thông tư

Số 45/2015/TT-BGTVT Ngày 3/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành QCKTQG về cơ sở đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

01/5/2016

 

24.

Thông tư

Số 48/2015/TT-BGTVT Ngày 22/9/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

01/01/2016

 

25.

Thông tư

Số 66/2015/TT-BGTVT Ngày 3/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

01/4/2016

 

26.

Thông tư

Số 64/2015/TT-BGTVT Ngày 5/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành QCKTQG về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải sửa đổi, bổ sung QCVN 38:2011/BGTVT QCKTQG

01/5/2016

 

27.

Thông tư

Số 67/2015/TT-BGTVT Ngày 6/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. Mã số: QCVN 14:2015/BGTVT

01/7/2016

 

28.

Thông tư

Số 70/2015/TT-BGTVT Ngày 9/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

01/01/2016

 

29.

Thông tư

Số 71/2015/TT-BGTVT Ngày 9/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

28/5/2016

 

30.

Thông tư

Số 72/2015/TT-BGTVT Ngày 9/11/2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu

28/5/2016

 

31.

Thông tư

Số 11/2016/TT-BGTVT Ngày 2/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

28/11/2016

 

32.

Thông tư

Số 40/2016/TT-BGTVT Ngày 7/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam

1/7/2017

 

33.

Thông tư

Số 36/2016/TT-B GTVT ngày 24/11/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (QCVN 25:2015/BGTVT)

28/6/2017

 

34.

Thông tư

Số 43/2016/TT-BGTVT ngày 20/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đóng phương tiện thủy nội địa bằng vật liệu PPC (QCVN 95:2016/BGTVT).

28/7/2017

 

35.

Thông tư

Số 51/2016/TT-BGTVT Ngày 30/12/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

15/03/2017

 

36.

Thông tư

Số 08/2017/TT-BGTVT Ngày 14/03/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

01/09/2017

 

37.

Thông tư

Số 10/2017/TT-BGTVT ngày 04/4/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển

28/10/2017

 

38.

Thông tư

Số 15/2017/TT-BGTVT Ngày 15/5/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa (Mã số đăng ký: Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT).

28/11/2017

 

39.

Thông tư

Số 25/2017/TT-BGTVT Ngày 28/7/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

15/9/2017

 

40.

Thông tư

Số 32/2017/TT-BGTVT Ngày 26/10/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

1/4/2018

 

41.

Thông tư

Số 36/2017/TT-BGTVT Ngày 9/10/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải

1/12/2017

 

42.

Thông tư

Số 40/2017/TT-BGTVT Ngày 9/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

1/1/2018

 

43.

Thông tư

Số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27/11/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển

15/1/2018

 

44.

Thông tư

Số 51/2017/TT-BGTVT Ngày 29/12/2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển

1/3/2018

 

45.

Thông tư

Số 03/2018/TT-BGTVT Ngày 10/1/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.

1/3/2018

 

46.

Thông tư

Số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2:2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 2:2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1:2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1:2017 QCVN 42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1:2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1:2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1:2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1:2017 QCVN 49:2017/BGTVT

01/12/2018

 

47.

Thông tư

Số 19/2018/TT-BGTVT Ngày 19/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

1/7/2018

 

48.

Thông tư

Số 20/2018/TT-BGTVT Ngày 26/4/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt

1/7/2018

 

49.

Thông tư

Số 29/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

1/7/2018

 

50.

Thông tư

Số 30/2018/TT-BGTVT Ngày 14/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ một trường của phương tiện giao thông đường sắt

1/7/2018

 

51.

Thông tư

Số 31/2018/TT-BGTVT Ngày 15/5/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

1/7/2018

 

52.

Thông tư

Số 39/2018/TT-BGTVT ngày 21/06/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa (Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT)

31/01/2019

 

53.

Thông tư

Số 40/2018/TT-BGTVT Ngày 29/6/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

15/8/2018

 

54.

Thông tư

Số 41/2018/TT-BGTVT Ngày 30/7/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

15/9/2018

 

55.

Thông tư

Số 42/2018/TT-BGTVT Ngày 30/7/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

15/10/2018

 

56.

Thông tư

Số 53/2018/TT-BGTVT ngày 28/10/2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

01/7/2019

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị định của Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

- Điều 36, Điều 37, khoản 1 Điều 38, khoản 1, 2 Điều 39;

- Bị bãi bỏ bởi Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực HKDD

01/7/2016

2.

Nghị định

Số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

- Chương VI. Bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại Cảng HKSB trừ sân bay chuyên dùng.

Bị bãi bỏ bởi khoản 2, Điều 28 Nghị định 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

13/3/2018

3.

Nghị định

Số 30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

- Điều 5 đến Điều 19

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực HKDD

01/7/2016

Thông tư của Bộ trưởng

4.

Thông tư

Số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

- Điểm c, d khoản 1 Điều 1; Điều 3; Khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 8; Điều 10; Điều 11; Khoản 1, khoản 3 Điều 12; Điều 14.

- Các Phụ lục IV, VI, VII, IX, X

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 52/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

01/12/2018

5.

Thông tư

Số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Tên Điều 17 và sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 17; tên Điều 18 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 18; đổi tên Điều 20 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 20; điểm b khoản 1 Điều 36; khoản 2 Điều 39; khoản 2 Điều 40; khoản 3 Điều 44; khoản 3 Điều 45, khoản 1 Điều 50; khoản 2, khoản 3 Điều 60

- Mẫu số 03

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 51/2018/TT-B GTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT

05/11/2018

 

B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Luật

1.

Bộ Luật

Số 95/2017/QH13 ngày 25/11/2015 Bộ luật Hàng hải

- Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 7; khoản 12 Điều 12; khoản 1 Điều 77; Điều 81; Điều 82; khoản 1 Điều 83; khoản 1 Điều 92; Điều 102; khoản 2 Điều 108; điểm đ khoản 1 Điều 126;

- Bổ sung điều 82a;

- Bãi bỏ Điều 44, Điều 46, khoản 1 Điều 48; khoản 1 Điều 88

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ

2.

Nghị định

Số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Mục 5, chương II

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

12/03/2018

3.

Nghị định

Số 29/2017/NĐ-CP; ban hành ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

- Điều 4; Điều 5;

- Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định

Bị sửa đổi bởi Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

24/10/2018

4.

Nghị định

Số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

- Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 20; Điều 22

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

24/10/2018

5.

Nghị định

Số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

- Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 12; Điều 13; Điều 18

- Khoản 3 Điều 7; các Điều 8, 9, 10; khoản 3 Điều 14; khoản 3 Điều 15; Mẫu số 01 và Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

24/10/2018

6.

Nghị định

Số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

- Khoản 1 Điều 7; Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

24/10/2018

7.

Nghị định

Số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

- Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 9.

- Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 5 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

24/10/2018

8.

Nghị định

Số 111/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

- Điều 8; Điều 9; Điều 13; Điều 14 ; điểm c khoản 2 Điều 16.

- Điều 7; Điều 12 và điểm c khoản 3 Điều 16

Được sửa đổi theo quy định tại Điều 6 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Bãi bỏ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

24/10/2018

9.

Nghị định

Số 43/2018/NĐ-CP; ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Khoản 2 Điều 32

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

11/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng

10.

Thông tư

Số 02/2015/TT-BGTVT; ban hành ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

- Điểm d khoản 2 và khoản 9 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

01/01/2016

11.

Thông tư

Số 16/2013/TT-BGTVT; ban hành ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam

- Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam

01/07/2017

12.

Thông tư

Số 49/2013/TT-BGTVT; ban hành ngày 6/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh

- Khoản 2 Điều 2 và khoản 2 Điều 4.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

01/10/2017

13.

Thông tư

Số 43/2015/TT-BGTVT; ban hành ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải

- Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư

Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT.

01/10/2017

14.

Thông tư

Số 54/2013/TT-BGTVT; ban hành ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

- Điểm b, c và g khoản 2 Điều 6; điểm b, c và g khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 9; điểm a khoản 4 Điều 9;

- Điểm c khoản 2 Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

- Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2017/TT-BGTVT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

01/12/2017

15.

Thông tư

Số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải.

Thay cụm từ “, Đại diện Cảng vụ hàng hải” bằng cụm từ “hoặc Đại diện Cảng vụ hàng hải được Giám đốc Cảng vụ hàng hải ủy quyền theo quy định của pháp luật” tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 30/2016/TT-BGTVT

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển

01/04/2018

16.

Thông tư

Số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

1. Thay thế tập “Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hải” ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 bằng tập “Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hải” ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tập “Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu” ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 bằng tập “Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu” ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung phần “Ghi chú” tại Mục 1, Chương III của tập “Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tiếp tế” ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

01/8/2018

17.

Thông tư

Số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

- Khoản 4 Điều 6; khoản 4 Điều 10

Được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư 48/2018/TT-BGTVT ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

01/11/2018

 

C. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Luật

1.

Luật

Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Luật Giao thông đường bộ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6; khoản 2 Điều 46; khoản 2, 3 và 4 Điều 51;

- Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6; khoản 7 Điều 6;

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 64

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2.

Nghị định

Số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/04/2016 của Chính phủ

05/6/2016

3.

Nghị định

Số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

- Sửa đổi: Điều 3; điểm đ khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6; điểm a khoản 3 Điều 6; Điều 7; Điều 8; điểm a và b khoản 2 Điều 9; khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 10; điểm c khoản 1 và bổ sung điểm g khoản 1 Điều 18; điểm a khoản 1 Điều 20; điểm b khoản 5 Điều 26; khoản 6 Điều 26

- Thay thế Phụ lục IV về mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP bằng Phụ lục IV về mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ban hành kèm theo Nghị định này

- Bãi bỏ các quy định sau: Điều 4; khoản 2 Điều 5; điểm h khoản 1 Điều 6; các điểm c, đ, e, g, h, i, k khoản 2 Điều 6; khoản 4 Điều 6; các điểm c và đ khoản 1 Điều 9; điểm c khoản 1 Điều 14; Điều 17; điểm b khoản 1 Điều 18; Điều 25; Phụ lục I của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

01/12/2018

4.

Nghị định

Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 1 Điều 1: khoản 3 Điều 12

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 2 Điều 1: Sửa đổi Điều 12a; khoản 1 Điều 12b; điểm b khoản 1 Điều 12c; điểm c khoản 1 Điều 12g; Bổ sung Điều 12h

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018

19/9/2018

5.

Nghị định

Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

01/7/2016

6.

Nghị định

Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 Nghị định của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Khoản 2, khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 12

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

05/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng

7.

Thông tư

Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

- Điều 3.

- Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15/5/2015

15/7/2015

8.

Thông tư

Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

- Điểm d, điểm đ khoản 10 Điều 4; khoản 4, khoản 8 Điều 5; điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 4 và khoản 8 Điều 9; điểm đ khoản 1 Điều 13;

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 15 của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư 3 8/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015

15/9/2015

9.

Thông tư

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải

- Khoản 12 Điều 3; điểm c khoản 4 Điều 4; khoản 5 Điều 7; Điều 14; Điều 15; Điều 16; khoản 2 Điều 18; điểm b khoản 3 Điều 37; khoản 6 và khoản 7 Điều 51; khoản 7 Điều 51; điểm a khoản 2 Điều 54; khoản 3, điểm b khoản 5 và khoản 7 Điều 55; khoản 5 Điều 62; đổi khoản 2, khoản 10 Điều 63;

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 18;

- Bãi bỏ điểm c khoản 7 Điều 55;

- Thay từ “tần suất” trong Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT bằng từ “số chuyến”.

- Bổ sung Phụ lục 1a, Phụ lục 1b và Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; bổ sung Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; bổ sung Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

- Bãi bỏ Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015

01/01/2016

10.

Thông tư

Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Điều 6; khoản 2, khoản 4 Điều 7; điểm b khoản 1, điểm a khoản 3, điểm d khoản 4, khoản 5, khoản 7 Điều 12; Điều 1; Điều 14; điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 15; điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 15; khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, c, d, đ khoản 3, khoản 4 Điều 21; khoản 2 Điều 22; Điều 26; khoản 2 Điều 29

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017

01/12/2017

11.

Thông tư

Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 05/8/2014 hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

- Điều 1; Điều 4; Điều 5; khoản 2 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 2 Điều 9; Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017

15/12/2017

12.

Thông tư

Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

- Khoản 2, Điều 2 ; điểm a, khoản 1, Điều 12; khoản 2, Điều 12; điểm đ, khoản 2, Điều 17

- Bãi bỏ các Điều 4, Điều 6, Điều 11, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư 45/2018/TT-BGTVT ngày 13/8/2018

1/10/2018

13.

Thông tư

Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

- Khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Khoản 7 Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; điểm c khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Điểm a khoản 2 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018

03/2/2019

14.

Thông tư

Số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 Thông tư Liên tịch của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.

- Điều 4, Điều 5

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

01/01/2018

15.

Thông tư

Số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

- Khoản 4, khoản 5 Điều 2; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 2, 9, 10 Điều 12; khoản 2, 8 Điều 13; khoản 2 Điều 14; khoản 2 Điều 16; khoản 1, 2 Điều 28; Điều 29; khoản 1, 2 Điều 30; Điều 31; Điều 33 và Điều 34

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

01/3/2016

16.

Thông tư

Số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2012 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Các Điều: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19

Bị bãi bỏ Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

01/7/2016

17.

Thông tư

Số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7, Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/07/2016

18.

Thông tư

Số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách

Điểm 1.4.1 (mục 1.4- giải thích từ ngữ - phần I); điểm 2.1.11 (mục 2.1- Quy định chung), điểm 2.3.1 (mục 2.3 - Quy định về diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình), điểm 2.4.4, 2.4.6 (mục 2.4. Quy định về bảo vệ môi trường) - phần II; điểm 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 (mục 3.1- nội dung quản lý); điểm 3.2.3 (mục 3.2 - trách nhiệm quản lý nhà nước) - Phần III; mục 4.5, 4.5 phần IV

Được sửa đổi, bổ sung bởi quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015

01/4/2016

19.

Thông tư

Số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2013 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Mục 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9.4, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.9.2, điểm b của mục 2.2.10, điểm b của mục 2.2.11, mục 4, phụ lục

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông tư số 66/2015/TT-BGTVT ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

01/3/2016

20.

Thông tư

Số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

- Điểm c khoản 4 Điều 4; khoản 5 Điều 7; Điều 14; Điều 15; Điều 16; điểm a khoản 2 Điều 18; điểm b khoản 3 Điều 37; khoản 6 và khoản 7 Điều 51; điểm a khoản 2 Điều 54; khoản 3, điểm b khoản 5 Điều 55; khoản 5 Điều 62; khoản 2, khoản 10 Điều 63

- Điểm b khoản 2 Điều 18; điểm c khoản 7 Điều 55; Phụ lục 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Được bãi bỏ bởi Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT;

- Được thay bằng từ “số chuyến” trong Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT.

01/01/2016

21.

Thông tư

Số 88/1014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 8.

Bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

22.

Thông tư

Số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng

- Khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

23.

Thông tư

Số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

- Điều 9

Bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

01/7/2016

24.

Thông tư

Số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Điểm b điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 12, khoản 13, điểm c điểm d điểm đ khoản 14 Điều 5; Các quy định về tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy lái xe ô tô; Khoản 5 Điều 11 và khoản 5 Điều 12; Điều 13; Điều 15, 16; Điều 14; Khoản 1 Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29

- Được thay thế Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

01/07/2016

25.

Thông tư

Số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Điểm b khoản 12 Điều 5; khoản 2 Điều 8; khoản 4 Điều 8; khoản 1 Điều 26; khoản 3 Điều 26; khoản 4 Điều 27; khoản 2 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

01/9/2015

26.

Thông tư

Số 24/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 1 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia

- Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

01/12/2015

27.

Thông tư

số 17/2012/TT-BGTVT; ban hành ngày 29/05/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- Biển số 505b “Loại xe hạn chế qua cầu” quy định tại Phụ lục F

Được thay thế bằng Biển số 505b “Loại xe hạn chế qua cầu” quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ

01/03/2015

28.

Thông tư

Số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa

- Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngay 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách hàng hóa

01/12/2014

29.

Thông tư

Số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

- Khoản 8, khoản 11 và khoản 13 Điều 3; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 4; khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 9; Điều 10; Điều 11; điểm đ khoản 2 Điều 13;

- Phụ lục IV, V, VII, VIII

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngay 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

15/12/2014

30.

Thông tư

Số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Khoản 2 Điều 3; Điều 6; Điều 7; điểm a khoản 1, điểm a khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 8; khoản 2 Điều 9; điểm c và điểm g khoản 3 Điều 9; điểm b khoản 1 Điều 10; khoản 1 và khoản 2 Điều 12; khoản 3 Điều 13; Phụ lục: I, II, III, IV và Phụ lục V

Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

15/12/2014

 

D. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Luật

1.

Luật

Số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa

- Điều 3, khoản 3 Điều 4, Điều 8, khoản 1 Điều 9, Điều 13, khoản 3 Điều 15, Điều 24, khoản 3 Điều 25, Điều 28, khoản 1 Điều 30, Điều 32, Điều 33, Điều 34, 35, khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 55, khoản 1 Điều 71, khoản 2, 3, 4 Điều 72, khoản 1, 2, 5 Điều 77, Điều 98, Chương VIIa, khoản 3 Điều 99 vv... ;

- Điều 7

- Được Sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa;

- Được bãi bỏ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa;

01/01/2015

2.

Luật

Số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13 Luật Giao thông đường thủy nội địa

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3; khoản 3 Điều 4; Điều 10.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Nghị định của Thủ tướng Chính phủ

3.

Nghị định

Số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014

Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

- khoản 1 Điều 3, Điều 6, 19 và bãi bỏ Điều 5, 7, 8, 9, 10, khoản 4 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ

24/9/2018

4.

Nghị định

Số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

- Điều 5, 6, 7, 8, 9, 15;

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ

24/9/2018

5.

Nghị định

Số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ

- Điều 6, Điều 14

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ

24/9/2018

Thông tư của Bộ trưởng

6.

Thông tư

Số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

- Điều 10, khoản 1 Điều 19; Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT

01/01/2016

7.

Thông tư

Số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2013 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải "Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa".

- Điểm b khoản 1 Điều 3

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ

01/8/2016

8.

Thông tư

Số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

- Điều 3, Sửa đổi Điều 5, Sửa đổi Điều 8, Sửa đổi Điều 16

- Điều 17, Điều 18; Điều 6, Điều 9 được

- Được sửa đổi, bởi Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT;

- Được bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT;

01/10/2016

9.

Thông tư

Số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

- Điểm 1.3, 1.5, 1.9, 1.11, 2.27 và 2.28 Mục I Chương II; điểm 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5a, 2.1.6, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.6, 3.12, 3.13 và 3.14 Mục II Chương II; khoản 5 Mục II Chương III; khoản 10 Mục II Chương III; khoản 11 Mục II Chương III; khoản 12 Mục II Chương III; điểm 12.7 khoản 12 Mục III Chương III; mã hiệu 3.12.66 điểm 12.6 khoản 12 Mục III Chương III; 53, 97 Mục III trong Phụ lục Danh mục phân loại đường thủy nội địa do trung ương quản lý ban hành kèm theo Thông tư.

- Một số tuyến đường thủy nội địa quốc gia các điểm 1, 56, 75, 82 Mục III trong Phụ lục Danh mục phân loại đường thủy nội địa do trung ương quản lý ban hành kèm theo Thông tư

- Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014.

- Được bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì ĐTNĐ ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014

01/01/2017

10.

Thông tư

Số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

- Sửa đổi Điều 6, 20, 22; bãi bỏ Điều 23; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 17

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư Số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện TNĐ

15/3/2017

11.

Thông tư

Số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3, 5, 6, 18, 19; thay thế Phụ lục II; bổ sung bảng mã hiệu vùng của sổ nhật ký phương tiện; đánh số sêri của sổ nhật ký phương tiện

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

15/3/2017

12.

Thông tư

Số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa

- Điều 2; khoản 1,4 Điều 3; Điều 4; khoản 5 Điều 5; điểm c khoản 1 Điều 6; điểm a khoản 2 Điều 6; Điều 7; khoản 3 Điều 8; khoản 5 Điều 9; khoản 1 Điều 10; Điều 11; khoản 3 Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT

01/01/2018

13.

Thông tư

Số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

- Khoản 2 Điều 3, Điều 15 và bãi bỏ Phụ lục mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BGTVT ngày 11/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/6/2016

01/6/2018

 

E. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Luật

1.

Luật

Số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017

Luật Đường sắt

- Sửa đổi, bổ sung Điều 7; khoản 1 Điều 27; khoản 2, Điều 29; khoản 1 Điều 70; khoản 1 Điều 83.

- Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

Thông tư của Bộ trưởng

2.

Thông tư

Số 58/2012/TT-BGTVT Ngày 28/12/2012

Của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức Vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

- Mục 2.3, Chương I, Tập 1; Mục I, Phụ lục A, Tập 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 22/2017/TT-BGTVT ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

01/9/2017

3.

Thông tư

Số 01/2010/TT-BGTVT Ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

- Điều 8; Điều 10; Điều 12; Khoản 1 Điều 22; Điều 23; Điều 25; Điều 27; Điều 28; Điều 31; Điều 32;

- Điều 13, khoản 15 Điều 21, Điều 26, Điều 29, Điều 30, Điều 33 và Điều 34 của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi thông tư số 28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

15/10/2017

 

F. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN - LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Thông tư của Bộ trưởng

1.

Thông tư

Số 30/2011/TT-BGTVT Ngày 15/4/2011

Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

- Khoản 8, khoản 11 và khoản 13 Điều 3; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 4; khoản 1 Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 1 Điều 9; Điều 10; Điều 11; điểm đ khoản 2 Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới.

15/12/2014

2.

Thông tư

Số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

- Khoản 1 Điều 1; Điều 2; Điều 3; khoản 4 Điều 5; khoản 3 Điều 18; khoản 4 Điều 21; Điều 23; Điều 27;

- Điểm b và điểm c khoản 1 Điều 4; điểm a khoản 1 Điều 6; khoản 3 Điều 7; Chương III; Điều 30; Phụ lục VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV và Phụ lục XXI;

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Bị Thay thế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

3.

Thông tư

Số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện cơ giới giao thông đường bộ

- Khoản 4 Điều 4; điểm c khoản 5 Điều 7;

- Khoản 6 Điều 12.

- Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

4.

Thông tư

Số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế

- Điểm b khoản 1 Điều 10;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 12;

- Phụ lục VI.

- Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 3 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Bị thay thế theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

5.

Thông tư

Số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

- Bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu bao gồm: Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6;

- Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 10; điểm b khoản 3 Điều 10;

- Phụ lục I

Bị bãi bỏ bởi Điều 4 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Bị thay thế theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

6.

Thông tư

Số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện

- Điểm b khoản 2 Điều 5;

- Điểm c khoản 1 Điều 8; điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 8;

- Phụ lục II

- Bị bãi bỏ bởi Điều 5 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 5 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Bị thay thế theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

7.

Thông tư

Số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

- Điểm b khoản 1 Điều 4;

- Khoản 1 và khoản 2 Điều 6; điểm a, b khoản 3 Điều 6;

- Phụ lục I

- Bị bãi bỏ bởi Điều 6 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Được sửa đổi bởi Điều 6 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

- Thay thế theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

8.

Thông tư

Số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

- Khoản 3 Điều 7;

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 7 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

9.

Thông tư

Số 16/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

- Khoản 3 Điều 7;

Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 8 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

10.

Thông tư

Số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

- Điểm c khoản 1 Điều 5; khoản 3 Điều 5; điểm b khoản 4 Điều 27; khoản 1 Điều 33

Được sửa đổi bởi Điều 9 Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

15/10/2018

11.

Thông tư

Số 82/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - sửa đổi lần 2 năm 2014

- Khoản 2 Điều 1

- Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

28/11/2016

12.

Thông tư

Số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2011 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Điều 2

- Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

01/01/2016

13.

Thông tư

Số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

Các nội dung về: đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy chứng đủ điều kiện hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Được thay thế bởi Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

01/07/2016

14.

Thông tư

Số 19/2014/TT-BGTVT Ngày 28/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (sau đây viết tắt là Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT), Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (sau đây viết tắt là Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT) và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện (sau đây viết tắt là Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT).

- Điều 1, Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

01/07/2016

15.

Thông tư

Số 06/2013/TT-BGTVT Ngày 02/5/2013 Thông tư quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Khoản 3 Điều 1

- Khoản 10, khoản 11 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 72/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 71/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển.

28/5/2016

16.

Thông tư

Số 24/2014/TT-BGTVT ngày 30/6/2014

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Khoản 4 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép- Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

01/9/2017

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Nghị Định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 70/2007/NĐ-CP Ngày 20/4/2007

Nghị định của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

15/10/2015

2.

Nghị định

Số 50/2012/NĐ-CP Ngày 11/6/2012

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

15/10/2015

3.

Nghị định

Số 81/2010/NĐ-CP Ngày 14/7/2010

Nghị định của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về an ninh hàng không

27/11/2015

4.

Nghị định

Số 51/2012/NĐ-CP Ngày 11/6/2012

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về an ninh hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về an ninh hàng không

27/11/2015

5.

Nghị định

Số 83/2007NĐ-CP Ngày 25/5/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi NĐ số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

12/12/2015

6.

Nghị định

Số 94/2007/NĐ-CP Ngày 4/6/2007

Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bay

Bị thay thế bởi NĐ số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

26/01/2016

7.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-TTg Ngày 15/2/3012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục HKVN

Bị thay thế bởi Quyết định 51/2016/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

15/1/2017

Quyết định, Thông tư của Bộ trưởng

8.

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-BGTVT Ngày 27/2/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

01/7/2015

9.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-BGTVT Ngày 26/3/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD.

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

1/8/2017

10.

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-GTVT Ngày 6/4/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông báo tin tức HKDD.

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

1/8/2017

11.

Quyết định

Số 26/2007/QĐ-BGTVT Ngày 23/5/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế tìm kiếm, cứu nạn HKDD.

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

1/8/2017

12.

Quyết định

Số 32/2007/QĐ-BGTVT Ngày 5/7/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế không lưu HKDD

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

1/8/2017

13.

Thông tư

Số 26/2009/TT-BGTVT Ngày 28/10/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bị thay thế bởi Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

01/3/2015

14.

Thông tư

Số 16/2011/TT-BGTVT Ngày 31/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 26/2009/TT-BGTVT, ngày 28/10/2009 quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Bị thay thế bởi Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

01/3/2015

15.

Thông tư

Số 12/2012/TT-BGTVT Ngày 24/4/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng an ninh hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Thông tư 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015 quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

01/7/2015

16.

Thông tư

Số 30/2012/TT-BGTVT Ngày 01/8/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

01/5/2016

17.

Thông tư

Số 16/2010/TT-BGTVT Ngày 30/6/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

15/12/2016

18.

Thông tư

Số 19/2011/TT-BGTVT Ngày 31/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Bị thay thế bởi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

15/12/2016

19.

Thông tư

Số 44/2011/TT-BGTVT Ngày 10/6/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Quy định về trang phục, phù hiệu và biển hiệu của cán bộ, công chức, viên chức cảng vụ hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư 47/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không

01/5/2017

20.

Thông tư

Số 22/2013/TT-BGTVT Ngày 23/8/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 quy định về bảo trì công trình hàng không

01/3/2017

21.

Thông tư

Số 40/2012/TT-BGTVT Ngày 26/9/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư 11/2017/TT-BGTVT ngày 05/4/2017 quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam

01/6/2017

22.

Thông tư

Số 14/2014/TT-BGTVT Ngày 12/5/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương b Phần 14 của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ GTVT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/1/2011 ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

31/3/2016

23.

Thông tư

Số 38/2014/TT-BGTVT Ngày 05/9/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại VN

- Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/4/2018

24.

Thông tư

Số 29/2014/TT-BGTVT Ngày 29/7/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện ANHK

Thay thế bởi Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không.

15/1/2018

25.

Thông tư

Số 53/2013/TT-BGTVT Ngày 13/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bị thay thế bởi 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2018 quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD

15/7/2018

26.

Thông tư

Số 61/2011/TT-BGTVT Ngày 21/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành

10/5/2018

27.

Thông tư

Số 53/2011/TT-BGTVT Ngày 24/10/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn hoạt động bay

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2007 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

28.

Thông tư

Số 28/2009/TT-BGTVT Ngày 10/11/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức bay HKDD.

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2007 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

29.

Thông tư

Số 51/2012/TT-BGTVT Ngày 20/12/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sơ đồ, bản đồ hàng không

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2007 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

30.

Thông tư

Số 22/2011/TT-BGTVT Ngày 31/3/2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2007 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

31.

Thông tư

Số 19/2009/TT-BGTVT Ngày 08/9/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng HKDD

Bị thay thế bởi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2007 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

32.

Thông tư

Số 44/2014/TT-BGTVT Ngày 30/9/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Phương thức liên lạc không - địa HKDD.

Thay thế bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

01/8/2017

33.

Thông tư

Số 03/2014/TT-BGTVT Ngày 10/3/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực HKDD.

Thay thế bởi Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

01/8/2017

 

B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ - LĨNH VỰC HÀNG HẢI

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu  lực, ngưng hiệu lực

Nghị định, Quyết định Thủ tướng Chính phủ

1.

Nghị định

Số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006

Nghị định của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

01/7/2017

2.

Nghị định

Số 21/2012/NĐ-CP; ngày 21/3/2012

Nghị định của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

01/7/2017

3.

Nghị định

Số 128/2013/NĐ-CP; ngày 15/10/2103

Nghị định của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

01/7/2017

4.

Nghị định

Số 161/2013/NĐ-CP; ngày 12 tháng 11 năm 2013

Nghị định của Chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

01/7/2017

5.

Nghị định

Số 30/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2014

Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

01/7/2017

6.

Nghị định

Số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010

Nghị định của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đăng ký giao dịch bảo đảm

15/10/2017

7.

Nghị định

Số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

8.

Nghị định

Số 146/2013/NĐ-CP; được ban hành ngày 30/10/2013

Nghị định của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

01/04/2018

9.

Quyết định

Số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

01/7/2017

10.

Quyết định

Số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

01/7/2017

11.

Quyết định

Số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý

Theo văn bản số 221/TTg-CN Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn thực hiện đến hết năm 2017

31/12/2017

Quyết định, Thông tư của Bộ trưởng

12

Quyết định

Số 18/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 4/4/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2014/TT-BGTVT ngày 04/06/2014 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

01/8/2014

13

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 16/9/2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2018/TT-BGTVT ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nam Định

15/10/2018

14

Quyết định

Số 48/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 12/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

Đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2014/TT-BGTVT ngày 10/10/2014 của Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai

15/12/2014

15

Quyết định

Số 49/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 12/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

01/5/2015

16

Quyết định

Số 50/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 12/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Bị bãi bỏ bội Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 4/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

01/6/2016

17

Quyết định

Số 47/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 5/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BGTVT ngày 4/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

01/6/2016

18

Quyết định

Số 46/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 5/9/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2015/TT-BGTVT ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

01/01/2016

19

Quyết định

Số 35/2007/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 25/7/2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 55/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

01/01/2016

20

Quyết định

Số 22/2007/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 4 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An

01/01/2017

21

Quyết định

Số 43/2007/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26/12/2016 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

01/3/2017

22

Quyết định

Số 54/2005/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành danh mục Giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

01/7/2017

23

Quyết định

Số 57/2005/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

01/7/2017

24

Quyết định

Số 47/2005/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 23/9/2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

15/7/2017

25

Quyết định

Số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2016/TT-BGTVT ngày 20/10/2016 quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

01/7/2017

26

Thông tư

Số 02/2010/TT-BGTVT; ban hành ngày 22/01/2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số