Hệ thống pháp luật

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ THỜI KỲ 2014 - 2018

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thời kỳ 2014 - 2018 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, bao gồm:

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 2014-2018 (Phụ lục I);

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 2014-2018 (Phụ lục II);

+ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong thời kỳ 2014 - 2018 (Phụ lục III).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng TTCP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC (05).

TỔNG THANH TRA
Lê Minh Khái

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản;

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Luật

1

Luật

Số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Phòng, chống tham nhũng

Luật số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Phòng, chống tham nhũng

01/7/2019

2

Luật

Số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

3

Luật

Số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

4

Luật

Số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Tố cáo

Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 Tố cáo

01/01/2019

Nghị định

1

Nghị định

Số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

01/2/2017

2

Nghị định

Số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

31/7/2013

3

Nghị định

Số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

20/11/2012

4

Nghị định

Số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007

Về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

05/9/2013

5

Nghị định

Số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập

6

Nghị định

Số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

28/5/2019

7

Nghị định

Số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

29/5/2018

Quyết định Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định

Số 1424/2006/QĐ- TTg ngày 31/10/2006

Về việc thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ

Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

05/5/2008

Thông tư

1

Thông tư

Số 01/2009/TT- TTCP ngày 15/12/2009

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo

15/11/2013

2

Thông tư

Số 1680/2009/TT-TTCP ngày 17/7/2009

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

15/01/2015

3

Thông tư

Số 2442/2007/TT- TTCP ngày 13/11/2007

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

16/12/2013

4

Thông tư

Số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

16/12/2013

5

Thông tư

Số 02/2010/TT- TTCP ngày 02/3/2010

Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

01/12/2014

6

Thông tư

Số 03/2010/TT- TTCP ngày 16/7/2010

Hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước

Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

04/5/2015

7

Thông tư

Số 04/2010/TT- TTCP ngày 26/8/2010

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh

15/12/2014

8

Thông tư

Số 11/2011/TT- TTCP ngày 09/11/2011

Quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

01/01/2015

9

Thông tư

Số 06/2011/TT- TTCP ngày 19/5/2011

Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra"

Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

06/7/2015

10

Thông tư

Số 07/2011/TT- TTCP ngày 28/7/2011

Hướng dẫn quy trình tiếp công dân

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

15/12/2014

11

Thông tư

Số 10/2011/TT- TTCP ngày 27/9/2011

Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra

Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

20/11/2016

12

Thông tư

Số 03/2015/TT- TTCP ngày 20/5/2015

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

25/5/2017

Thông tư liên tịch

1

Thông tư liên tịch

Số 03/2006/TTLT- VKSTC-TTrCP- BCA-BQP ngày 23/5/2006

Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm.

06/5/2012

2

Thông tư liên tịch

Số 475/2009/TTLT- TTCP-BNV ngày 13/3/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

01/11/2014

3

Thông tư liên tịch

Số 03/2011/TTLT- BNV-TTCP ngày 06/5/2011

Quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

01/5/2015

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ

1

Quyết định

Số 854/QĐ-TTNN ngày 10/9/1994

Về việc ban hành tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư số 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011 của Thanh tra Chính phủ quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

27/10/2011

2

Quyết định

Số 1657/2005/QĐ- TTCP ngày 06/9/2005

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

15/9/2015

3

Quyết định

Số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

09/8/2013

4

Quyết định

Số 2015/2007/QĐ- TTCP ngày 26/9/2007

Quy chế về các hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 02/2013/TT-TTCP quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

01/6/2013

5

Quyết định

Số 2014/2007/QĐ- TTCP ngày 26/9/2007

Ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra

Thông tư số 06/2015/TT-TTCP ngày 21/10/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

08/12/2015

6

Quyết định

Số 2861/2008/QĐ- TTCP ngày 22/12/2008

Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra

Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

01/11/2015

7

Quyết định

Số 2151/2006/QĐ- TTCP ngày 10/11/2006

Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

01/12/2014

8

Quyết định

Số 2894/2008/QĐ- TTCP ngày 23/12/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành tại Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006

9

Quyết định

Số 1131/2008/QĐ- TTCP ngày 17/6/2008

Về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

PHỤ LỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Luật

Số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Khiếu nại

Chương 5. Tiếp công dân

Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 Tiếp công dân

01/7/2014

2

Nghị định

Số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16

Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

01/12/2014

3

Thông tư

Số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5; khoản 1 Điều 12; khoản 4 Điều 13; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 18; khoản 1 và khoản 2 Điều 21. Bổ sung khoản 3 Điều 7; 03 biểu mẫu

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

05/12/2016

 

PHỤ LỤC III

DANH QUY VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO THANH TRA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KỲ 2014-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Luật

1

Luật

Số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010

Thanh tra

01/7/2011

 

2

Luật

Số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Khiếu nại

01/7/2012

 

3

Luật

Số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Tiếp công dân

01/7/2014

 

4

Luật

Số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018

Tố cáo

01/01/2019

 

5

Luật

Số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Phòng, chống tham nhũng

01/7/2019

 

Nghị định

6

Nghị định

Số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra

15/11/2011

 

7

Nghị định

Số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

15/12/2011

 

8

Nghị định

Số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

05/4/2012

 

9

Nghị định

Số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

20/11/2012

 

10

Nghị định

Số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

31/7/2013

 

11

Nghị định

Số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập

05/9/2013

 

12

Nghị định

Số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013

Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

30/9/2013

 

13

Nghị định

Số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

10/7/2014

 

14

Nghị định

Số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

01/12/2014

 

15

Nghị định

Số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

15/5/2015

 

16

Nghị định

Số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

01/2/2017

 

17

Nghị định

Số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

09/4/2018

 

18

Nghị định

Số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

28/5/2019

 

Quyết định Thủ tướng Chính phủ

19

Quyết định

Số 30/2006/QĐ - TTg ngày 06/02/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

21/02/2006

 

20

Quyết định

Số 31/2011/QĐ-TTg ngày 02/6/2011

Quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội

20/7/2011

 

21

Quyết định

Số 31/2012/QĐ-TTg ngày 26/7/2012

Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

15/9/2012

 

22

Quyết định

Số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014

Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải, quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

20/2/2015

 

Thông tư

23

Thông tư

Số 08/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011

Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ

27/10/2011

 

24

Thông tư

Số 09/2011/TT-TTCP ngày 12/9/2011

Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

27/10/2011

 

25

Thông tư

Số 01/2012/TT-TTCP ngày 09/4/2012

Quy định mẫu và quản lý, sử dụng thẻ thanh tra

01/6/2012

 

26

Thông tư

Số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

03/9/2012

 

27

Thông tư

Số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013

Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra

01/5/2013

 

28

Thông tư

Số 02/2013/TT-TTCP ngày 02/4/2013

Quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

01/6/2013

 

29

Thông tư

Số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

09/8/2013

 

30

Thông tư

Số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013

Quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

15/9/2013

 

31

Thông tư

Số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013

Quy định thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

15/9/2013

 

32

Thông tư

Số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013

Quy định quy trình giải quyết tố cáo

15/11/2013

 

33

Thông tư

Số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

16/12/2013

 

34

Thông tư

Số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013

Hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

16/12/2013

 

35

Thông tư

Số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014

Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

01/7/2014

 

36

Thông tư

Số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

13/6/2014

 

37

Thông tư

Số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014

Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

01/01/2015

 

38

Thông tư

Số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

01/12/2014

 

39

Thông tư

Số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

Quy định quy trình tiếp công dân

15/12/2014

 

40

Thông tư

Số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh

15/12/2014

 

41

Thông tư

Số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

15/12/2014

 

42

Thông tư

Số 09/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/01/2015

 

43

Thông tư

Số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014

Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

15/01/2015

 

44

Thông tư

Số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015

Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

04/5/2015

 

45

Thông tư

Số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

15/9/2015

 

46

Thông tư

Số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

01/11/2015

 

47

Thông tư

Số 06/2015/TT-TTCP ngày 21/10/2015

Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

08/12/2015

 

48

Thông tư

Số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015

Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra

01/2/2016

 

49

Thông tư

Số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

20/11/2016

 

50

Thông tư

Số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

05/12/2016

 

51

Thông tư

Số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016

Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

15/02/2017

 

52

Thông tư

Số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

25/5/2017

 

Thông tư liên tịch

53

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT- VKSTC-TTCP- BCA-BQP ngày 22/3/2012

Quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm

06/5/2012

 

54

Thông tư liên tịch

Số 03/2014/TTLT- TTCP-BNV ngày 08/9/2014

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

01/11/2014

 

55

Thông tư liên tịch

Số 01/2015/TTLT- TTCP-BNV ngày 16/3/2015

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

01/5/2015

 

56

Thông tư liên tịch

Số 07/2015/TTLT- TTCP-NHNN ngày 25/11/2015

Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

10/01/2016

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 477/QĐ-TTCP năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014- 2018

  • Số hiệu: 477/QĐ-TTCP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/06/2019
  • Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ
  • Người ký: Lê Minh Khái
  • Ngày công báo: 21/07/2019
  • Số công báo: Từ số 577 đến số 578
  • Ngày hiệu lực: 28/06/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản