Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 110.278 văn bản

Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
Ngày 06/05/2021, Công văn 3751/CV-BCĐ năm 2021 về đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3751/CV-BCĐ Ngày ban hành: 06/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 1294/SGDĐT-VP năm 2021 hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1294/SGDĐT-VP Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 2077/BTNMT-TNN năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2077/BTNMT-TNN Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 2948/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2948/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/05/2021, Công văn 3708/BYT-BH năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Vĩnh Long do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3708/BYT-BH Ngày ban hành: 05/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2915/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/05/2021, Công văn 2915/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2915/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/05/2021, Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2910/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 04/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 03/05/2021, Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1345/UBND-VX Ngày ban hành: 03/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 03/05/2021, Công văn 1142/SGDĐT-CTTT năm 2021 thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1142/SGDĐT-CTTT Ngày ban hành: 03/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 03/05/2021, Công văn 1142/BHXH-VP năm 2021 về tiếp tục triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1142/BHXH-VP Ngày ban hành: 03/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 118/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 02/05/2021, Công văn 118/TANDTC-VP năm 2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 118/TANDTC-VP Ngày ban hành: 02/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3652/BYT-KCB năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/05/2021, Công văn 3652/BYT-KCB năm 2021 về tổ chức thực hiện công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3652/BYT-KCB Ngày ban hành: 01/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 428/KCB-NV năm 2021 về chuẩn bị tiếp nhận người bệnh COVID-19 tại cơ sở 2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Ngày 30/04/2021, Công văn 428/KCB-NV năm 2021 về chuẩn bị tiếp nhận người bệnh COVID-19 tại cơ sở 2 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 428/KCB-NV Ngày ban hành: 30/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1324/BTTTT-THH năm 2021 triển khai áp dụng giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 29/04/2021, Công văn 1324/BTTTT-THH năm 2021 triển khai áp dụng giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1324/BTTTT-THH Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3791/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 81/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/04/2021, Công văn 3791/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 81/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3791/BGTVT-VT Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1135/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Ngày 29/04/2021, Công văn 1135/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1135/BHXH-TCKT Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 501/UBDT-KHTC năm 2021 về quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 29/04/2021, Công văn 501/UBDT-KHTC năm 2021 về quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 501/UBDT-KHTC Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1993/BTNMT-TCMT năm 2021 về đề nghị các Bộ báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 29/04/2021, Công văn 1993/BTNMT-TCMT năm 2021 về đề nghị các Bộ báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1993/BTNMT-TCMT Ngày ban hành: 29/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1815/BNV-BCĐ về tiếp tục triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành
Ngày 28/04/2021, Công văn 1815/BNV-BCĐ về tiếp tục triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1815/BNV-BCĐ Ngày ban hành: 28/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3518/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/04/2021, Công văn 3518/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3518/BYT-KCB Ngày ban hành: 28/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3738/BGTVT-HTQT năm 2021 triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 28/04/2021, Công văn 3738/BGTVT-HTQT năm 2021 triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3738/BGTVT-HTQT Ngày ban hành: 28/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 2788/VPCP-QHĐP năm 2021 về ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/04/2021, Công văn 2788/VPCP-QHĐP năm 2021 về ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2788/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 27/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3666/BGTVT-CYT năm 2021 triển khai Công điện 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 27/04/2021, Công văn 3666/BGTVT-CYT năm 2021 triển khai Công điện 541/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3666/BGTVT-CYT Ngày ban hành: 27/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3409/BYT-TT-KT năm 2021 về tiếp nhận và sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/04/2021, Công văn 3409/BYT-TT-KT năm 2021 về tiếp nhận và sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3409/BYT-TT-KT Ngày ban hành: 27/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3440/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
Ngày 27/04/2021, Công văn 3440/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3440/CV-BCĐ Ngày ban hành: 27/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 26/04/2021, Công văn 1763/CHK-QLC năm 2021 về chấn chỉnh, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không sân bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1763/CHK-QLC Ngày ban hành: 26/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1650/BGDĐT-QLCL thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 26/04/2021, Công văn 1650/BGDĐT-QLCL thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1650/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 26/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1361/BXD-VLXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 26/04/2021, Công văn 1361/BXD-VLXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1361/BXD-VLXD Ngày ban hành: 26/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 26/04/2021, Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS năm 2021 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1343/BVHTTDL-VHCS Ngày ban hành: 26/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Công văn 3377/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/04/2021, Công văn 3377/BYT-KCB năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3377/BYT-KCB Ngày ban hành: 26/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định