Công văn

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 118.866 văn bản

Công văn 3567/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 3567/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3567/BHXH-QLT Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 131/TANDTC-HTQT năm 2022 về ủy thác tư pháp ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 131/TANDTC-HTQT năm 2022 về ủy thác tư pháp ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 131/TANDTC-HTQT Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4114/VPCP-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 02/07/2022, Công văn 4114/VPCP-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4114/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 02/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4098/VPCP-KGVX năm 2022 về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 02/07/2022, Công văn 4098/VPCP-KGVX năm 2022 về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4098/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 02/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2397/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 2397/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2397/BXD-HĐXD Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4467/BKHĐT-TH năm 2022 về chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 4467/BKHĐT-TH năm 2022 về chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4467/BKHĐT-TH Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4463/BKHĐT-TCCB năm 2022 về rà soát, báo cáo thực trạng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 4463/BKHĐT-TCCB năm 2022 về rà soát, báo cáo thực trạng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4463/BKHĐT-TCCB Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4080/VPCP-V.I năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 4080/VPCP-V.I năm 2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4080/VPCP-V.I Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3768/BTNMT-VP năm 2022 về kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 3768/BTNMT-VP năm 2022 về kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3768/BTNMT-VP Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2581/BTTTT-THH năm 2022 về đôn đốc hoàn thành ban hành mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg và cập nhật vào Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 2581/BTTTT-THH năm 2022 về đôn đốc hoàn thành ban hành mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg và cập nhật vào Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2581/BTTTT-THH Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3742/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 3742/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3742/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4454/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 4454/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4454/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2312/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 2312/LĐTBXH-NCC năm 2022 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2312/LĐTBXH-NCC Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 652/KTNN-TH năm 2022 về cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 do Kiểm toán Nhà nước ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 652/KTNN-TH năm 2022 về cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2023 do Kiểm toán Nhà nước ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 652/KTNN-TH Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6328/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 6328/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6328/BTC-CST Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6327/BTC-CST năm 2022 về phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 6327/BTC-CST năm 2022 về phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6327/BTC-CST Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31196/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và miễn giảm thuế theo Hiệp định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 31196/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và miễn giảm thuế theo Hiệp định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31196/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2314/TCT-KTNB năm 2022 về báo cáo các vướng mắc thực tế thực hiện Quy trình, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 2314/TCT-KTNB năm 2022 về báo cáo các vướng mắc thực tế thực hiện Quy trình, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2314/TCT-KTNB Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31253/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 31253/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31253/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31200/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 31200/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31200/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31194/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 01/07/2022, Công văn 31194/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31194/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 01/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 30946/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 30946/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30946/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 30944/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 30944/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30944/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 30943/CTHN-TTHT năm 2022 về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 30943/CTHN-TTHT năm 2022 về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30943/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 3439/BYT-KH-TC năm 2022 về bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 3439/BYT-KH-TC năm 2022 về bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3439/BYT-KH-TC Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 3465/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 3465/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3465/BYT-TT-KT Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 3460/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 3460/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3460/BYT-DP Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 4443/SYT-NVD năm 2022 về triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 30/06/2022, Công văn 4443/SYT-NVD năm 2022 về triển khai Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4443/SYT-NVD Ngày ban hành: 30/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 30589/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 29/06/2022, Công văn 30589/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 30589/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực:
Công văn 4035/VPCP-KTTH năm 2022 ý kiến Thường trực Chính phủ về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 29/06/2022, Công văn 4035/VPCP-KTTH năm 2022 ý kiến Thường trực Chính phủ về khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4035/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 29/06/2022 Hiệu lực: