Công văn

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong 118.866 văn bản

Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2415/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3632/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y do Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 3632/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3632/BYT-DP Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32313/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32313/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32313/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32314/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32314/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32314/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2903/BGDĐT-KHTC năm 2022 về lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2903/BGDĐT-KHTC năm 2022 về lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2903/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2414/TCT-DNNCN năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2414/TCT-DNNCN năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2414/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2491/BXD-QLN năm 2022 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2491/BXD-QLN năm 2022 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2491/BXD-QLN Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2753/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32111/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 32111/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32111/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2386/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về tổng kết Nghị quyết 68/NQ-CP, 126/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 07/07/2022, Công văn 2386/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về tổng kết Nghị quyết 68/NQ-CP, 126/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2386/LĐTBXH-QHLĐTL Ngày ban hành: 07/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4215/VPCP-KTTH năm 2022 về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 4215/VPCP-KTTH năm 2022 về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4215/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31943/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được trừ với khoản chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 31943/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí được trừ với khoản chi từ thiện do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31943/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2464/BXD-QLN năm 2022 về tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 2464/BXD-QLN năm 2022 về tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2464/BXD-QLN Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4223/VPCP-QHĐP năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 4223/VPCP-QHĐP năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4223/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3859/BCT-CT năm 2022 về hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành
Ngày 06/07/2022, Công văn 3859/BCT-CT năm 2022 về hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3859/BCT-CT Ngày ban hành: 06/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6770/BGTVT-CYT năm 2022 về đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải
Ngày 05/07/2022, Công văn 6770/BGTVT-CYT năm 2022 về đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6770/BGTVT-CYT Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31557/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 31557/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31557/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 31556/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 31556/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 31556/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4186/VPCP-NN năm 2022 về thông tin báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 4186/VPCP-NN năm 2022 về thông tin báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4186/VPCP-NN Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4486/TLĐ-CSPL năm 2022 về Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 4486/TLĐ-CSPL năm 2022 về Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4486/TLĐ-CSPL Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4593/NHNN-TD năm 2022 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 4593/NHNN-TD năm 2022 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4593/NHNN-TD Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2445/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Xây dựng Chi Linh do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 2445/BXD-VLXD năm 2022 về xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Xây dựng Chi Linh do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2445/BXD-VLXD Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4188/VPCP-KTTH năm 2022 về hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 4188/VPCP-KTTH năm 2022 về hiện tượng lừa đảo, gian lận thương mại quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam và khuyến nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4188/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6728/BGTVT-VT năm 2022 về kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 6728/BGTVT-VT năm 2022 về kiểm tra, xử lý xe vận chuyển hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) không đăng ký kinh doanh theo quy định do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6728/BGTVT-VT Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2460/BXD-QHKT năm 2022 về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 05/07/2022, Công văn 2460/BXD-QHKT năm 2022 về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2460/BXD-QHKT Ngày ban hành: 05/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 566/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 566/TTg-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 566/TTg-NN Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4517/BKHĐT-HTX năm 2022 về xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 4517/BKHĐT-HTX năm 2022 về xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4517/BKHĐT-HTX Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 131/TANDTC-HTQT năm 2022 về ủy thác tư pháp ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 131/TANDTC-HTQT năm 2022 về ủy thác tư pháp ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 131/TANDTC-HTQT Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6388/BTC-TCDN năm 2022 về đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 6388/BTC-TCDN năm 2022 về đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6388/BTC-TCDN Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2342/TCT-PC năm 2022 về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 04/07/2022, Công văn 2342/TCT-PC năm 2022 về giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2342/TCT-PC Ngày ban hành: 04/07/2022 Hiệu lực: