Công văn

Đang xem kết quả 91 đến 121 trong 440.855 văn bản

Công văn 53673/CTHN-TTHT năm 2022 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ sinh con do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 07/11/2022, Công văn 53673/CTHN-TTHT năm 2022 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ sinh con do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53673/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 11504/BTC-QLCS năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 07/11/2022, Công văn 11504/BTC-QLCS năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11504/BTC-QLCS Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1881/UBDT-DTTS năm 2022 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 07/11/2022, Công văn 1881/UBDT-DTTS năm 2022 thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1881/UBDT-DTTS Ngày ban hành: 07/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 999/CQTT-KT-PHLN năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 05/11/2022, Công văn 999/CQTT-KT-PHLN năm 2022 về tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 999/CQTT-KT-PHLN Ngày ban hành: 05/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53392/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53392/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53392/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53405/CTHN-TTHT năm 2022 về chi trả hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động ký hợp đồng lao động với công ty mẹ ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53405/CTHN-TTHT năm 2022 về chi trả hộ và thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động ký hợp đồng lao động với công ty mẹ ở nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53405/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4984/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 4984/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4984/BXD-QLN Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1864/UBDT-TT triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 1864/UBDT-TT triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 do Ủy ban Dân tộc ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1864/UBDT-TT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53408/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53408/CTHN-TTHT năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53408/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53412/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53412/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53412/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53394/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53394/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế khi chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53394/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53403/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53403/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53403/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53415/CTHN-TTHT năm 2022 về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53415/CTHN-TTHT năm 2022 về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53415/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53393/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53393/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53393/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 3694/UBND-KTN năm 2022 thực hiện Công điện 1039/CĐ-TTg về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 3694/UBND-KTN năm 2022 thực hiện Công điện 1039/CĐ-TTg về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3694/UBND-KTN Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 53407/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi sáp nhập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 53407/CTHN-TTHT năm 2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi sáp nhập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 53407/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4250/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 04/11/2022, Công văn 4250/SGDĐT-KTKĐ năm 2022 hướng dẫn việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4250/SGDĐT-KTKĐ Ngày ban hành: 04/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 3673/UBND-KTTH về quyết liệt thực hiện giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 03/11/2022, Công văn 3673/UBND-KTTH về quyết liệt thực hiện giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3673/UBND-KTTH Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4937/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn xác định loại hình nhà ở thuộc các dự án xây dựng Khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 03/11/2022, Công văn 4937/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn xác định loại hình nhà ở thuộc các dự án xây dựng Khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4937/BXD-QLN Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7946/BKHĐT-TH năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 03/11/2022, Công văn 7946/BKHĐT-TH năm 2022 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7946/BKHĐT-TH Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 1195/LĐLĐ-CSPL năm 2022 phối hợp thực hiện triển khai chương trình “Hỗ trợ vé máy bay trả góp về Tết cho Người lao động” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 03/11/2022, Công văn 1195/LĐLĐ-CSPL năm 2022 phối hợp thực hiện triển khai chương trình “Hỗ trợ vé máy bay trả góp về Tết cho Người lao động” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1195/LĐLĐ-CSPL Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 3662/UBND-NC năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 03/11/2022, Công văn 3662/UBND-NC năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3662/UBND-NC Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7418/VPCP-KSTT năm 2022 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 03/11/2022, Công văn 7418/VPCP-KSTT năm 2022 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7418/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5406/BTTTT-CĐSQG năm 2022 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 03/11/2022, Công văn 5406/BTTTT-CĐSQG năm 2022 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5406/BTTTT-CĐSQG Ngày ban hành: 03/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4925/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 4925/BXD-HĐXD năm 2022 hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4925/BXD-HĐXD Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 3003/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn C/O mẫu D có hóa đơn bên thứ 3 do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 3003/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn C/O mẫu D có hóa đơn bên thứ 3 do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3003/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4613/TCHQ-TXNK năm 2022 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 4613/TCHQ-TXNK năm 2022 xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4613/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 6883/BCT-ĐB năm 2022 về xác định cơ quan đầu mối phối hợp triển khai Đề án FTA Index tại địa phương do Bộ Công thương ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 6883/BCT-ĐB năm 2022 về xác định cơ quan đầu mối phối hợp triển khai Đề án FTA Index tại địa phương do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6883/BCT-ĐB Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4619/TCHQ-CNTT năm 2022 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 4619/TCHQ-CNTT năm 2022 bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4619/TCHQ-CNTT Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5766/BGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5766/BGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 02/11/2022, Công văn 5766/BGDĐT-TCCB năm 2022 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5766/BGDĐT-TCCB Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực: