Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 41/TTr-STP ngày 08 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019 như sau:

1. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 150 văn bản (54 Nghị quyết và 96 Quyết định). (Danh mục s 03 kèm theo)

2. Danh mục văn bản hết hiệu lực một phần: 25 văn bản (03 Nghị quyết và 22 Quyết định). (Danh mục số 04 kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo -Tin học tỉnh;
- Lưu: VP ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.
Hiệu 01 QĐ UB

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Khoản 1 Phụ lục VII

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

2

Nghị quyết

Số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021

Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 4 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021

22/07/2019

3

Nghị quyết

Số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đoạn đầu khoản 1 Điều 4; điểm a khoản 1 Điều 4; điểm b khoản 1 Điều 4; điểm d khoản 1 Điều 4; điểm g khoản 1 Điều 4; điểm i khoản 1 Điều 4; khoản 2 Điều 4; Phụ lục Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

16/12/2019

4

Quyết định

Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh

khoản 7, khoản 9 Điều 2; khoản 2, khoản 3 Điều 3;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

29/08/2019

5

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

khoản 1 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012

15/06/2019

6

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

16/01/2019

7

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

15/04/2019

8

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3; khoản 1 Điều 5

Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

03/05/2019

9

Quyết định

Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

12/05/2019

10

Quyết định

Số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh

Khoản 2, Khoản 3 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

04/10/2019

11

Quyết định

Số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

12

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Chương IV

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

06/05/2019

13

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh

Khoản 2, khoản 4 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

02/08/2019

14

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

25/03/2019

15

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

27/09/2019

16

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Khoản 2, khoản 3 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

08/09/2019

17

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

16/11/2019

18

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

29/06/2019

19

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công

Khoản 2 Điều 2; Khoản 1 Điều 4; Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 17; Khoản 1 Điều 18;

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh.

11/11/2019

20

Quyết định.

Số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điều 2; Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/02/2019

21

Quyết định

Số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021

Điều 2; Khoản 2 Điều 5

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 và một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016- 2021.

29/09/2019

22

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Tây Ninh

Khoản 2 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

12/05/2019

23

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

02/08/2019

24

Quyết định

Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điểm c khoản 5 Điều 3; điểm d khoản 5 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh

04/12/2019

25

Quyết định

Số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

Đoạn đầu Điều 1; khoản 1, 2, 4 và 7, 9 Điều 1; Điều 2 và Phụ lục Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

30/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

Số 22/2006/NQ-HĐND ngày 13/7/2006

Về mức thu học phí xét tuyển vào trường Trung học chuyên nghiệp và phí dự thi năng khiếu vào trường Cao đẳng Sư phạm.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/7/2019

2

Nghị quyết

Số 03/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/7/2019

3

Nghị quyết

Số 04/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

4

Nghị quyết

Số 12/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008

Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

5

Nghị quyết

Số 09/2009/NQ-HĐND ngày 10/4/2009

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

6

Nghị quyết

Số 17/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

7

Nghị quyết

Số 05/2010/NQ-HĐND ngày 23/3/2010

Về chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

8

Nghị quyết

Số 06/2010/NQ-HĐND ngày 23/3/2010

Về chính, sách đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

9

Nghị quyết

Số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/03/2010

Về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

10

Nghị quyết

Số 15/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

11

Nghị quyết

Số 27/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

12

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011

Về danh mục dự án trọng điểm đầu tư giai đoạn 2011- 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

13

Nghị quyết

Số 33/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011

Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2011-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

14

Nghị quyết

Số 39/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011

Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

15

Nghị quyết

Số 19/2012/NQ-UBND ngày 10/10/2012

Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách áp dụng cho giai đoạn 2013-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

16

Nghị quyết

Số 20/2012/NQ-UBND ngày 10/10/2012

Về chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

17

Nghị quyết

Số 22/2012/NQ-HĐND ngày 10/10/2012

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

18

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

19

Nghị quyết

Số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

20

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2011-2015 và 6 tháng đầu năm 2013; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

21

Nghị quyết

Số 20/2013/NQ-UBND ngày 12/7/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

22

Nghị quyết

Số 27/2013/NQ-UBND ngày 29/8/2013

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

23

Nghị quyết

Số 35/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Kế hoạch phát triển KTXH năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

24

Nghị quyết

Số 36/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

25

Nghị quyết

Số 37/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014.

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

26

Nghị quyết

Số 38/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

27

Nghị quyết

Số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và mức trích được để lại cho đơn vị thu phí

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

28

Nghị quyết

Số 44/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

Về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/12/2019

29

Nghị quyết

Số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10/4/2014

Về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025

16/12/2019

30

Nghị quyết

Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

31

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

32

Nghị quyết

Số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

33

Nghị quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

34

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

35

Nghị quyết

Số 28/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

01/01/2020

36

Nghị quyết

Số 31/2014/NQ-UBND ngày 11/12/2014

Về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

37

Nghị quyết

Số 34/2014/NQ-UBND ngày 11/12/2014

Về chính sách hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

38

Nghị quyết

Số 35/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

39

Nghị quyết

Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 31/7/2015

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

40

Nghị quyết

Số 33/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

41

Nghị quyết

Số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

42

Nghị quyết

Số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

43

Nghị quyết

Số 37/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

44

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

45

Nghị quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND ngày 22/09/2016

Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025

01/01/2020

46

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

47

Nghị quyết

Số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về kế hoạch đầu tư cơ bản năm 2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

48

Nghị quyết

Số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/04/2019

49

Nghị quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

22/07/2019

50

Nghị quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017

Về chính hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025

22/04/2019

51

Nghị quyết

Số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/12/2019

52

Nghị quyết

Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2018

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

53

Nghị quyết

Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về kế hoạch đầu tư cơ bản năm-2018

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/07/2019

54

Nghị quyết

Số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 1/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

22/07/2019

55

Quyết định

Số 2020/1999/QĐ-UB ngày 09/12/1999

Quy hoạch tổng thể phát triển Thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

56

Quyết định

Số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

57

Quyết định

Số 43/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

58

Quyết định

Số 55/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

59

Quyết định

Số 79/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

60

Quyết định

Số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008

Ban hành Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng, khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

61

Quyết định

Số 26/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

62

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

63

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng, khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

64

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

Ban hành Quy định chế độ chỉ tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chỉ tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiếp khách trong nước.

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/09/2019

65

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

Ban hành Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

66

Quyết định

Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

Ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

67

Quyết định

Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/06/2019

68

Quyết định

Số 46/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

69

Quyết định

Số 54/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

70

Quyết định

Số 55/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

71

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011

Bổ sung Quyết định số 54 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

72

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 01/3/2011

Về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

73

Quyết định

Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

74

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

Về việc ban hành Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

75

Quyết định

Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Về ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (giai đoạn từ năm 2011-2015)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

76

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2011-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

77

Quyết định

Số 46/2011/QĐ-UBND ngày 10/12/2011

Về công bố dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

78

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012

Điều chỉnh QĐ 54/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011 -2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

79

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

80

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/3/2012

Về việc ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng và hoạt động lực lượng Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2012-2015)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

81

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

Ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, thị xã tập trung cho Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

82

Quyết định

Số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012

Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 - 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBNĐ ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

83

Quyết định

Số 53/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

Quy định mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

84

Quyết định

Số 54/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách áp dụng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

85

Quyết định

Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

86

Quyết định

Số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

87

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Điều chỉnh công bố dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

88

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013

Về tiêu chí xác định và chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

89

Quyết định

Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 20/4/2013

Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

90

Quyết định

Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

Về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

06/05/2019

91

Quyết định

Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

92

Quyết định

Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

93

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013

Ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

25/07/2019

94

Quyết định

Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

95

Quyết định

Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

96

Quyết định

Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 39/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

97

Quyết định

Số 56/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013

Về việc ban hành quy định tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia là lao động nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý việc tạm trú đối với người nước ngoài tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/10/2019

98

Quyết định

Số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

99

Quyết định

Số 62/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

100

Quyết định

Số 63/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/07/2019

101

Quyết định

Số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

102

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

103

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014

Về cấp bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

104

Quyết định

Số 1709/QĐ-UBND ngày 28/7/2014

Về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/03/2019

105

Quyết định

Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

106

Quyết định

Số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

22/12/2019

107

Quyết định

Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

108

Quyết định

Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

109

Quyết định

Số 31/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

110

Quyết định

Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

111

Quyết định

Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

112

Quyết định

Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

113

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

114

Quyết định

Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Về việc ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí sử dụng bến, bãi.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

115

Quyết định

Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

116

Quyết định

Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

117

Quyết định

Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/09/2019

118

Quyết định

Số 64/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá và phân cấp quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/01/2020

119

Quyết định

Số 65/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

120

Quyết định

Số 68/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

121

Quyết định

Số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015-2019

Bị thay thế bởi Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024

01/01/2020

122

Quyết định

Số 72/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Về việc Quy định về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg , ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

123

Quyết định

Số 80/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Về điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

124

Quyết định

Số 81/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

06/01/2020

125

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

126

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

03/05/2019

127

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

09/08/2019

128

Quyết định

Số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

09/04/2019

129

Quyết định

Số 57/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

Công bố dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

130

Quyết định

Số 59/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

131

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

01/06/2019

132

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Bị thay thế bởi Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024

01/01/2020

133

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

Ban hành Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025

07/07/2019

134

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

07/12/2019

135

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

136

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/09/2019

137

Quyết định

Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

138

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 03/02/2017

Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

01/01/2020

139

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

01/01/2019

140

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025

07/07/2019

141

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/09/2019

142

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

06/08/2019

143

Quyết định

Số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025

28/06/2019

144

Quyết định

Số 47/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/08/2019

145

Quyết định

Số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

01/01/2019

146

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018

Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/01/2020

147

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

25/01/2019

148

Quyết định

Số 45/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020

01/01/2020

149

Quyết định

Số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Chương 1 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

06/08/2019

150

Quyết định

Số 05/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

Bị thay thế bởi Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024

01/01/2020

Tổng cộng: 150 văn bản (54 Nghị quyết và 96 Quyết định)