Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 373/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UBND TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực một phần

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

140/2015/NQ-HĐND ngày 11/7/2015

về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

sửa đổi, bổ sung các Khoản: 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 11 Điều 1

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 128/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

20/7/2019

2

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020), tỉnh Lâm Đồng

Phụ lục 1 và Phụ lục 2

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 130/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lâm Đồng

10/7/2019

3

Nghị quyết

29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

về việc thông qua Đề án Xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung “Thẩm định phương án giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định” của một phần Khoản 2 Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 157/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ một phần khoản 2, Phần thứ ba Đề án Xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

07/12/2019

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

4

Quyết định

69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Địa danh và Giá đất của một số đoạn đường trong danh mục bảng giá các loại đất tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi các Quyết định:
+ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
+ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
+ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
+ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;

30/3/2019

 

 

 

 

 

 + Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
 + Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
 + Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;
+ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh.

 

5

Quyết định

52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Khoản 1 Điều 27 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 27 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh

25/8/2019

6

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Khoản 1, 2 Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh

10/3/2019

7

Quyết định

70/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Điều 5 và Điều 12 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh

10/9/2019

8

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

Điều 21 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh

25/12/2019

9

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Điểm b, Khoản 5 Điều 7 và Điều 25 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh

30/8/2019

10

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 26 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh

01/11/2019

11

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Điều 36, Điều 37 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh

01/8/2019

12

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Điều 23 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh

01/8/2019

13

Quyết định

47/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016

về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Điều 21 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh sửa đổi Điều 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

20/9/2019

14

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

Ban hành Quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 4 Điều 3; Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh

01/4/2019

15

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2019

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Bảng giá đất ở tại đô thị ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

30/3/2019

16

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Khoản 3 Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điểm b khoản 6 và Điểm b khoản 7 Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

01/12/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UBND TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

24/2005/NQ-HĐND ngày 01/02/2005

về việc hỗ trợ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi được điều động, luân chuyển

Được thay thế bởi Nghị quyết số 146/2019/NQ-HĐND ngày 31/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan khi được điều động, luân chuyển, biệt phái

10/11/2019

2

Nghị quyết

141/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010

Về mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Lâm Đồng; mức chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và đối tượng khách trong nước được mời cơm tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 03/6/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng

13/6/2019

3

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 03/6/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao có thành tích cao thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý

13/6/2019

4

Nghị quyết

75/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017

về việc thông qua Biểu giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập và biểu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 129/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy Bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng

01/8/2019

5

Nghị quyết

84/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 130/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lâm Đồng

10/7/2019

6

Nghị quyết

97/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

Hết ngày 31/12/2019

7

Nghị quyết

129/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019

Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý

Được thay thế bởi Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý

17/12/2019

QUYẾT ĐỊNH

8

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

ban hành cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

02/5/2019

9

Quyết định

48/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh

01/9/2019

10

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

Quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại và nguyên tắc xác định giá của nhà, xe và các loại tài sản khác để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định 41/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/10/2019

11

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh

10/9/2019

12

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

13

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012

ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

01/12/2019

14

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013

ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/3/2019

15

Quyết định

52/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

ban hành Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/12/2019

16

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

về việc quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh Quy định mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

10/7/2019

17

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015

ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/4/2019

18

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 13/3/2015

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 7, Chương II quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

01/12/2019

19

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

01/8/2019

20

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2015

ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/4/2019

21

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng”

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

15/6/2019

22

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

ban hành Quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/12/2019

23

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/4/2019

24

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/11/2019

25

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

26

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

27

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

28

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

29

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

30

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

31

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

32

Quyết định

10/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

33

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

34

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

35

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

36

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

30/3/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

40/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011

về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bởi Nghị quyết số 104/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng

25/7/2014

Ghi chú *: Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

2

Nghị quyết

84/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

Hết ngày 31/12/2014

3

Nghị quyết

144/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

Về kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng

Hết hiệu lực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND năm 2004 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

Hết ngày 31/12/2016

4

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

Hết ngày 31/12/2018

5

Nghị quyết

77/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

Hết ngày 31/12/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có.