Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN VÀ NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số: 1738/STP-XD&KTVBQPPL ngày 30/12/2019 về việc đề nghị công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần và ngưng hiện lực năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần và ngưng hiện lực năm 2019, cụ thể như sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần;

3. Danh mục văn bản ngưng hiện lực.

(Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TTHĐND các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TT>ĐT tỉnh
- Lưu: VT, NC2.
(T-30b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPLL CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015

Về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025.

Từ ngày 01/01/2020

2.

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 01/01/2020

QUYẾT ĐỊNH

3.

Quyết định

23/2005/QĐ-UBND ngày 17/8/2005

Về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn các công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đảm bảo an toàn các công trình lân cận và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 01/8/2019

4.

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND ngày 25/6/2007

Về việc ban hành quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Từ ngày 07/7/2019

5.

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008

Về Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Từ ngày 16/8/2019

6.

Quyết định

52/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

Về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ- UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Từ ngày 16/8/2019

7.

Quyết định

56/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động, chế độ chính sách của lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động, chế độ chính sách của lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 09/12/2019

8.

Quyết định

42/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Về Ban hành Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 Ban hành Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 11/11/2019

9.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 23/05/2012

Bàn hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông được địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 15/10/2019

10.

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 05/07/2012

Về việc ban hành quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 20/11/2019

11.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính “một cửa liên thông” các dự án đầu tư trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 về việc ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 10/10/2019

12.

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012

Ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 26/7/2019

13.

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 10/10/2019

14.

Quyết định

50/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

Ban hành Quy định về thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm của người có uy tín, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 11/11/2019

15.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 06/02/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 11/8/2019

16.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 18/03/2015

Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Từ ngày 16/8/2019

17.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 18/03/2015

Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Từ ngày 16/8/2019

18.

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 28/05/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ ngày 24/6/2019

19.

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 02/12/2019

20.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND ngày 25/05/2016

Quy định về quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 21/10/2019

21.

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh “Về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 10/5/2019

22.

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017-2025

Được thay thế bởi Quyết, định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 18/6/2019

23.

Quyết định

26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

Về việc ban hành đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Từ ngày 01/01/2020

Tổng số: 23 văn bản QPPPL

Trong đó: 02 Nghị quyết; 21 Quyết định

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

n loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành VB; tên gọi của VB/ trích yếu nội dung VB

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND ngày 19/07/2012 của HĐND tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc

- Khoản 1 Điều 3;

- Điểm a, b, c Khoản 3 Điều 3;

- Tiết 1, tiết 2 điểm d Khoản 3 Điều 3.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh phúc

Từ ngày 01/01/2020

2.

Nghị quyết

53/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.

- Nội dung số thứ tự 4,5,6 của Bảng biểu tại điểm a Khoản 1 Điều 1.

- Điểm c Khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi một số nội dung Khoản 2 Điều 1 nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách thưởng cho học sinh, sinh viên đạt giải, đỗ thủ khoa và giáo viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi học sinh giỏi, sinh viên giỏi.

Từ ngày 26/7/2019

QUYẾT ĐỊNH

3.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 1 Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh

Từ ngày 16/8/2019

4.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 1, 2, 3 Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 06/08/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Từ ngày 16/8/2019

5.

Quyết định

30/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 28/10/2019

6.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 14/06/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 24/6/2019

7.

Quyết định

35/2016/QĐ-UBND ngày 19/07/2016 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBDN tỉnh Về việc sửa đổi Khoản 2, điều 3 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 18/11/2019

8.

Quyết định

4005/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 08/08/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 4005/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Từ ngày 19/8/2019

9.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

- Khoản 2 Điều 3;

- Điểm a Khoản 4 Điều 3;

- Cụm từ “thị xã Phúc Yên” tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm a Khoản 5 Điều 3.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3, Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 20/5/2019

10.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 2 Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/08/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng UBND tỉnh

Từ ngày 19/8/2019

11.

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định;

- Khoản 4 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 12/4/2019

12.

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 và Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung 2.2 Khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/04/2019 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung 2.2, Khoản 2, Điều 4, Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 15/4/2019

13.

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 06/01/2020

Tổng số: 13 văn bản (Trong đó 02 Nghị quyết và 11 Quyết định)

 

DANH MỤC VĂN BẢN QPLL CỦA HĐND, UBND TỈNH NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 392/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do ngưng hiệu lực

Thời điểm ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

14/2019/UBND ngày 26/03/2019

Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Được ngưng hiệu lực tại Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND 30/09/2019 của UBND tỉnh Về việc ngưng hiệu lực Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Bổ sung, sửa đổi mức giá đối với một số dịch vụ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy định một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 30/6/2020

Tổng số: 01 Quyết định