Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 37/STP-VBQPPL ngày 20/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH; VPCP;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Như Điều 2;
- CVP, các PVP;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, NC1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Trọng Tấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Gồm 32 văn bản: 12 Nghị quyết; 17 Quyết định; 03 Chỉ thị)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Nghị quyết (12 Nghị quyết)

01

Nghị quyết

214/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Thọ, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 thay thế

22/7/2019

02

Nghị quyết

04/2013/NQ-HĐND ngày 15/07/2013

Về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Trưởng Ban công tác mặt trận và Chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư.

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 thay thế

01/01/2020

03

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; Hỗ trợ kinh phí hoạt động các chi hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở khu đặc biệt khó khăn và an toàn khu.

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 thay thế

01/01/2020

04

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội trưởng Hội người cao tuổi ở khu dân cư.

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 thay thế

01/01/2020

05

Nghị quyết

15/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Về hỗ trợ chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020.

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 thay thế

01/8/2019

06

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014

Về bảng giá đất 5 năm (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019

01/01/2020

07

Nghị quyết

02/2015/NQ-HĐND ngày 10/07/2015

Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật Đầu tư công.

Thực hiện theo Luật Đầu tư công năm 2019

01/01/2020

08

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 19/07/2016

Về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 thay thế

01/8/2019

09

Nghị quyết

10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ

Hết đối tượng thực hiện

31/12/2019

10

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017

Về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 thay thế

01/01/2020

11

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hết thời gian thực hiện

01/01/2020

12

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

Về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019

Hết thời gian thực hiện

31/12/2019

II

Quyết định (17 Quyết định)

01

Quyết định

1279/2001/QĐ-UBND ngày 11/5/2001

Quy định cơ chế tài chính cho Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ.

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 bãi bỏ.

01/6/2019

02

Quyết định

1628/2006/QĐ-UBND ngày 06/07/2006

Về việc thành lập Thanh Tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

08/10/2018

03

Quyết định

2213/2006/QĐ-UBND ngày 04/08/2006

Về việc ban hành quy định xử lý thực bì bằng phương pháp đốt.

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 thay thế.

15/12/2019

04

Quyết định

144/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008

Về việc ban hành quy chế quản lý cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 thay thế.

15/11/2019

05

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

Về việc quy định giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 thay thế.

01/9/2019

06

Quyết định

31/2013/QĐ-UB ngày 26/9/2013

Về việc ban hành Cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 bãi bỏ

26/8/2019

07

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Về Bảng giá đất 05 năm (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 thay thế.

01/01/2020

08

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Về việc sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 căn cứ tính lệ phí trước bạ với nhà, đất, xe ô tô, xe máy và tàu thuyền vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 thay thế.

01/9/2019

09

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019.

22/7/2019

10

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

Quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 bãi bỏ

20/8/2019

11

Quyết định

41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014.

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 thay thế.

01/01/2020

12

Quyết định

29/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

Về việc phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý xây dựng của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 12/09/2019 thay thế.

25/9/2019

13

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

Về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 thay thế.

01/01/2020

14

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 bãi bỏ

20/8/2019

15

Quyết định

36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Hết thời gian thực hiện

01/01/2020

16

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2014-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014; Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 thay thế.

01/01/2020

17

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 thay thế.

01/01/2020

III

Chỉ thị (03 Chỉ thị)

01

Chỉ thị

14/1999/CT-UB ngày 22/04/1999

Tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

Thực hiện theo Luật Hộ tịch năm 2014

01/01/2016

02

Chỉ thị

10/2002/CT-UBND ngày 30/05/2002

Về một số biện pháp ngăn chặn tình trạng săn bắn, buôn bán, vận chuyển và sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Thực hiện theo Luật Lâm nghiệp năm 2017

01/01/2019

03

Chỉ thị

10/2008/CT-UBND ngày 10/06/2008

Tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng và hạ tầng kỹ thuật thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT- BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

15/8/2016.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Gồm: 07 Quyết định)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

1522/2005/QĐ-UBND ngày 09/6/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

khoản 2 Điều 3

Thực hiện theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019.

20/5/2019

02

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 18 phần Quy định

Thực hiện theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019.

01/01/2020

03

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Điều 3; điểm a khoản 3 Điều 6; khoản 3 Điều 8; khoản 1 Điều 9; khoản 2, khoản 6; khoản 11 Điều 12; khoản 1, khoản 4 Điều 17; khoản 1, khoản 2 Điều 18; khoản 1 Điều 22; khoản 2 Điều 24; điểm a, d khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Quy định

Thực hiện theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019.

01/12/2019

04

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Khoản 1 Điều 1

Thực hiện theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019.

20/09/2019

05

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Phú Hà, Thị Xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Khoản 1 Điều 3 của quy định

Thực hiện theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019

01/10/2019

06

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 20/04/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Khoản 1 Điều 10 quy chế

Thực hiện theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019

30/07/2019

07

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Khoản 1 Điều 11

Thực hiện theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 05/9/2019

15/09/2019