Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 06/TTr-STP ngày 16/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là văn bản QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2019, cụ thể như sau:

1. Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2019: 14 văn bản, trong đó:

a) Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 09 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo);

b) Văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 05 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo).

2. Văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực năm 2019: 112 văn bản, trong đó:

a) Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 87 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo);

b) Văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 25 văn bản (Chi tiết tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Sở Tư pháp; Sở Nội vụ;
- Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, các CV, NC3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 229/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 09 Nghị quyết

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

03/2000/NQ-HĐND ngày 24/07/2000

Về việc phê chuẩn quy chế quản lý và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 bãi bỏ

01/8/2019

2.

Nghị quyết

42/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016

Về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 thay thế

01/8/2019

3.

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016

Về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 thay thế 11/2018/NQ-HĐND

01/01/2019

4.

Nghị quyết

53/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016

Quy định mức chi cho hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 05/2019 ngày 10/7/2019 thay thế

01/8/2019

5.

Nghị quyết

Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016

Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 thay thế

01/01/2019

6.

Nghị quyết

57/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016

Ban hành quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 thay thế

01/8/2019

7.

Nghị quyết

70/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016

Về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa hàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 thay thế

01/01/2019

8.

Nghị quyết

85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 thay thế

01/01/2019

9.

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 21/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 thay thế

01/01/2019

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 229/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 05 Nghị quyết

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị quyết

37/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Khoản 3, Khoản 4, Điều 1.

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 bãi bỏ

01/8/2019

2

Nghị quyết

69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện.

Điểm 3.1, khoản 3, Điều 1; điểm 2.4, khoản 2 và điểm 3.3, khoản 3, Điều 1; cụm từ “người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” quy định tại khoản 1, Điều 1.

Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

01/01/2019

3.

Nghị quyết

79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo Luật phí và lệ phí.

Điểm a, Khoản 3, Điều 2; Điểm b, Khoản 3, Điều 2.

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 sửa đổi

01/8/2019

4.

Nghị quyết

89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020.

Khoản 5 Điều 6, Khoản 4 Điều 9.

Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

01/01/2019

5.

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Điểm b, điểm c khoản 3 Điều 1; Phụ lục các mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 sửa đổi

01/01/2020

 

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 229/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 60 Quyết định, 27 Chỉ thị

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH

10.

Quyết định

29/QĐ-UB ngày 18/11/1991

Về việc quản lý tiêu chuẩn và tổ chức kinh doanh dịch vụ giống, cây trồng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

11.

Quyết định

132/QĐ-UB ngày 07/06/1993

Về việc ban hành quy định cấp báo động mực nước lũ sông Hồng tại thị xã Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

12.

Quyết định

50/QĐ-UB ngày 06/03/1997

Về việc ban hành ban quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

13.

Quyết định

224/QĐ-UB ngày 11/10/1997

Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 bãi bỏ

25/7/2019

14.

Quyết định

104/QĐ-UB ngày 18/05/1998

Về việc thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

15.

Quyết định

181/2001/QĐ-UB ngày 18/05/2001

Về việc công nhận thôn, bản, tổ dân phố và giải quyết chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng đảng, trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

16.

Quyết định

434/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001

Về quản lý hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

17.

Quyết định

103/QĐ-UB ngày 21/03/2003

Về việc nâng cấp Trường Trung học y tế và Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

18.

Quyết định

47/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004

Về việc thành lập Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

19.

Quyết định

48/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004

Về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới giao thông Lào Cai thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

20.

Quyết định

109/2004/QĐ-UB ngày 17/03/2004

V/v chuyển các Trường Bồi dưỡng giáo dục và Trường Đào tạo bồi dưỡng các huyện, thị xã thành "Trung tâm Giáo dục thường xuyên"

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

21.

Quyết định

397/2004/QĐ-UB ngày 28/07/2004

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã - tỉnh Lào Cai

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 bãi bỏ

15/7/2019

22.

Quyết định

642/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004

Về việc sửa đổi, điều chỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban phát triển xã ban hành kèm theo Quyết định số 397/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 bãi bỏ

15/7/2019

23.

Quyết định

36/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005

Về việc áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

24.

Quyết định

79/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

25.

Quyết định

2750/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005

Về việc ban hành quy định định giá đất công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 bãi bỏ

17/10/2019

26.

Quyết định

33/2006/QĐ-UBND ngày 03/05/2006

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

27.

Quyết định

64/2006/QĐ-UBND ngày 20/07/2006

Ban hành quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

28.

Quyết định

92/2006/QĐ-UBND ngày 26/12/2006

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 bãi bỏ

15/7/2019

29.

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

Ban hành Quy chế giám sát, đánh giá và thông tin phản hồi trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

30.

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 01/03/2007

Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

31.

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

32.

Quyết định

53/2007/QĐ-UBND ngày 08/08/2007

Ban hành quy định chính sách cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

33.

Quyết định

50/2008/QĐ-UBND ngày 15/10/2008

Ban hành quy định quản lý, sử dụng sổ theo dõi hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

34.

Quyết định

59/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

Ban hành Quy định về thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

35.

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 28/05/2009

Về ban hành mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 thay thế

05/8/2019

36.

Quyết định

43/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

37.

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 12/03/2010

Về việc ban hành quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

38.

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 21/9/2010

Ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 bãi bỏ

15/10/2019

39.

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 28/01/2011

Ban hành Quy định một số nội dung về hoạt động chuyển giao Công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 bãi bỏ

10/6/2019

40.

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 thay thế

05/6/2019

41.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 14/06/2012

Ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 thay thế

01/5/2019

42.

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 13/09/2012

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 bãi bỏ

17/10/2019

43.

Quyết định

64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

44.

Quyết định

08/2013/QĐ- UBND ngày 23/04/2013

Ban hành quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 bãi bỏ

17/10/2019

45.

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 thay thế

05/6/2019

46.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013

Ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

47.

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

48.

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục về giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

49.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Ban hành Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

50.

Quyết định

59/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Ban hành quy định về quản lý giảng viên kiêm chức tỉnh Lào Cai

Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 thay thế

10/12/2019

51.

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND ngày 06/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

52.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014

Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

53.

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Ban hành Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

54.

Quyết định

39/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; khai thác tận dụng lâm sản để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

55.

Quyết định

59/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi; giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

56.

Quyết định

67/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

57.

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

58.

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 thay thế

01/4/2019

59.

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 thay thế

01/4/2019

60.

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

61.

Quyết định

 

49/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016

Về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí NSNN đảm bảo cho công tác xây dựng dự thảo văn bản QPPL của HĐND do UBND cùng cấp trình và công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL của UBND trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

62.

Quyết định

55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 bãi bỏ

10/3/2019

63.

Quyết định

66/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

Ban hành Quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

64.

Quyết định

140/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 bãi bỏ

12/8/2019

65.

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

66.

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

67.

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Sửa đổi một số điều của Quy định về tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

68.

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 thay thế

01/01/2019

69.

Quyết định

48/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Quy chế quản lý, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 thay thế

15/12/2019

CHỈ THỊ

1.

Chỉ thị

19/CT-UB ngày 31/10/1998

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra kiểm tra đối với các Doanh nghiệp

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

2.

Chỉ thị

12/2002/CT-UB ngày 25/07/2002

Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

3.

Chỉ thị

09/2003/CT-UB ngày 28/07/2003

V/v tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh phòng chống mại dâm

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

4.

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 09/08/2004

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

5.

Chỉ thị

08/2005/CT-UB ngày 31/3/2005

Về việc quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống dấu hiệu cột mốc Quốc giới

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 bãi bỏ

15/7/2019

6.

Chỉ thị

22/2005/CT-UB ngày 05/10/2005

Tăng cường công tác tiêm phòng dịch cúm gia cầm

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

7.

Chỉ thị

02/CT-UBND ngày 15/01/2007

Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

8.

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 28/08/2008

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

9.

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND ngày 23/09/2008

Về việc đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp.

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

10.

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND ngày 25/11/2008

Tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

11.

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND ngày 21/07/2009

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

12.

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 12/04/2010

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng - vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

13.

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND ngày 20/05/2010

Về việc toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

14.

Chỉ thị

05/2010/CT-UBND ngày 20/5/2010

V/v tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

15

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND ngày 06/07/2010

Về việc tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy và học nghề đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

16.

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010

Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

17.

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 23/12/2010

Về tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

18.

Chỉ thị

02/2011/CT-UB ngày 26/12/2011

Về việc tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 bãi bỏ

15/8/2019

19.

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND ngày 15/11/2012

Về tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tỉnh Lào Cai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

20.

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND ngày 17/05/2013

Về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 bãi bỏ

18/8/2019

21.

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND ngày 20/12/2013

Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 bãi bỏ

15/7/2019

22.

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND ngày 17/4/2014

Về việc triển khai thực hiện pháp Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

23.

Chỉ thị

03/2014/CT-UBND ngày 16/7/2014

Về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 bãi bỏ

15/6/2019

24.

Chỉ thị

04/2014/CT-UBND ngày 25/12/2014

Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 bãi bỏ

15/7/2019

25.

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND ngày 09/7/2015

Về tăng cường hiệu lực thực hiện chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 bãi bỏ

17/10/2019

26.

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND ngày 05/8/2015

Về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 bãi bỏ

30/8/2019

27.

Chỉ thị

03/2015/CT-UBND ngày 16/11/2015

Về việc tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 bãi bỏ

17/10/2019

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 229/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 25 Quyết định

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

6.

Quyết định

472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thành phố Lào Cai

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 bãi bỏ

01/10/2019

7.

Quyết định

57/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 13, Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 22, Điều 26, khoản 1 Điều 33

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 sửa đổi

10/11/2019

8.

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế đánh giá Kiểm soát viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quỹ Đầu tư phát triển thuộc UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo

- Điểm b khoản 3 Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định

- Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 sửa đổi

10/10/2019

9.

Quyết định

60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 Ban hành quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai

Điều 3, Điều 5, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 19, Điều 20, khoản 3 và khoản 4 Điều 6, Điều 20 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 sửa đổi

20/10/2019

10.

Quyết định

91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 ban hành quy định về ban hành quy định về bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số thứ tự 26, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 85, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 86, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 125, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 380, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 381 (phố Mỏ Sinh (B6)), mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 382, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 385, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 401, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 406, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 3, mục 8, phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 4, mục 8, phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 11, mục 8, phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 12, mục 8, phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 35, mục 8, phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 72, mục 2, phụ lục số V, VI, VII; Số thứ tự 255, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 553, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 577, mục 5 phụ lục số II, III, IV; Số thứ tự 33, mục 5 phụ lục số V, VI, VII

Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

01/01/2019

Tuyến, đoạn đường thuộc Trung tâm cụm xã Bản Vược, Huyện Bát Xát tại số thứ tự 10, Điểm 3.1, Khoản 3 của các Phụ lục số: V, VI, VII.

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 sửa đổi

01/7/2019

11.

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Điểm c, d Khoản 7 Điều 2, điểm a khoản 2 Điều 3, Khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 sửa đổi

01/4/2019

12.

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 sửa đổi

01/3/2019

13.

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 1, điểm d khoản 6 Điều 2, khoản 2 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 sửa đổi

10/9/2019

14.

Quyết định

62/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai

Điểm a khoản 8 Điều 2, Khoản 17 Điều 2, Khoản 2 Điều 3, khoản 15, khoản 16 Điều 2, điểm a khoản 3 Điều 3

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 sửa đổi

01/4/2019

15.

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lào Cai

Khoản 11 Điều 2, điểm b khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lào Cai

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 sửa đổi

01/4/2019

16.

Quyết định

65/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai

Khoản, khoản 4 Điều 1, Khoản 10 Điều 2, Khoản 2 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lào Cai

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 sửa đổi

01/4/2019

17.

Quyết định

66/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, Khoản 4 Điều 1, Khoản 13 Điều 2 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 sửa đổi

01/4/2019

18.

Quyết định

69/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà năm học 2015-2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Khoản 3, khoản 4 Điều 1

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 bãi bỏ

20/9/2019

19

Quyết định

69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 sửa đổi

10/3/2019

20

Quyết định

94/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 Ban hành Quy định về việc đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đi tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

cụm từ "cơ quan dân tộc" quy định tại Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 3; Khoản 1, Khoản 2 Điều 8; Khoản 3 Điều 2; Điều 6 và Khoản 3 Điều 9

Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 bãi bỏ

12/01/2019

21

Quyết định

Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tiêu đề Khoản 2 Điều 3; điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 3; khoản 4 Điều 5; khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 10; cụm từ “Sở Giao thông vận tải”

Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 sửa đổi

15/9/2019

22

Quyết định

148/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 Ban hành Quy định trình tự kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc; thu hồi đất vắng chủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, Khoản 7 Điều 3; Điểm b, điểm c Khoản 3 Điều 4; Điểm đ, điểm e Khoản 3 Điều 4; Khoản 4, khoản 5 Điều 5

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 sửa đổi

10/7/2019

23

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 9 của Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 sửa đổi

10/4/2019

24.

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014. Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2016, Quyết định số 110/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh

Điểm 1.1 khoản 1 mục I Phụ lục II.a; Điểm 1.1 khoản 1 mục I Phụ lục IIIa; Điểm 1.1 khoản 1 mục I Phụ lục Iva; số thứ tự I.7.1 mục A Phụ lục số XVIII

Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

01/01/2019

Tuyến, đoạn đường thuộc xã San Sả Hồ, Huyện Sa Pa tại Số thứ tự 2 Mục I của Phụ lục số XI.a và tại điểm 2.1 Số thứ tự 2 Mục I của các Phụ lục số: XII.a, XIII.a. XIV.a, XV.a

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 sửa đổi

01/7/2019

25.

Quyết định

50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 7, Điều 9 của quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 sửa đổi

10/10/2019

26.

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 Ban hành quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 6 Điều 5, Khoản 3 Điều 6, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 36 của quy định một số nội dung cụ thể về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 sửa đổi

10/4/2019

27

Quyết định

11/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7 của Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 sửa đổi

15/4/2019

28.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Khoản 1 Điều 5, Điểm d Khoản 1 và Khoản 5 Điều 14, Điều 4, Khoản 5 Điều 5, Điều 9, Điều 11, Khoản 4 Điều 13, Điểm a Khoản 2 Điều 14, Khoản 2 Điều 15

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 sửa đổi

15/7/2019

29.

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai

Khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai

Quyết định số 22/2019 ngày 11/6/2019 sửa đổi

25/6/2019

30.

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 8, Điều 10, Khoản 1 Điều 14 Điều 6 của quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 sửa đổi

15/4/2019