Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 443/TTr-STP ngày 14 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Thành phố ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019, gồm 51 văn bản, trong đó: 42 văn bản (07 Nghị Quyết, 35 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ; 9 văn bản (03 Nghị quyết và 06 Quyết định) hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử và Công báo Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- TTTU, TTHĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, các phòng CM, TTTH&CB, HCTC;
- Cổng giao tiếp ĐTTP;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Mẫu số 03
ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND Thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013

Về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu được từ bán nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

07/03/2019

2.

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

01/04/2019

3.

Quyết định

2544/QĐ-UBND ngày 11/04/2013

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/04/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

21/04/2019

4.

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội có chức năng, nhiệm vụ, chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND Thành phố cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần.

23/05/2019

5.

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội.

23/05/2019

6.

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

Về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 20/05/2019 của UBND Thành phố ban hành quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

30/05/2019

7.

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/05/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô".

30/05/2019

8.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Ban hành quy định phân công trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/07/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15/07/2019

9.

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 06/09/2010

Ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 11/09/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

21/09/2019

10.

Quyết định

50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/09/2019 của UBND Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

30/09/2019

11.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 26/01/2017

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

17/10/2019

12.

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 03/03/2017

Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND Thành phố ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

28/10/2019

13.

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Ban hành quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

25/10/2019

14.

Quyết định

819/QĐ-UBND ngày 21/02/2018

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

25/10/2019

15.

Quyết định

27/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015

Về việc quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND Thành phố ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội".

31/10/2019

16.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

03/11/2019

17.

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010

Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15/11/2019

18.

Quyết định

45/2010/QĐ-UBND ngày 13/09/2010

Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15/11/2019

19.

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15/11/2019

20.

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

15/11/2019

21.

Quyết định

42/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND Thành phố ban hành "Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội".

26/12/2019

22.

Quyết định

80/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

Ban hành quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

23.

Quyết định

92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Ban hành quy định về quản lý Hồ Tây

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

24.

Quyết định

123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

Về việc ban hành quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

25.

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

26.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Về việc ban hành quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

27.

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Về việc Ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

28.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

29.

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013

Về việc ban hành quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

30.

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

31.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

32.

Quyết định

56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

33.

Quyết định

96/2007/QĐ-UB ngày 28/8/2007

Ban hành quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố bãi bỏ các quyết định của UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

25/12/2019

34.

Quyết định

96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành quy định về giá, các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

01/01/2020

35.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND Ngày 30/05/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

01/01/2020

36.

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND ngày 04/07/2017

Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

01/05/2019

37.

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 21/04/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

01/08/2019

38.

Nghị quyết

05/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018

Quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019

Hết hiệu lực theo năm học.

01/06/2019

39.

Nghị quyết

03/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải (Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thủ đô).

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của HĐND Thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải

20/07/2019

40.

Nghị quyết

01/2019/NQ-HĐND ngày 09/04/2019

Về mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của HĐND Thành phố về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải

20/07/2019

41.

Nghị quyết

08/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013

Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của HĐND Thành phố về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/07/2019 của HĐND Thành phố về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/08/2019

42.

Nghị quyết

02/2019/NQ-HĐND ngày 09/04/2019

Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 của HĐND Thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

01/01/2020

 

 

Mẫu số: 04

Ban bành kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND Thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Điểm c, Khoản 2, Điều 1; Điều 4

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 14/03/2019 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của luật phí và lệ phí.

24/03/2019

2.

Quyết định

4380/QĐ-UBND ngày 25/08/2009 của UBND Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 1 Điều 2

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/04/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/04/2019

3.

Quyết định

1844/QĐ-UBND ngày 03/05/2012 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/08/2009 của UBND Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoản 1, Điều 1

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11/04/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/04/2019

4.

Quyết định

18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Điểm a, Khoản 2, Điều 1

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

28/10/2019

5.

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/3018 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Điều 14

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thành phố sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội

01/12/2019

6.

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Tiết a Điểm 5.1 khoản 5 Điều 9

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố

02/01/2020

7.

Nghị quyết

19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Thành phố về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở (Phụ lục 02; 03; 04 của Nghị quyết còn hiệu lực)

Phụ lục 03

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

01/08/2019

8.

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

Điều 2

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội

14/12/2019

9.

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tiểu mục 3.4, mục 3 phụ lục số 05

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư 124/2018/TT-BTC

01/01/2020