Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 06 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định này.

(Mẫu số 03 và Mẫu số 04 kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Đoàn đại biểu QH tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.Th (55b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Mẫu số 03:

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A, VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019

18/11/2019

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

2

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh

01/12/2019

SỞ TÀI CHÍNH

3

Quyết định

18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019

03/6/2019

4

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và mức thu tiền giảng dạy chất lượng cao của trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2018-2019

Thay thế bằng Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2019

20/8/2019

5

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 14/4/2018

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2018

Thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

01/01/2019

6

Quyết định

16/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

Quy định về giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019

15/4/2019

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

7

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội; người sau cai nghiện ma tuý và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bằng Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019

20/01/2019

SỞ TƯ PHÁP

8

Chỉ thị

11/2010/CT-UBND ngày 09/6/2010

Về việc tăng cường chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019

01/11/2019

9

Chỉ thị

07/2015/CT-UBND ngày 15/4/2015

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019

01/11/2019

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

10

Chỉ thị

19/2004/QĐ-UBND ngày 20/8/2004

Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

01/8/2019

11

Quyết định

08/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018

Ban hành Quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019

01/8/2019

SỞ NỘI VỤ

12

Quyết định

22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

01/01/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về ban hành quy định hạn mức giao đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thay thế bằng Quyết định số 2/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh

12/10/2018

2

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh

12/10/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

Mẫu số 04:

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1

Nghị quyết

01/2019/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 về sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư để thành lập thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

Khoản 2 Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019

01/8/2019

2

Nghị quyết

09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về việc đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

Khoản 5 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 29/8/2019

01/10/2019

SỞ NỘI VỤ

3

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Khoản 24 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

01/11/2019

4

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Khoản 27 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

01/11/2019

5

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Khoản 27 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

01/11/2019

6

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Khoản 14 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

01/11/2019

7

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Khoản 21 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

01/11/2019

8

Quyết định

09/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 26 Điều 2

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

01/11/2019

9

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư

- Điều 3,4,5,8,11; Khoản 1 Điều 7; điểm e khoản 2 Điều 7; khoản 4 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 3 Điều 15

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019

10/6/2019

SỞ TÀI CHÍNH

10

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Khoản thu phí tại số thứ tự 3.3; 3, 4; 5.1 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019

08/01/2019

11

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mục III. Chế độ chi tiếp khách nước ngoài, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019

01/8/2019

12

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019

25/3/2019

13

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Điểm b khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 1

Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019

05/02/2019

SỞ XÂY DỰNG

14

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 3

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019

20/11/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

SỞ NỘI VỤ

1

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

- Cụm từ “Xét đề nghị...”;

- Cụm từ: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký”;

- Điểm 2 khoản 3 Điều 1

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2013

20/12/2018

2

Quyết định

13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

Điều 22, 23; Khoản 1 Điều 24

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

10/12/2018

3

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư.

Điều 2, 4

Bị sửa đổi, bãi bỏ bằng Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

25/12/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản