Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC HỖ TRỢ GIÁ VÉ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ 2A CÁT LINH - HÀ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

(Ngày 09/4/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Luật Đường sắt năm 2017;

Căn cứ Luật Thủ đô năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 29/3/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND ngày 03/4/2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Áp dụng mức chi hỗ trợ giá vé từ ngân sách Thành phố đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng: người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi.

2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 50% giá vé tháng đối với các đối tượng: học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi.

3. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 30% giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Điều 2. Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố:

(1) Tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương án xây dựng giá vé và về chủ trương hỗ trợ của Thành phố; công khai quy trình, thủ tục hỗ trợ để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

(3) Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng nói chung, vận tải hành khách đường sắt đô thị nói riêng.

(4) Trên cơ sở thực hiện quy định hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đô thị năm 2019, tổ chức đánh giá hiệu quả của chính sách này báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019.

2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/4/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/4/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban Đảng TU, VP TU;
- Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Trang thông tin điện tử của HĐND TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc