Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 17 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2019 gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 10 văn bản (Phụ lục I kèm theo, trong đó: 03 Nghị quyết; 07 Quyết định).

2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 09 văn bản (Phụ lục II kèm theo, trong đó: 02 Nghị quyết; 07 Quyết định).

3. Văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc ngưng hiệu lực một phần: Không có.

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2019: Không có.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng Công báo và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu đến hết ngày 31/12/2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND

ngày 06/12/2013

Về Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

16/12/2019

2

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND

ngày 14/7/2017

Về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Được thay thế bằng Nghị quyết số 09/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019

16/12/2019

3

Nghị quyết

10/2018/NQ-HĐND

ngày 06/12/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Hết thời hạn thực hiện

31/12/2019

4

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

ngày 21/2/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

03/9/2019

5

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND

ngày 13/11/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

04/7/2019

6

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND

ngày 12/12/2013

Ban hành Quy định tuyển dụng và chuyển ngạch, nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019

11/11/2019

7

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND

ngày 12/12/2013

Ban hành Quy định tuyển dụng và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

 

 

8

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND

ngày 19/6/2014

Về việc điều chỉnh điểm c và điểm d, khoản 1, Điều 5 của Quy định tiêu chuẩn và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ- UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

03/9/2019

9

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND

ngày 18/5/2016

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thay thế bằng Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

28/10/2019

10

Quyết định

14/2016/QĐ-UBND

ngày 25/7/2016

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước khóm, ấp và Bản Quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

14/4/2019

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Khoản 2, 3 Điều 1

Khoản 2, khoản 3 Điều 1 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/11/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

22/11/2019

2

Nghị quyết

14/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1, mục II, Phần B của định mức về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Khoản 1, mục II, Phần B của định mức về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

22/7/2019

Điểm b khoản 12 mục II Phần B của định mức về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước

Điểm b khoản 12 mục II Phần B của định mức về phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu

16/12/2019

3

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Khoản 5 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4; khoản 5 Điều 3; khoản 1, 2, 4 Điều 6; các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019

08/7/2019

4

Quyết định

23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điều 4; khoản 2 Điều 13; Điều 16; Điều 17; điểm a khoản 1 Điều 18; khoản 2 Điều 31; khoản 1, 2 Điều 32; điểm a khoản 1 Điều 34; khoản 2, 4, 5 Điều 35; khoản 3 Điều 39

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019

18/7/2019

5

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1 Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

25/10/2019

6

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1 Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019

13/12/2019

7

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Khoản 1 Điều 4; khoản 2 Điều 4

Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung; khoản 2 Điều 4 bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ- UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

24/10/2019

8

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công và các chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điểm a, b khoản 2 Điều 6; khoản 1 Điều 10; khoản 1, 2 Điều 13; điểm b, d, g, o, r khoản 3 Điều 13; Phụ lục 4

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019

13/9/2019

9

Quyết định

24/2017/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 ban hành Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Điểm b, c khoản 2 Điều 2; khoản 1, 2 Điều 7; khoản 1 Điều 9; Điều 10; khoản 3 Điều 11; khoản 1, 2, 3 Điều 12; khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 15; khoản 1 Điều 18

Đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019

13/9/2019