Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2019, tổng số có 18 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 06 văn bản hết hiệu lực một phần (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; mức chi tổ chức các giải thể thao và điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ- HĐND ngày 08/12/2011

Khoản 1 Điều 1

Thay thế bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

2.

Nghị quyết

13/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và phụ nữ mại dâm hoàn lương

Khoản 2 Điều 1

Hết thời gian có hiệu lực

01/01/2020

3.

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu vực

Điều 3, Điều 8, Điều 10, Điều 20

Thay thế, bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ- UBND ngày 24/01/2019

11/02/2019

4.

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 Về việc quy định quản lý hoạt động khoáng sản

Điều 5

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ- UBND ngày 17/4/2019

17/4/2019

5.

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố

Điểm d khoản 1 Điều 4

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2019/QĐ- UBND ngày 15/7/20019

25/7/2019

6.

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Điểm d, g, h khoản 2 Điều 3

Bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2019/QĐ- UBND ngày 15/7/2019

25/7/2019

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

02/2010/NQ- HĐND ngày 25/6/2010

Ban hành Quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ- HĐND ngày 12/7/2019

01/01/2020

2.

Nghị quyết

11/2014/NQ- HĐND ngày 05/12/2014

Về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ- HĐND ngày 25/6/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các Hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ- HĐND ngày 12/7/2019

01/01/2020

3.

Nghị quyết

12/2014/NQ- HĐND ngày 05/12/2014

Về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Hết thời hạn có hiệu lực

 

4.

Nghị quyết

01/2017/NQ- HĐND ngày 07/7/2017

Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thay thế bởi Nghị quyết số 10/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

5.

Nghị quyết

03/2018/NQ- HĐND ngày 11/7/2018

Quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2018 - 2019

Hết thời hạn có hiệu lực

 

6.

Nghị quyết

05/2018/NQ- HĐND ngày 11/7/2018

Về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực

Thay thế bởi Nghị quyết 09/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

7.

Quyết định

32/2010/QĐ- UBND ngày 04/7/2010

Ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ

Căn cứ chính ban hành văn bản hết hiệu lực (Nghị quyết số 02/2010/NQ- HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2019/NQ- HĐND)

01/01/2020

8.

Quyết định

20/2011/QĐ- UBND ngày 27/6/2011

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Thay thế bởi Quyết định số 02/2019/QĐ- UBND ngày 14/01/2019

01/02/2019

9.

Quyết định

07/2014/QĐ- UBND ngày 05/9/2014

Về việc hỗ trợ đầu tư

Căn cứ chính ban hành văn bản hết hiệu lực (Nghị quyết số 02/2014/NQ- HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 07/2018/NQ- HĐND)

01/01/2019

10.

Quyết định

22/2014/QĐ- UBND ngày 26/12/2014

Quy định mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Hết thời gian có hiệu lực

 

11.

Quyết định

13/2014/QĐ- UBND ngày 03/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ- UBND ngày 12/9/2019

30/9/2019

12.

Quyết định

07/2015/QĐ- UBND ngày 10/02/2015

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Quyết định số 06/2019/QĐ- UBND ngày 11/3/2019

25/3/2019

13.

Quyết định

09/2015/QĐ- UBND ngày 05/3/2015

Quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi

Thay thế bởi Quyết định số 10/2019/QĐ- UBND ngày 27/6/2019

15/7/2019

14.

Quyết định

06/2016/QĐ- UBND ngày 26/02/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Hết thời gian có hiệu lực

 

15.

Quyết định

16/2016/QĐ- UBND ngày 13/06/2016

Sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố

Bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ- UBND ngày 17/4/2019

17/4/2019

16.

Quyết định

35/2016/QĐ- UBND ngày 22/11/2016

Về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng.

Thay thế bởi Quyết định số 15/2019/QĐ- UBND ngày 08/8/2019

20/8/2019

17.

Quyết định

02/2017/QĐ- UBND ngày 23/3/2017

Quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

Thay thế bởi Quyết định số 09/2019/QĐ- UBND ngày 18/6/2019

01/7/2019

18.

Quyết định

07/2017/QĐ- UBND ngày 10/11/2017

Về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019)

Hết thời gian có hiệu lực