Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 450/TTr-STP-KTrVB ngày 22 tháng 01 năm 2020 và của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã-thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

NĂM 1998

1

Quyết định

5424/1998/QĐ-UB-QLĐT 15/10/1998

Ban hành bản quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập.

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/05/2019 Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/06/2019

2

Quyết định

1694/QĐ-UBND ngày 30/3/1998

Về việc tạm thu phí giao thông để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 Ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh (nay là đường Nguyễn Văn Linh).

01/01/2020

NĂM 2002

3

Quyết định

130/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002

Về ban hành quy chế quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/05/2019 Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/06/2019

NĂM 2004

4

Quyết định

174/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004

Về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/04/2019 về Bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội.

26/04/2019

NĂM 2007

5

Quyết định

107/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007

Về ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

10/12/2019

NĂM 2008

6

Quyết định

69/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

Về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/08/2019 về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/09/2019

NĂM 2009

7

Nghị quyết

10/2009/NQ-HĐND ngày 09/7/2009

Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 13/07/2019 về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội công lập theo Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ.

01/08/2019

8

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND 10/12/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

20/12/2019

9

Quyết định

103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009

Về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Được thay thế bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND 24/10/2019 Ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019 - 2022.

15/11/2019

NĂM 2010

10

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010

Về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009- 2015.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

11

Quyết định

82/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về giao chỉ tiêu dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

NĂM 2011

12

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện.

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Quy chế (Mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận huyện.

01/01/2020

13

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

14

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

Về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND 01/07/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố.

11/07/2019

15

Quyết định

52/2011/QĐ-UBND ngày 29/07/2011

Về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/04/2019

16

Quyết định

76/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

17

Quyết định

78/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011

Về giao chỉ tiêu dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2012.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

NĂM 2012

18

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

19

Quyết định

55/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012

Về giao chỉ tiêu dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2013.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

20

Quyết định

66/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 Ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

10/09/2019

NĂM 2013

21

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013

Về ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/04/2019

22

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 30/08/2013

Về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/04/2019

23

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013

Ban hành mức thu phí qua đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 Ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại các bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2020

24

Quyết định

58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

Về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

12/12/2019

25

Quyết định

4035/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

Về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ (chiều xe đi ra) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2).

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2020

26

Quyết định

7118/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo quy định tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

01/01/2020

NĂM 2014

27

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

28

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

10/01/2020

29

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

Ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2014 -2015.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

30

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

Về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

31

Quyết định

6360/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

Về điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT An Sương-An Lạc.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 Ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu BOT An Sương - An Lạc.

01/01/2020

32

Quyết định

6563/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí qua cầu Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về Ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu, đường bộ tại Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ.

01/01/2020

NĂM 2015

33

Quyết định

01/2015/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2015

Về Phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 06/10/2019 về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

17/10/2019

34

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015

Về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

05/04/2019

35

Quyết định

22/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

Về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/06/2019 về điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở.

27/06/2019

36

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND 29/05/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/06/2019

37

Quyết định

55/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 Về việc bãi bỏ văn bản.

15/04/2019

NĂM 2016

38

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Ban hành Quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/01/2020

39

Quyết định

490/QĐ-UBND ngày 05/02/2016

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố và quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 07/08/2019 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

20/08/2019

NĂM 2017

40

Quyết định

21/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017

Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Ban hành Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

05/12/2019

41

Quyết định

4819/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2017

Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố và quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 07/08/2019 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

20/08/2019

NĂM 2018

42

Quyết định

09/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 01/08/2019 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/08/2019

43

Quyết định

31/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022.

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/07/2019 Ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022.

15/07/2019

44

Quyết định

47/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

Về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh

26/9/2019

45

Quyết định

1228/QĐ-UBND ngày 29/3/2018

Bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 và Điều 1 Quyết định số 4819/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố và quận - huyện.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 07/08/2019 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

20/08/2019

NĂM 2019

46

Quyết định

11/2019/QĐ-UBND 17/4/2019

Ban hành Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.

Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại văn bản.

31/10/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

NĂM 2012

1

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bãi bỏ một phần nội dung tại Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND

Được bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 20/08/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Bãi bỏ một phần Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành đơn giá vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

01/09/2019

NĂM 2015

2

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 1 Điều 1; Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 Điều 3; Điểm b Khoản 12 Điều 3; Khoản 14 Điều 3; Khoản 15 Điều 3; Khoản 19 Điều 3; Khoản 21 Điều 3; Khoản 22 Điều 3; Điểm e Khoản 31 Điều 3; Khoản 2 Điều 4; Khoản 1 Điều 8; Khoản 8 và Khoản 10 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

15/01/2019

3

Quyết định

58/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Khoản 1 Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4 và Điều 5.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 15/03/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

25/03/2019

NĂM 2016

4

Quyết định

10/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận.

Điểm c Khoản 19 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc bãi bỏ văn bản.

20/11/2019

NĂM 2017

5

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 1 Điều 13; Điều 14; Điều 20; Khoản 1 Điều 21; Khoản 4 Điều 21; Khoản 2 Điều 26; Điều 50; Điều 51 Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017.

15/04/2019

NĂM 2018

6

Nghị quyết

17/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 6 Điều 1 về thời gian triển khai thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 11/05/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

11/05/2019

7

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 13; Điều 6, Điều 7, Điều 8 Chương II, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Chương III và Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7 của Quy định ban hành kèm theo.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

26/9/2019

8

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 4 Điều 40.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

25/11/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019: Không có