Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/QĐ-UBND

 Lạng Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 17/HĐND-PC ngày 08/01/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 16/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 106 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 89 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 17 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần.

(Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TPLS;
- Công báo tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu VT, NC (HTMĐ)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 157 /-UBND ngày 27 /01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thời điểm rà soát: Đến hết ngày 31/12/2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

 

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

08/2000/NQ-HĐND ngày 27/7/2000

Về giữ gìn vệ sinh môi trường

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

2

Nghị quyết

44/2003/NQ/HĐNDKXIII ngày 28/7/2003

Phê chuẩn Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với các chức danh của Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động kiêm nhiệm

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

3

Nghị quyết

20/2004/NQ-HĐND KXIV ngày 26/7/2004

Về tiếp tục thực hiện một số chủ trương, biện pháp quản lý và sử dụng đất đai của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

4

Nghị quyết

61/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

5

Nghị quyết

122/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

6

Nghị quyết

153/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

01/01/2020

 

7

Nghị quyết

17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

 Về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 22/8/2019 bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/9/2019

 

8

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025

20/12/2019

 

9

Nghị quyết

24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

10

Nghị quyết

52/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Được thay thế bằng Được thay thế bằng Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý

20/12/2019

 

11

Nghị quyết

03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018

Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

22/7/2019

 

 

CHỈ THỊ

12

Chỉ thị

06 UB/CT

ngày 07/4/1995

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

13

Chỉ thị

07 CT/UB-KT

 ngày 11/4/1998

Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

14

Chỉ thị

08 CT/UB-KT

ngày 11/4/1998

Về việc tăng cường tiêm phòng, chống dịch gia súc

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

15

Chỉ thị

03/1999/CT-UB

ngày 14/4/1999

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

16

Chỉ thị

08/2000/CT-UB

ngày 08/8/2000

Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

17

Chỉ thị

12/2000/CT-UB

ngày 12/9/2000

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

18

Chỉ thị

14/2000/CT-UB

ngày 03/10/2000

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình 135

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

19

Chỉ thị

15/2000/CT-UB

ngày 03/10/2000

Về đẩy mạnh thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

20

Chỉ thị

18/2000/CT-UB

ngày 30/10/2000

Về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

21

Chỉ thị

06/2002/CT-UB

ngày 08/4/2002

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

22

Chỉ thị

09/2002/CT-UB

 ngày 13/6/2002

Về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường trật tự kỷ cương quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

23

Chỉ thị

12/2002/CT-UB

ngày 04/9/2002

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý ngoại hối trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

24

Chỉ thị

06/2004-CT-UB

ngày 26/3/2004

Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

25

Chỉ thị

10/2004/CT-UB

ngày 04/6/2004

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

26

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

ngày 17/8/2007

Về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

27

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND

ngày 03/7/2008

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

28

Chỉ thị

17/2009/CT-UBND

ngày 15/9/2009

Về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

29

Quyết định

376 UB/QĐ

ngày 07/7/1994

Về việc quy định khung điểm tối đa và tối thiểu của 5 yếu tố phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

30

Quyết định

269 QĐ/UB-XD

ngày 27/3/1996

Quy định một số điểm trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

31

Quyết định

57/1999/QĐ-UB

ngày 13/10/1999

Về chính sách phát triển cây thuốc lá sợi vàng Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

32

Quyết định

22/2000/QĐ-UB

ngày 17/4/2000

Về việc thực hiện mua Bảo hiểm công trình xây dựng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

33

Quyết định

36/2000/QĐ-UB

ngày 21/6/2000

Về việc thực hiện chế độ chi trả đền bù thiệt hại đất đai khi Nhà nước thu hồi

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

34

Quyết định

55/2000/QĐ-UB

Ngày 12/9/2000

Về việc thực hiện một số chính sách trong công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

35

Quyết định

71/2000/QĐ-UB

ngày 05/12/2000

Về việc Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của cán bộ - công chức tăng cường các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

36

Quyết định

19/2001/QĐ-UB

Ngày 17/5/2001

Về việc phân cấp thẩm định phê duyệt phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

37

Quyết định

29/2001/QĐ-UB

 ngày 27/6/2001

Về việc phân công quản lý đất đô thị

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

38

Quyết định

24/2002/QĐ-UB

ngày 31/5/2002

Ban hành “Quy chế công tác kiểm tra các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

39

Quyết định

37/2002/QĐ-UB

ngày 25/9/2002

Về việc ban hành tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tiêu chuẩn làng, bản văn hóa, khối phố văn hóa

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

40

Quyết định

09/2003/QĐ-UB

ngày 14/5/2003

Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các đoạn, tuyến đường nội, ngoại thành thành phố Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

41

Quyết định

10/2003/QĐ-UB-KT

ngày 19/5/2003

Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các loại giống gốc, giống đầu dòng và sản xuất các loại giống cây ăn quả, cây nông lâm nghiệp

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

42

Quyết định

12/2003/QĐ-UB

ngày 03/6/2003

Ban hành bản Quy chế quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

43

Quyết định

54/2004/QĐ-UB

ngày 05/11/2004

Ban hành quy chế tạm thời về xử lý các khoản nợ phải trả không có khả năng trả của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, khi thực hiện cổ phần hóa

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

44

Quyết định

63/2004/QĐ-UB

ngày 27/12/2004

Về việc Ủy nhiệm thu ngân sách cho UBND xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

45

Quyết định

02/2005/QĐ-UB

 ngày 17/01/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

46

Quyết định

33/2005/QĐ-UBND

ngày 14/11/2005

Về việc quy định tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ở trên thửa đất ở có vườn, ao phù hợp với cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

47

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND

ngày 31/8/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

48

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

ngày 12/6/2007

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

49

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

ngày 15/6/2007

Ban hành quy định Bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

50

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND

ngày 02/7/2007

Ban hành quy định hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

51

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND

ngày 07/11/2007

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

52

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

ngày 11/01/2008

Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

53

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

ngày 07/3/2008

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Sở Tài nguyên - Môi trường

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

54

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

ngày 15/4/2008

Về việc ban hành quy chế tiếp công dân

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

55

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND

ngày 27/11/2008

Về việc giao thêm cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

56

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND

ngày 09/12/2008

Ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

57

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND

ngày 11/5/2009

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

58

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

ngày 31/8/2009

Quy định định mức hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

59

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

ngày 27/5/2010

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

60

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND

ngày 27/12/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

61

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

ngày 14/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều trong Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/5/2009

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

62

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2012

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

20/10/2019

 

63

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

ngày 21/5/2012

Ban hành Quy chế thẩm tra cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

64

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

ngày 21/5/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký con dấu

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

65

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

ngày 05/7/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

66

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND

ngày 18/4/2013

Về việc Ban hành tiêu chí và địa bàn xét duyệt học sinh bán trú tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

67

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND

ngày 31/8/2013

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

68

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND

ngày 11/9/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

69

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

ngày 21/01/2018

Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 Bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/01/2020

 

70

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND

ngày 07/7/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng- Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

71

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND

ngày 12/9/2014

Ban hành tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2020.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

72

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND

ngày 20/12/2014

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 -2024

01/01/2020

 

73

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND

ngày 26/01/2015

Bổ sung địa bàn xét duyệt học sinh bán trú theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

74

Quyết định

35/2015/QĐ-UBND

ngày 05/12/2015

Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 -2024

01/01/2020

 

75

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

10/8/2019

 

76

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2016

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

 

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

01/8/2019

 

77

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

10/8/2019

 

78

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND

ngày 14/6/2016

Về việc kéo dài thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

79

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

ngày 22/12/2016

Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 -2024

01/01/2020

 

80

Quyết định

53/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2016

Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/9/2019

 

81

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2017

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 bãi bỏ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

25/9/2019

 

82

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND

ngày 16/3/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; buôn bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

02/8/2019

 

83

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2017

Về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/01/2020

 

84

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

 ngày 19/01/2018

Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3)

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 -2024

01/01/2020

 

85

Quyết định

17/2018/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2018

Về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

01/8/2019

 

86

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2018

Về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

10/12/2019

 

87

Quyết định

43/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

10/5/2019

 

88

Quyết định

45/2018/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2018

Về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn

15/5/2019

 

89

Quyết định

49/2018/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2018

Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

10/5/2019

 

* Danh mục này ấn định 89 văn bản./.

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 157 /-UBND ngày 27 /01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thời điểm rà soát: Đến hết ngày 31/12/2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Ghi chú

 

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

Điểm a, Khoản 13.2, mục 13, phần II tại Phụ lục 02 (Biểu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

22/7/2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

2

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Khoản 1, Điều 6;

- Điểm d, đ, Khoản 2, Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

15/5/2019

 

3

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Khoản 4, Điều 3

Được sửa đổi bằng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 sửa đổi Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

01/7/2019

 

4

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Khoản 2, Điều 3 

Được sửa đổi bằng Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

20/01/2019

 

5

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 ban hành Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Khoản 3 Điều 3

 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

05/3/2019

 

6

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Điểm đ Khoản 1, Khoản 3, Điều 2;

- Khoản 2, Điều 3

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

25/4/2019

 

7

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

 

Khoản 2, Điều 3

Được sửa đổi bằng Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

15/9/2019

 

8

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số thứ tự 19 - Tài liệu Scan (in màu) Mục I hồ sơ tài liệu đất đai Phụ lục mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/02/2019

 

9

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND, cụ thể:

- Số thứ tự đ cấp bản sao trích lục hộ tịch, tại mục 1- Mức thu áp dụng đối với các việc hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Số thứ tự e cấp bản sao trích lục hộ tịch, tại mục 2 – Mức thu áp dụng đối với việc hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Số thứ tự a cấp bản sao trích lục hộ tịch, tại mục 3- Mức thu áp dụng đối với việc hộ tịch tại Sở Tư pháp.

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/02/2019

 

10

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 16/01/2016 của của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Điều 2

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

10/8/2019

 

11

Quyết định

 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”

- Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Điểm b, điểm f Khoản 10 Điều 1

 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Điều 1 của Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020”.

25/01/2019

 

12

Quyết định

 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

- Điểm b, Khoản 3, Điều 3

- Điểm b, Khoản 2, Điều 5

- Điểm c, Khoản 2, Điều 9

- Điểm b, Khoản 2, Điều 10

- Điều 11

 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 sửa đổi một số điều tại Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh.

01/02/2019

 

13

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030

- Điều 2 

- Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3 của Điều 3 

Được sửa đổi, bãi bỏ bằng Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.

01/3/2019

 

14

Quyết định

28/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được bãi bỏ bằng Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 bãi bỏ tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

01/6/2019

 

15

Quyết định

32/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 ban hành quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

- Khoản 2 Điều 8;

- Khoản 2 Điều 11;

- Khoản 4 Điều 11;

- Mẫu số 16 và Mẫu số 17;

- Điểm a, Điểm b Khoản 3, Điều 11 và Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/8/2019

 

16

Quyết định

37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn

15/5/2019

 

17

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Điều 2

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

10/8/2019

 

* Danh mục này ấn định 17 văn bản./.